Bedre sammenhæng og kvalitet for patienterne

Det skal ikke være din bopæl, som afgør din behandling. Der skal være et fast, højt niveau af faglighed og kvalitet uanset hvor i landet, at du befinder dig. Derfor skal der laves fælles kvalitetsstandarder på tværs af vores sundhedsvæsen. Venstre vil også forbedre borgernes adgang til de rette hjælpemidler, så den bliver lettere.

Konkret foreslår vi:

Fælles kvalitetsstandarder i kommunale sundhedsvæsen giver bedre behandling

Patienterne skal opleve et fast, højt niveau af faglighed og kvalitet uanset postnummer. Derfor skal der laves kvalitetsstandarder, som beskriver den faglighed og kvalitet, som også kommunerne skal levere indenfor. Det gælder først standarder på området for forebyggelse, for behandling af kronikere, rehabilitering af kræftpatienter og patienter med hjerneskader og i forhold til psykiatriske patienter.

Hvad betyder det?
I takt med den øgede specialisering af de danske hospitaler, er flere og flere opgaver enten via beslutning eller over tid langsomt gledet ud til kommunerne. Det er godt, at flere opgaver løses tættere på den enkelte borger, hvad enten det er i kommunalt regi eller hos den praktiserende læge. Til gengæld er det en udfordring, hvis der er stor forskel på den kommunale service afhængig af, hvor man som patient bor. Og det er et problem, at patienter i dag udskrives fra sygehuset, uden at kommunen er klar til at tage over.

Det vil Venstre adressere ved at lave nationalt fastsatte kvalitetsstandarder for den kommunale del af det danske sundhedsvæsen på en række områder. Det vil sikre en styrket og mere ensartet kvalitet. Og det vil være med til at forhindre unødige genindlæggelser.

Venstre ser i øvrigt positivt på enhver udvikling, hvor hospitaler og kommuner forsøger at intensivere samarbejdet om den enkelte patient. På Nordsjællands Hospital har man således indført forsøg med 72 timers behandleransvar. Det vil sige, at hospitalet fortsætter med at have ansvaret for den enkelte patient op til 72 timer efter, at patienten er udskrevet. 

Standarderne skal udarbejdes i samarbejde med de væsentlige aktører i sundhedsvæsnet – herunder med fokus på inddragelse af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, de faglige organisationer samt patientorganisationerne.

Nye, professionaliserede hjælpemiddelcentre, så du får det, du har brug for

Venstre foreslår, at der etableres fem nye hjælpemiddelcentre, som giver borgere med behov for hjælpemidler til hjælp i dagligdagen til et mere smidigt og sammenhængende tilbud.

Hvad betyder det?
Mange danskere har brug for et hjælpemiddel som f.eks. krykker, en kørestole eller en glukosemåler. Men det er tit alt for bøvlet for den enkelte bruger at få udleveret hjælpemidlet, fordi opgaven i dag er delt mellem kommuner og regioner.

Alt for mange borgere oplever derfor at komme i klemme i myndighedernes kamp om, hvorvidt der er tale om et behandlingsredskab, som regionen skal betale, eller et hjælpemiddel, som kommunen skal betale. Uanset om det er krykker, kørestole eller glukosemålere.

For at mindske bøvlet foreslår Venstre, at kommuner og regioner forpligtes til at oprette fem nye hjælpemiddelcentre – ét i hver region – med det formål at indlede et forpligtende samarbejde om visitering, finansiering, indkøb og udlevering af hjælpemidler.

Økonomi

Finansieringen er en del af Venstres finanslovsprioriteter for 2022.