Nyt sundhedspolitisk udspil fra Venstre om bedre lægedækning og et styrket frit valg.

Bedre lægedækning

Flere praktiserende læger tættere på patienterne og et styrket frit valg

Mange steder i landet er der stigende problemer med lægedækningen, som presser det frie lægevalg for den enkelte dansker. Venstre mener, at alle danskere skal have adgang til en praktiserende læge tæt på deres bopæl – både nu og i fremtiden.

Det er desværre langt fra tilfældet i dag, hvor der er stor mangel på praktiserende læger i flere dele af Danmark. Det gælder ikke kun i landkommunerne, men også i og omkring de større byer.

Det betyder, at patienternes frie valg reelt er sat ud af kraft mange steder i landet, da en høj andel af landets praktiserende læger har lukket for tilgangen af nye patienter. Eksempelvis er antallet af patienter, som må søge til praktiserende læger i en anden kommune, vokset markant i det seneste årti.

Det betyder, at mange danskere har svært ved at finde en praktiserende læge tæt på hjemmet, hvis de fx flytter, eller hvis de af andre årsager ønsker at skifte praktiserende læge.

Venstre ønsker at styrke patienternes frie valg. Det kræver flere praktiserende læger tættere på borgerne – både på kort og lang sigt. Det kræver, at vi værner om - og udbygger - de praktiserende lægers centrale rolle i det danske sundhedsvæsen.

Venstre tog en lang række initiativer, da vi selv sad i regering, men der er behov for en større indsats. Venstre står nemlig vagt om danskernes frihed til at vælge en praktiserende læge, som passer til dem og er tæt på, hvor de bor. Det er både danskerne og vores sundhedsvæsen bedst tjent med.

Venstres sundhedspolitik vil styrke lægedækningen i Danmark.

Derfor foreslår Venstre med dette udspil:

 • Økonomiske incitamenter, der styrker lægedækningen.
 • Bedre fysiske rammer, der kan styrke lægedækning og rekruttering.
 • 5.000 praktiserende læger i Danmark senest i 2035, især gennem flere uddannede.
 • Mere tid i almen praksis på speciallægeuddannelsen.
 • Økonomisk støtte til, at yngre læger under uddannelse etablerer sig i lægedækningstruede egne af landet.
 • Bedre speciallægedækning i hele landet.

Den praktiserende læge er vigtig for danskerne

Den praktiserende læge er for mange danskere den første, man møder, når man selv - eller ens pårørende - oplever helbredsproblemer eller bliver ramt af sygdom.

Meget kan klares med et enkelt eller få besøg hos egen læge, men den praktiserende læge fungerer også som selve indgangen til det øvrige sundhedsvæsen i form af henvisninger til hospitalsbehandling eller behandling hos en praktiserende speciallæge.

I takt med, at danskerne lever længere og længere, får vi i de sene leveår i stigende grad behov for den praktiserende læge. 
Samtidig stiger antallet af danskere med kroniske lidelser desværre også.

I disse år sker der en gradvis omlægning af det danske sundhedsvæsen, hvor flere opgaver i form af konsultationer, undersøgelser og behandlinger skal løses i det nære sundhedsvæsen frem for på selve hospitalet. Også her kommer den praktiserende læge til at spille en afgørende rolle.

Almen praksis udgør med andre ord et centralt omdrejningspunkt i det danske sundhedsvæsen og i forhold til danskernes lige og frie adgang til sundhedsydelser.

Desværre har vi den udfordring, at mange praktiserende læger har lukket for tilgang af nye patienter. Selvom udviklingen er gået i den rigtige retning i løbet af de senere år, så har 56 pct. af de alment praktiserende læger fortsat lukket for tilgang af nye patienter.

Særligt de tyndt befolkede egne af Danmark har igennem en årrække oplevet problemer med lægedækningen, men også de større byer har været og er ramt af, at mange læger har lukket for tilgangen af nye patienter.

Når adgangen til den praktiserende læge konstant er under pres, så kommer det frie valg af praktiserende læge for den enkelte dansker også under pres.

