Venstres principprogram om forskning og uddannelse.

Forskning og uddannelse

I kraft af en ambitiøs forskningspolitik, der fremmer vækst og fornyelse, skal Danmark bringe sig internationalt i front som førende vidensamfund præget af fleksibilitet og hurtig omstillingsevne.

Danmark skal være et centrum for udnyttelse af forskning og viden. Såvel hver for sig som i forpligtigende samarbejde skal forskningsinstitutioner og erhvervsliv bidrage hertil. 

Danmark skal satse på høj kvalitet og højteknologi. Indsatsen skal prioriteres ved at forske i dybden mere end i bredden, og vi skal indgå på eliteplan i det internationale forskningssamarbejde.

Danske universiteter skal tilhøre den internationale elite. Kvaliteten af såvel grundforskningen som den anvendte forskning og den forskningsbaserede undervisning og uddannelse skal være på højeste niveau til gavn for de studerende og hele samfundet. 

Kvaliteten skal fremmes ved at lade forskningsinstitutionerne konkurrere om bevillingerne herunder også konkurrere på europæisk plan om EU’s forskningsbevillinger. Forskere, universiteter og virksomheder skal have incitamenter til at omsætte deres forskning til produktion til gavn for hele det danske samfund.

Grundforskning er en forudsætning for at skabe langsigtede forskningsresultater og sikre førende forskningsmiljøer i fremtiden. Derfor skal der afsættes både faste midler og konkurrenceudsatte midler for at sikre såvel stabilitet som kvalitet i forskningen.
 

Teknologiens muligheder

Vor velstand er afhængig af, hvor produktive og kreative vi er. Danmark er et moderne velstående samfund, fordi danskerne hele tiden dygtiggør sig og tager nye teknologier i brug.

Ny teknologi er ubetinget en fordel for menneskene. Det er ikke teknologien som sådan, der rummer problemer, men menneskenes brug af teknologien. Ny teknologi kan f.eks. bruges til at øge befolkningens sundhedstilstand, mindske miljøproblemer osv.

Danmark bør stræbe efter at fastholde en position som selvforsynende med energi. Et uændret træk på naturens kul-, olie- og gasforekomster truer med at forringe miljø og levevilkår for fremtidens generationer. En omlægning af den globale energiforsyning væk fra kul, olie og gas er derfor nødvendig. 

Liberaliseringer og frie markeder for energi skal sikre en mere effektiv udnyttelse af energiressourcer og øge anvendelse af bæredygtige energiformer.

Venstre ønsker, at Danmark bevarer og udbygger sin position som en førende nation inden for udvikling og anvendelse af miljøvenlige energiformer. Derfor skal forskning i blandt andet bioenergi styrkes for at sikre en effektiv udnyttelse af biomasse af restprodukter fra industri og landbrug. Den teknologiske udvikling skal sikre øget anvendelse af bioenergi i Danmark.