Venstres principprogram om den offentlige sektor.

En moderne offentlig sektor

En effektiv og serviceorienteret offentlig sektor er afgørende for et velfungerende samfund. Den offentlige sektor er til for borgernes skyld – og ikke omvendt. Den skal være velfungerende og samtidig være en udviklende og spændende arbejdsplads for medarbejderne.

Venstre ønsker at privatisere offentlige virksomheder, som kan drives bedre i privat regi. Samtidig ønsker Venstre at fremme udlicitering og offentligt-privat partnerskab, således at det sikres, at skatteydernes penge bruges bedst mulig.

Velfærdssystemet skal være indrettet sådan, at borgerne har den størst mulige valgfrihed og stærkest mulige kontrol med den offentlige sektor. Venstre vil forene social tryghed med størst mulig frihed og selvstændighed for det enkelte menneske.

Myndighedsopgaverne – såsom politi, domstole, miljøkontrol, levnedsmiddelkontrol m.m. – skal varetages så effektivt og imødekommende som muligt i forhold til borgerne. Myndighedsopgaverne skal så vidt muligt varetages inden for en maksimal sagsbehandlingstid. Forvaltningen skal være præget af åbenhed, gennemsigtighed og kvalitet.

De offentlige serviceopgaver – såsom sygehuse, børnepasning, ældrepleje m.m. – skal moderniseres på grundlag af princippet om frit valg for borgerne mellem offentlige og private serviceleverandører. Frit valg skal sikre borgerne retten til at vælge den service, der passer dem bedst. Frit valg skal samtidig fremme udviklingen af bedre serviceydelser gennem konkurrence.

De offentlige institutioners kvalitet og effektivitet skal måles. Målingerne skal stilles til rådighed for såvel beslutningstagerne som offentligheden. Det vil give borgerne muligheden for at udnytte det frie valg på et oplyst grundlag, og det vil sikre bedre styring af den offentlige sektor.

Det frie valg for borgeren skal udstrækkes fra at gælde frit valg mellem offentlige institutioner til også at gælde frit valg mellem offentlige og private leverandører. Institutionstilskud skal omdannes til persontilskud, så pengene automatisk følger borgeren.

De offentlige institutioner skal have større ledelsesmæssige frihedsgrader – såsom bedre muligheder for individuel lønfastsættelse og bedre muligheder for at tilrettelægge driften uden politisk indblanding.

De offentlige institutioners mulighed for at deltage i konkurrencen på lige fod med private leverandører kan øges i den udstrækning, de offentlige institutioner omdannes til selvejende institutioner eller aktieselskaber. Derved begrænser man tillige skatteydernes risiko.

Den offentlige service skal bestå af en række gode grundlæggende ydelser, som stilles til rådighed på lige fod for alle, der er visiteret til dem. Den enkelte skal have mulighed for at købe sig til supplerende service. Alle brugere af den offentlige service skal stilles lige. Og borgernes skattekroner skal ikke satses på at drive servicevirksomhed i konkurrence med private leverandører.