Det er et problem, for det frie valg er fundamentalt for, at vi kan vælge den læge, som passer bedst til den enkelte, og det giver dermed højere tilfredshed. Det frie valg er også afgørende for at sikre fortsat udvikling i servicen.

Venstres nye sundhedspolitiske udspil vil skabe nærhed i sundhedsvæsenet.
Venstre ønsker et nært sundhedsvæsen, hvor det er muligt for den enkelte dansker at vælge frit mellem forskellige praktiserende læger og forskellige typer af tilbud inden for almen praksis.

Lægedækningsproblemerne skal løses

Venstre har stået i spidsen for en række initiativer med henblik på at sikre bedre lægedækning særligt i yderområderne af Danmark. Således blev der i 2017 indgået en bred politisk aftale om bedre lægedækning indeholdende en lang række initiativer, som løbende er blevet evalueret. Ligesom den V-ledede regering i 2018 igangsatte en bred vifte af initiativer på baggrund af regeringsudspillet ”En læge tæt på dig”.

Men vi skal videre.

Venstre ønsker med en række konkrete forslag at afhjælpe problemerne med lægedækning i Danmark. Udspillet er en kombination af forslag, som vil afhjælpe lægedækningen på kort henholdsvis lidt længere sigt, og vil gøre det mere fleksibelt at være i kontakt med sin praktiserende læge.

Økonomiske incitatementer skal styrke lægedækningen

Den socialdemokratiske regering har foreslået at indføre tjenestepligt for alle nyuddannede læger. Det forslag støtter Venstre ikke. Vi ønsker i stedet at gøre brug af økonomisk tilskyndelse til at sikre lægedækning i Danmark.

Derfor foreslår Venstre:

 • At praktiserende læger i lægedækningstruede egne af landet får ekstra betaling for at have flere patienter tilmeldt deres praksis ud over det aktuelle patienttal. Målgruppen for dette nye økonomiske incitament vil især være de lægepraksis, som har lukket for tilgang for nye patienter. Det ekstra honorar kan fx anvendes til, at den enkelte praksis kan ansætte mere praksispersonale eller leje større lokaler.
 • At regionerne får mulighed for at lave aftaler med eksempelvis ældre praktiserende læger om, at de mod at udsætte pensionen kan få finansieret ekstra personale til klinikken for eksempel i form af sygeplejersker.

Bedre fysiske rammer

Når de fysiske rammer for lægepraksis ikke er optimale, har det konsekvenser for lægedækningen. Det kan gøre det svært at drive en praksis med tilknyttet praksispersonale, og det kan øge rekrutteringsudfordringerne. Fremtidens praktiserende læger ønsker nemlig på linje med deres kolleger på hospitalerne mulighed for faglige fællesskaber og sparring.

Venstre ønsker en bæredygtig praksisstruktur med færre solopraksis og flere flerlægepraksis med en øget tilstedeværelse af praksispersonale. Det bidrager til at sikre lægedækningen og styrker rekrutteringen til almen praksis.

Venstre vil derfor styrke de fysiske rammer omkring almen praksis. Det understøtter den generelle udvikling, hvor flere opgaver løses i det nære sundhedsvæsen udenfor sygehusene, og det giver nogle steder mulighed for, at flere aktører på sundhedsområdet kan “bo sammen”.

Venstre foreslår derfor

 • At der over en treårig periode etableres en statslig pulje på årligt 225 mio. kr., hvor regioner og kommuner kan søge midler til modernisering af lægehuse.
 • At der skabes lovgivningsmæssig hjemmel til, at regionerne får mulighed for at yde støtte til privatpraktiserende lægers mulighed for at skabe moderne fysiske rammer i flerlægepraksis. Det kunne for eksempel være i form af støtte til udgifter til bygge- og flytteomkostninger, IT m.v.

