Tag hånd om personalemangel

Der mangler personale mange steder i vores sundhedsvæsen. Dermed rammes danske patienter hårdt af regeringens manglende vilje til at øge arbejdsudbuddet og trække på international arbejdskraft. Det er en udfordring, og derfor skal der straks laves en national plan for, hvordan vi tackler personalemanglen her og nu i det danske sundhedsvæsen, samt hvordan vi får uddannet flere – alt andet vil være uansvarligt.

Konkret foreslår vi:

Klar plan for, hvordan vi mindsker manglen på sundhedspersonale

Venstre foreslår, at der udarbejdes en national plan for at imødegå udfordringerne ved personalemangel i det danske sundhedsvæsen.

Hvad betyder det?
Der mangler personale i det danske sundhedsvæsen på såvel kort som langt sigt. Det udfordrer vores evne til at udrede og behandle patienter hurtigt og med en høj kvalitet.

Venstre mener, at der er behov for grundlæggende reformer af det danske sundhedsvæsen. Derfor har vi foreslået en sundhedsreform. Det nære sundhedsvæsen skal styrkes i form af flere praktiserende læger, højere kvalitet i den kommunale del af sundhedsvæsenet, etablering af op til 35 sundhedshuse samt mulighed for mere behandling i eget hjem f.eks. i form af en digital patientrettighed.

Men der skal mere til – især i en situation, hvor manglen på arbejdskraft i det danske samfund sætter sig særlige spor på sundhedsområdet. Derfor foreslår vi, at der igangsættes en national analyse og på bagkant af den laves en national plan for, hvordan vi håndterer personalemanglen i det danske sundhedsvæsen. Denne plan skal også adressere det voksende behov for at uddanne flere, dygtige medarbejdere til vores sundhedsvæsen.

Kommissorium for analyse og plan skal være klar i 2021. Analyse og plan skal være udarbejdes inden sommeren 2022, og skal blandt andet se på følgende forhold:

  • Nye modeller for vagtplanlægning, arbejdsopgaver og ledelse på danske sygehuse
  • Behovet for at uddanne mere personale målrettet sundhedsvæsenet, herunder flere speciallæger, sygeplejersker, SoSu-assistenter, SoSu-medhjælpere m.v.
  • Hvordan nedbrydes silo-tænkningen, så eksempelvis SoSu-assistenter, SoSu-medhjælper, fysioterapeuter m.v. kan løse en bredere vifte af opgaver end i dag
  • Forkorte ventetiden for autorisation af udenlandske læger og se på styrkelse af sprogkundskaber for udenlandske sygeplejersker
  • Behovet for investeringer i moderne teknologi, herunder kunstig intelligens for at supplere behovet for personale

Økonomi

Venstre prioriterer 10 mio. kr. til hhv. at få startet dette nødvendige arbejde op snarest – og senest i 2022. Disse midler er en del af Venstres finanslovsprioriteter for 2022.