Læs om privat ejendomsret og personlig frihed.

Retten til at leve sit eget liv

Mennesket har ret til at leve sit liv i frihed og gå sine egne veje – alene eller sammen med andre – forudsat, at det ikke krænker noget andet menneskes tilsvarende frihed. Statens opgave er at håndhæve de individuelle frihedsrettigheder, så ingen bliver undertrykt af andre.

Liberale lægger afgørende vægt på den personlige frihed, privatlivets ukrænkelighed, den private ejendomsret, ytringsfriheden, trosfriheden, foreningsfriheden, forsamlingsfriheden og erhvervsfriheden, som det fremgår af Grundloven.

Frihedsrettighederne skal gælde lige for alle uanset køn – eller politisk, religiøs, etnisk og seksuel baggrund.

Der skal gælde en ubrydelig respekt for det enkelte menneskes integritet. Derfor skal staten straffe med fasthed og konsekvens ved overgreb mod andre menneskers liv, helbred og ejendom.

Lovene skal være klare, entydige og forståelige. Lovene skal værne om borgernes retssikkerhed og beskytte mod vilkårlighed, og borgerne skal være beskyttet mod lovgivning med tilbagevirkende kraft.

Det enkelte menneske skal sikres retssikkerhed i forhold til lovgivningsmagten og den offentlige administration. Retssikkerheden skal sikres, uden at hensynet til lovovertræderen går forud for beskyttelsen af lovlydige borgere.

I retssager, hvor det offentlige er modpart som myndighedsinstans, skal borgernes retsstilling sikres ved, at det offentlige har pligt til at fremlægge sagens oplysninger og pålægges en særlig bevisbyrde. Det skal sikres, at der sker en hurtig og effektiv sagsbehandling.

Central registrering og overvågning af enkeltpersoner skal begrænses. Praktiske administrative hensyn må aldrig gå forud for frihedsrettighederne.

Privat ejendomsret

Frihed betyder også, at mennesket har ret til udbyttet af sin egen indsats. Den private ejendomsret er en grundpille i et frit samfund.

Privat ejendomsret er den vigtigste garanti for såvel økonomisk som politisk frihed. Når ejendomsretten er fordelt på mange private ejere, har ingen enkeltperson magt til at bestemme over andre. Liberale lægger derfor vægt på, at så mange som muligt er ejere og dermed nyder godt af den private ejendomsret.

Offentlige indgreb i den private ejendomsret skal begrænses til et absolut minimum. Ved ekspropriation skal de berørte ejere være sikret fuldt dækkende erstatning.