5.000 praktiserende læger i Danmark senest i 2035, især gennem flere uddannede

De cirka 3.300 praktiserende læger i Danmark spiller i dag en afgørende rolle i det danske sundhedsvæsen. Rollen bliver ikke mindre i fremtiden, hvor flere og flere sundhedsopgaver skal løses udenfor hospitalsvæsenet. Det kræver både skarpe politiske målsætninger, og en større opjustering i antallet af dimensionerede uddannelsesforløb i almen medicin, som S-regeringen ikke har vist sig villig til at levere. Men der er brug for handling nu.

Derfor foreslår Venstre:

 • At der vedtages en politisk målsætning om, at der skal være 5.000 praktiserende læger i Danmark senest i 2035.

Forudsætningen for at kunne realisere denne målsætning er, at der uddannes tilstrækkeligt med læger med speciale i almen medicin.

Derfor foreslår Venstre:

 • At antallet af uddannelsespladser i den almen medicinske speciallægeuddannelse tilpasses og opjusteres med henblik på at kunne indfri målsætningen om 5.000 praktiserende læger i senest i 2035.

For Venstre er det helt afgørende, at der sker en geografisk spredning af uddannelsesstillingerne i almen medicin. Erfaringer fra både ind- og udland viser, at der er en stor sandsynlighed for, at læger bliver boende og arbejder i de områder, hvor de er uddannet. Det skal der tages højde for i forbindelse med den såkaldte dimensioneringsplan på speciallægeområdet. Behovet for praktiserende læger er en landsdækkende udfordring.

Derfor foreslår Venstre:

 • At der tages geografiske hensyn i forbindelse med fordelingen af uddannelsesstillinger på speciallægeområdet.

Mere tid i almen praksis på speciallægeuddannelsen

Ved at uddanne flere læger i almen medicin, kan vi på længere sigt skabe grundlag for en mere robust lægedækning i alle dele af landet. Men der kan også gøres noget på den korte bane. Socialdemokratiet har foreslået tjenestepligt. Det er vi modstandere af i Venstre.

Vi foreslår i stedet at udvide den del af hoveduddannelsen i almen medicin, som foregår i almen praksis – og tilsvarende forkorte uddannelsesopholdet, der finder sted på hospitalet. Et halvt år ekstra i almen praksis vil øge kendskabet til arbejdet og tilværelsen i almen praksis.

Samtidig – og vigtigst i denne sammenhæng - vil det betyde, at der hvert år vil være ekstra arbejdskraft til rådighed i almen praksis svarende til de læger, som er under uddannelse som speciallæger i almen medicin.

Derfor foreslår Venstre:

 • At ændre på speciallægeuddannelsen i almen medicin således, at de læger, som er under uddannelse til speciallæge i almen medicin, i endnu højere grad end tilfældet er i dag, tilbringer tid i almen praksis. Det kunne for eksempel være i form af yderligere et halvt år i almen praksis under uddannelsen.

Økonomisk støtte til, at yngre læger under uddannelse etablerer sig i lægedækningstruede dele af landet

Selvom vi i Danmark uddanner flere læger, er det fortsat svært at sikre en tilstrækkelig geografisk spredning af de færdiguddannede læger – og dermed lægedækning i hele landet.

Erfaringerne med etableringen af medicinuddannelsen på Aalborg Universitet viser, at de nyuddannede læger er tilbøjelige til at slå sig ned og udøve deres lægegerning i det område, hvor de har taget deres uddannelse. Derfor er det afgørende, at den lægelige videreuddannelse foregår i hele landet, og at der tiltrækkes uddannelseslæger til hele landet.

Hvis en læge under uddannelse til speciallæge i almen medicin allerede under sin hoveduddannelse slår sig ned i et område, hvor der er lægedækningsproblemer, vil der også være større sandsynlighed for, at vedkommende bliver i området og bidrager til at afhjælpe lægedækningsproblemerne efter endt uddannelse.

