Venstres principprogram om internationalt samarbejde og forpligtende fællesskaber.

Forpligtende internationalt fællesskab

Venstre ønsker at bevare Danmark som en fri og selvstændig nation. For at sikre friheden og selvstændigheden må Danmark indgå i et forpligtende internationalt fællesskab, hvor det danske folk samarbejder med andre nationer om at sikre frihed og fred og at skabe muligheder for stadigt bedre livsvilkår i verden.

Det er vigtigt at udvikle åbne samfund, der stimulerer og inspirerer hinanden. Det frie møde mellem forskellige kulturer giver vitalitet og udfordringer, medens isolation giver stagnation og forfald.

Fri kommunikation, fri handel og fri bevægelighed over landegrænserne for mennesker, kapital, informationer og ideer bidrager til at skabe og bevare frihed og fred, fordi de tætte forbindelser mellem lande og folk øger kendskabet til og forstærker forståelsen for forskelle i kultur og national identitet.

Fri adgang til og udveksling af information er en grundlæggende betingelse for det åbne samfund. Den frie adgang til informationer er det stærkeste værn mod autoritære og undertrykkende regimer.

Pligt til at forsvare friheden

De grundlæggende menneskerettigheder må ikke tilsidesættes hverken ved diktatoriske dekreter eller demokratiske afstemninger. Derfor må Danmark fordømme krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder overalt, hvor de foregår.

Det internationale samfund har en forpligtelse til at forsvare de grundlæggende menneskerettigheder – også når det kræver våbenmagt for at stoppe tyrannerne i tide. Af samme grund bør Danmark være aktivt med i internationale operationer, der har til hensigt at fremme demokrati og frihedsrettigheder.

Danmark har en interesse i udviklingen af en stærk international retsorden, som betyder, at staternes adfærd skal følge international lov herunder folkeretten.

De grundlæggende menneskerettigheder skal stå over staters ret til at skalte og valte med deres befolkninger. Derfor skal der være præcise kriterier til støtte for militær indgriben i andre stater, når disse systematisk og fysisk f.eks. udsletter deres egen befolkning, eller når de udgør en klar sikkerhedsmæssig trussel overfor Danmark og vore allierede.

Respekten for menneskerettighederne og internationale flygtningekonventioner betyder, at vi har en pligt til at hjælpe og om fornødent give et fristed fortrinsvis til FN-flygtninge. Principielt skal flygtninge dog hjælpes så tæt som muligt på deres hjemlande, hvilket giver mulighed for hjælpe flest mulige.

Flygtninge og krigsramte skal ikke gøres til indvandrere men meddeles midlertidig opholdstilladelse med henblik på tilbagevenden til hjemlandet, så snart forholdene tillader det. Indtil hjemvenden skal de gives mulighed for arbejde og uddannelse.

Aktiv partner i international sikkerhed

Danmarks sikkerhed skal bygge på at bevare det atlantiske fællesskab og de grundlæggende værdier og interesser, som Europa og USA deler. Det er af afgørende sikkerhedspolitisk betydning, at vi fortsat udbygger vort transatlantiske samarbejde samt vort samarbejde med de øvrige EU-lande og andre demokratier.

Danmark skal være fuldt og helt medlem af NATO. Vi skal være parate og i stand til at deltage i forsvaret af alliancen. Det indebærer, at vi er villige til at påtage os vor del af den samlede byrde ved et troværdigt forsvar, og at vi er parate til også at deltage i militære operationer uden for NATOs område.

Et militært forsvar

For at håndhæve vor suverænitet og sikre fred og frihed er det nødvendigt med et militært forsvar, der kan udsende effektive og veludrustede styrker til internationale operationer herunder FN-opgaver. Vi skal være i stand til at operere i egne af verden, hvor der stilles ekstra store krav til mandskab, materiel og logistik.

Der skal være værnepligt for mænd og værneret for kvinder. Hjemmeværnets struktur og opgaver skal fortsat udvikles til fremtidens opgaver.

Såvel hjemmeværnet som værnepligten er udtryk for et bredt folkeligt engagement i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik og sikrer, at forsvaret er solidt forankret i det danske samfund. Værnepligten er en nødvendighed, hvis Danmark vil opretholde et betragteligt styrkebidrag til løsningen af internationale opgaver.

Hjemmeværnet skal tilbyde relevant militær uddannelse for egnede og skal være rede til at supplere forsvaret i dets hjemlige opgaveløsning – herunder støtte det øvrige samfund ved naturkatastrofer, større ulykker og terrorvirksomhed. Hjemmeværnets soldater skal derudover – under frivillighed – også kunne støtte forsvaret i løsning af internationale opgaver.

Terror og sikkerhed

Danmark skal vise solidaritet med verdens øvrige lande i bekæmpelsen af terrorisme. Vi må ikke være et fristed for terrorrelateret virksomhed som f.eks. indsamling af midler til terrororganisationer.

Danmark skal være blandt de internationalt førende i bekæmpelse af terror. Det gør vi gennem en stærk og robust national fokusering og indsats men også gennem et stærkt og tillidsfuldt internationalt samarbejde.

I lyset af den stadigt foranderlige terrortrussel samt den hastige teknologiske udvikling skal der ske løbende vurdering af love og procedurer for terrorbekæmpelse.

Alle foranstaltninger mod terror – herunder gennemførelse af EU-regler for området – skal altid præges af proportionssans. Initiativer, der skal give borgerne sikkerhed og tryghed, må ikke ske på bekostning af lovlydige borgeres frihedsrettigheder. Danmark må aldrig udvikle sig til en politistat eller et overvågningssamfund.

Tvangsindgreb over for borgerne skal derfor kræve konkret mistanke om, at en forbrydelse er begået eller planlægges. Indgrebet skal godkendes af domstolene. Forebyggelse og bekæmpelse af terror må ikke sammenblandes med forebyggelse og bekæmpelse af anden kriminalitet.