Venstres principprogram om global handel.

Global handel

Den globale handel er både et resultat af mange års bevidste politiske valg i form af lavere toldsatser, fri kapitalbevægelse m.m. men også et resultat af, at borgerne har udnyttet de mange nye muligheder.

Danmark har akkurat som andre åbne samfund valgt at blive rigere gennem globalisering ved at øge virksomhedernes og borgernes muligheder på internationale markeder, frem for at begrænse deres muligheder i planøkonomiske, lukkede samfund.

Den globale handel gør det muligt at specialisere sig, producere de varer og tjenester, man er relativt bedst til, og derefter handle med andre. Det øger vor velstand og skaber dermed større økonomisk frihed og selvstændighed for mennesker og lande. 

Verden har brug for økonomisk vækst – først og fremmest af hensyn til de fattigste mennesker i de fattigste lande. Som liberale ser vi lyst på fremvæksten af den globale handel, fordi vi har tillid til, at alle kan bidrage med noget i den internationale arbejdsdeling.

Fri handel og lige konkurrence er de bedste midler til at sikre alle mennesker i alle lande en stigende velstand. Det sikrer nemlig, at vi kan specialisere os, så varer, tjenesteydelser m.m. produceres dér, hvor de produceres forholdsvis bedst.

Danmark skal derfor gennem EU og WTO arbejde målrettet for en åben handelspolitik, hvor handelshindringer fjernes.

Handel gavner altid de mere frisindede kræfter. Handel er med til at fremelske demokratiske og velstående “åbne samfund”. Handelssanktioner skal derfor bruges med varsomhed.
 

En vej ud af fattigdom

Fri handel er en af de vigtigste veje ud af fattigdom og har allerede løftet millioner af mennesker ud af fattigdom. Derfor skal udviklingslandene have fri adgang til verdensmarkedet uden told og andre forhindringer for deres varer, ligesom de aller fattigste lande har til EU’s markeder.

Mange udviklingslande har høje toldsatser, krav om importlicenser, langsom toldbehandling og besværlige procedurer – også overfor andre ulande. Udviklingslandene bør derfor anspores til at åbne deres økonomier og fremme frihandel mellem hinanden.

Danmark skal være blandt de lande i verden, der yder mest og bedst udviklingsbistand pr. indbygger. Som et af verdens rigeste lande bør Danmark bidrage til at hjælpe udviklingslandene i gang med en økonomisk udvikling, der fremmer frihandel og åbenhed.

Hovedparten af dansk udviklingsbistand skal gives bilateralt – direkte fra Danmark og til modtagerlandet.

Dansk udviklingsbistand skal primært gå til økonomisk vækst og bedre markedsadgang, god demokratisk regeringsførelse, en sundere og bedre uddannet befolkning og et bæredygtigt miljø.

De lande, som modtager ulandsbistand, skal leve op til en række krav om overholdelse af fundamentale menneskerettigheder – dvs. frihedsrettighederne samt om bekæmpelse af korruption.

For at sikre politisk gennemslagskraft i programsamarbejdslandene og optimal udnyttelse af ressourcerne skal den danske bistand koncentreres på få lande og få områder, og bistanden skal løbende revurderes.