Derfor foreslår Venstre, at rekrutteringen til hoveduddannelsesforløb i almen medicin i lægedækningstruede områder styrkes ved:

 • At regionerne får mulighed for og tilskyndes til årligt at afsætte økonomiske ressourcer til særlige “rekrutteringstillæg” til læger i hoveduddannelsesforløb i lægedækningstruede områder.
 • At mulighederne for en særlig bosætningsindsats for læger i hoveduddannelsesforløb i lægedækningstruede områder undersøges. Det kan være gennem særlige teams på tværs af kommuner og region og/eller ved at give fase 2- og fase 3-læger adgang til lægeboliger.
Venstres nye udspil vil styrke rekrutteringen af læger.

Bedre speciallægedækning i hele landet

Omdrejningspunktet for dette udspil er i høj grad den almindelige praktiserende læge. Men de praktiserende speciallæger er også en væsentlig del af det samlede sundhedsvæsen. I mange tilfælde vil de være den specialiserede indgang til sundhedsvæsenet, fremfor en henvisning til hospitalet. Det gælder for eksempel i forhold til lidelser, der rammer øjne, ører og hud. Der findes også mange privatpraktiserende psykiatere.

I takt med, at det nære sundhedsvæsen i de kommende år udbygges i retning af, at flere behandlinger og undersøgelser kan foregå udenfor hospitalerne og i takt med, at der uddannes stadig flere speciallæger, ser Venstre store perspektiver i at udnytte de praktiserende speciallægers centrale placering i det samlede sundhedsvæsen.

For mange danskere kan de praktiserende speciallæger være et nært, specialiseret sundhedstilbud, og de praktiserende speciallæger kan være tilstede mere decentralt, end hospitalerne er.

Samtidig udgør de praktiserende speciallæger allerede i dag en væsentlig del af adgangen til hurtig udredning og behandling, og de kan i fremtiden spille en endnu større rolle i bestræbelsen på at sikre korte ventetider til behandling i det danske sundhedsvæsen og dermed understøtte udrednings- og behandlingsgarantierne på en række områder.

En af udfordringerne er, at antallet af speciallæger er geografisk meget ulig fordelt med en stærk koncentration omkring hovedstadsområdet og en større grad af tilstedeværelse i de største byer. Hvis speciallægesystemet skal være et reelt nært sundhedstilbud og bruges mere aktivt i forhold til at nedbringe ventetider, skal det udbygges.

Samtidig kan speciallægesystemet for mange patienter forekomme uoverskueligt. Information om - og adgangen til - speciallægerne skal gøres mere brugervenligt for patienterne.

Venstre foreslår, at der søsættes fire initiativer, som samlet vil have virkning på både kort og lidt længere sigt:

 • At der afsættes en pulje på 25 mio. kr. stigende til 100 mio. kr. årligt med henblik på at etablere speciallægepraksis i de dele af landet, hvor de ikke er tilstede i dag, og hvor der er langt til sygehuset. Puljen udmøntes i dialog mellem staten, Danske Regioner og de faglige organisationer på området.
 • At der sættes fokus på mulighederne for, at de nuværende praktiserende speciallæger kan være tilgængelige i en mere spredt geografi, fx gennem etablering af satellitpraksis.
 • At en del af de midler, som i de kommende år afsættes til at etablere og modernisere sundhedshuse anvendes til at understøtte udbredelsen af speciallægepraksis i alle egne af landet, fx ved at understøtte lokaler og udstyr til satellitpraksis.
 • At der nedsættes en ekspertgruppe, som skal se på de videre perspektiver i en styrkelse af speciallægepraksis, både i forhold til geografisk dækning og opgaveløsning, herunder at gøre information om og adgang til speciallægerne mere tilgængeligt for patienterne.

Økonomi

Udspillet er finansieret inden for Venstres kommende finanslovsudspil for 2022. Det gælder bl.a. midler til modernisering af lægehuse, som angår 225 mio. kr. årligt fra 2022 til 2024 samt pulje til at etablere speciallægepraksis i hele landet, som er på 25 mio. kr. i 2022, stigende til 100 mio. kr. i 2025. Midlerne til initiativerne i udspillet afsættes således på Venstres finanslovsudspil, herunder også et løft i regionernes samlede økonomi for 2022.