Venstres principprogram om det fleksible arbejdsmarked.

Et fleksibelt arbejdsmarked

Det skal kunne betale sig at arbejde, at uddanne sig og at deltage i aktive tilbud frem for at være på passiv forsørgelse. Det skal kunne betale sig at være med i forsikrings- og pensionsordninger og at spare op.

Det offentlige skal sikre et grundlæggende sikkerhedsnet for alle, der på grund af ledighed eller sygdom har mistet deres indtægtsgrundlag i en kortere eller længere periode.

Venstre går ind for fri konkurrence om leveringen af arbejdsløshedsforsikringer, så lønmodtagerne får størst mulig frihed til selv at vælge det bedste tilbud. De offentlige ydelser kan suppleres med private forsikringsordninger. Den enkelte lønmodtager skal således gennem forsikring frit kunne vælge den dækning, som passer bedst til den enkeltes situation.

Det enkelte menneske har et personligt ansvar for at forsørge sig og sine. Arbejdsløshedsunderstøttelsen og lignende må ikke udvikle sig til borgerløn, hvor den enkelte får ret til en ydelse fra staten uden et modsvarende krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvad enten der er tale om dagpenge, kontanthjælp eller andre ydelser, skal det offentlige altid søge at få borgeren tilbage i hel eller delvis selvforsørgelse.

Arbejdsmiljø

Målsætningen for en liberal arbejdsmiljøpolitik er at forebygge arbejdsskader og skabe den bedst mulige sikkerhed på arbejdspladser. Arbejdsmiljøforskning skal bidrage til en aktiv udvikling af mere sikre danske arbejdspladser. Det kræver en målrettet samfundsmæssig indsats.

Det er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der også skaber plads til mennesker uden fuld erhvervsevne. For at sikre lige konkurrencevilkår mellem virksomhederne bør lovgiverne fastsætte minimumskrav til et godt arbejdsmiljø. På europæisk plan skal EU fortsætte med at udvikle sin arbejdsmiljøpolitik med minimumsregler, lave grænseværdier og miljørigtige standarder.

Folkepension er for alle

Det offentlige skal sikre de ældre en ensartet grundpension uanset indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis den enkelte derudover ønsker en højere pension end folkepensionen, skal der være gunstige muligheder for privat opsparing til pension. Den enkelte pensionssparer skal sikres et reelt frit valg mellem forskellige pensionsordninger.

Pensionssystemet skal give mulighed for fleksibel pensionsalder og en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det skal sikres, at flere leveår også omsættes til flere år på arbejdsmarkedet.

Foreningsfrihed og aftalefrihed

For at få flest mulige i arbejde er det nødvendigt med et frit arbejdsmarked, hvor lønnen afspejler den enkeltes indsats, hvor der ikke er faglige skranker eller organisatorisk monopolisering, og hvor arbejdstiden er fleksibel og afpasset den enkelte virksomheds og den enkelte ansattes ønsker og behov.

Et frit arbejdsmarked er baseret på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Lovgivningsmagten skal derfor blande sig mindst muligt i arbejdsmarkedets forhold.

Imidlertid er det Folketingets opgave at sikre foreningsfriheden og den frie og lige adgang til job og erhverv, samt medlemskab af faglige organisationer reelt er frivilligt. Adgangen til et job eller til at drive erhverv må ikke gøres afhængig af, at man er medlem af en bestemt organisation. Organisationstvang må således ikke være tilladt.