Fællesskabet i Danmark bygger på en række centrale værdier.

Det danske fællesskab

Fællesskabet i det danske samfund bygger på værdier, der har deres baggrund i det kristne livssyn samt en række rettigheder og principper som f.eks. den individuelle frihed, omsorg for de svageste medlemmer i samfundet, lighed for loven, lighed mellem kønnene, begrænset statsmagt, folkestyre, uafhængige domstole, retten til at ytre sig frit samt skelnen mellem religion politik.

I kraft af disse værdier har vi ret til frit at dyrke vores religion, leve med vores kultur og vælge vores livsform – i respekt for andres ret til at gøre det samme. Venstre ønsker at bevare monarkiet som styreform i Danmark, som fastsat af rammerne i Grundloven.

Venstre ønsker at bevare rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland med respekt for de færøske og grønlandske befolkningers ønsker til fællesskabet.

Det er ikke statens opgave at bestemme, hvordan vi skal leve sammen, spise, dyrke vores religion, bruge vores penge eller klæde os.

Friheden til at gå egne veje er både friheden til at slå sig sammen med andre i alle slags frivillige fællesskaber og friheden til at forlade disse fællesskaber.

Mødet med andre kulturer

I det åbne og frie møde med fremmede kulturer bør vi være bevidste om, at vor verden udgår fra Danmark og det danske.

I det liberale kultursyn er vore historiske og folkelige rødder afgørende. Dem skal vi kende for at undgå at blive ofre for manipulation og ideologiske modebølger.

Statsborgerskab

Danmark skal være et åbent samfund. Alle, der kan og vil gøre en indsats, og som vil respektere de demokratiske spilleregler, skal være velkomne til at bo og arbejde i Danmark.

Det danske arbejdsmarked skal være åbent for udenlandsk arbejdskraft, som lever op til en række objektive krav om uddannelse og selvforsørgelse. Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab med de hertil hørende rettigheder, skal beherske det danske sprog, kende det danske samfund, dansk kultur og historie samt godtgøre, at de kan bidrage til det danske samfund ved at være selvforsørgende.

Udlændinge, der har begået alvorlige forbrydelser, skal være udelukket fra at få dansk statsborgerskab.