Venstres principprogram om erhvervsliv.

Et stærkt og frit erhvervsliv

Erhvervslivet skal have de bedst mulige forudsætninger for at konkurrere i Danmark såvel i EU’s indre marked som på globalt plan. En liberal erhvervspolitik bygger på, at de private virksomheder er bedre til at udpege fremtidens produkter og vækstområder end offentlige myndigheder. Virksomhederne skal derfor have gode rammebetingelser til at kunne tjene penge, så de kan udvikle nye produkter og investere i nye produktioner.

Private virksomheder skal ikke have offentlige tilskud. Tilskud til virksomheder forvrider konkurrencen, fremmer ineffektivitet og fører til fejlinvesteringer. Det er bedre at fjerne tilskuddene og til gengæld lade virksomhederne beholde en større del af deres overskud ved at sætte skatterne ned.

Selvstændighedskultur

Kilden til fornyelse er iværksætterne – såvel dem, der starter nye virksomheder som dem, der sætter nye ideer i gang med udgangspunkt i de eksisterende. Derfor skal der være gode vilkår for at etablere og drive selvstændig virksomhed. Det skal primært ske ved at sænke skatter og afgifter, sikre risikovillig kapital og ledelseshjælp i opstartsfasen samt forenkle papirarbejde og regelstyring i forbindelse med etablering og drift af virksomhed.

Selvstændighedskulturen er rygraden i et frit samfund. Selvstændighedskultur udspringer af lysten, evnen, viljen og muligheden for selv at sætte ting i sving og til at klare sig uden hjælp og støtte fra det offentlige. Hvis vi skaber et folk, der er afhængigt af statstilskud, undergraver vi frihed og folkestyre.

Al lovgivning og alle regler skal være indrettet, så de så lidt som muligt hindrer privat initiativ og selvstændighed. Uddannelsessystemet skal fremme selvstændighedskulturen.

I valget af fag, undervisningsmaterialer og undervisningsmetoder bør uddannelsesinstitutionerne give elever og studerende større mulighed for at opøve evnen til selv at tage initiativ og at skabe noget selvstændigt

Fri konkurrence

Producenter skal ikke være beskyttet mod konkurrence gennem lovgivningen – dog således at opfindelser, immaterielle rettigheder og processer bliver beskyttet i loven. Erhvervslovgivningen skal ikke rumme restriktioner på den frie erhvervsudøvelse. Den skal sikre fri adgang til at drive erhverv, og den skal lukke op for beskyttede markeder. Effektiv konkurrence skal sikre forbrugerne god service og lave priser.

Monopoler er skadelige, når monopolindehaveren forhindrer andre adgang til markedet. Derfor er det nødvendigt med en konkurrencelovgivning, som sikrer fri markedsadgang.

Transport til tiden

Venstres transportpolitik skal bygge på friheden for den enkelte til selv at definere sit transportbehov og vælge transportform herunder individuel eller kollektiv transport. Fokus skal være på at sikre størst mulig mobilitet.

Til at underbygge det frie valg af transportform skal der være en sammenhængende infrastruktur i hele landet. Ved valg af trafikale løsninger og beslutninger om infrastrukturinvesteringer skal den samfundsøkonomiske effekt af investeringerne altid vurderes. Infrastrukturen skal som udgangspunkt være velholdt, forgrenet, sikker og give god fremkommelighed.

For Venstre er det ikke væsentligt, hvem der er operatør og udfører opgaven, men derimod at opgaven udføres i henhold til de krav, som politisk er specificeret.

Landbrug, fiskeri og fødevarer

Fødevarepolitikken skal baseres på en jord-til-bord tankegang, funderes på internationale aftaler og skal drives under hensyn til såvel forsynings- som forbrugersikkerhedshensyn.

Der skal i EU føres en forbrugerpolitik, der sikrer fødevaresikkerheden herunder entydige mærkningsregler.

Alle skal sikres adgang til sikre og sunde fødevarer, hvor hvert led i fødevarekæden er produktansvarlig under en offentlig kontrolordning. Et varieret produktudbud – eksempelvis nicheprodukter eller økologiske – skal understøttes.

Landbrug er andet end fødevarer og landbrugslovgivningen skal imødekomme et globaliseret og gradvist støttefrit marked. Landbrugsklyngens bidrag til fødevare-, energi- og forskningsproduktion skal videreudvikles.

Der skal gælde bopælspligt for danske landbrug. Europæisk fiskeri skal baseres på en effektiv biologisk rådgivning, hvor reguleringen skal være område-, arts og fartøjsbestemt. Al fangst skal landes, og fiskeopdræt skal være muligt.

Transport af levende dyr skal ske under ordnede forhold. Dyretransporter skal reguleres på europæisk plan.