Danske familier skal have valgfrihed.

Familieliv med valgfrihed

Familien er kernen i samfundet, som skal indrettes, så familierne får de bedst tænkelige muligheder for at give trygge rammer for børns opvækst. Der skal være rum for forskellige familietyper. På arbejdsmarkedet bør arbejdstider og arbejdsvilkår være så fleksible, at forældre får gode muligheder for at være sammen med deres børn.

Børnenes trivsel og opdragelse er forældrenes ansvar. Det er vigtigt, at det offentlige ikke fratager familien muligheden for at forme deres eget liv. Det offentlige skal tilpasse sig de ønsker og krav om fleksibilitet og valgfrihed, som den moderne familie har.

Pengene skal følge børnefamilien, som selv skal råde over beløb, kommunen normalt yder til børnepasning. Familien får dermed frihed til at vælge, om børnene skal passes i det offentlige system, hjemme eller af en privat leverandør, der lever op til de kvalitetskrav, som politikerne har opstillet.

Det skal være op til den enkelte familie at afgøre, hvordan barselsorloven skal fordeles.

Lige rettigheder for alle

Ligestilling i et liberalt perspektiv handler om ligeværd og lige rettigheder – ikke om at alle skal være ens. Mennesker skal have lige rettigheder uanset køn, race, etnisk tilhørsforhold eller religion. For Venstre er individets frihed til at bestemme over sin egen tilværelse et afgørende og ufravigeligt princip.

Danmark har sikret lige rettigheder og pligter til alle borgere. Der skal fortsat arbejdes for mere ligestilling mellem mænd og kvinder, samtidig med at samfundet accepterer og drager nytte af de forskelle, der er mellem kønnene. Ingen skal afskæres fra at udnytte sine evner.