Venstres iværksætterstrategi

Danmark skal være det bedste land at starte og drive virksomhed i

Kilden til fornyelse er iværksætterne

Danmark og hele verden står i dag over for en lang række udfordringer, som kalder på nye, innovative løsninger. Vi skal gennemføre en ambitiøs grøn omstilling, sikre biodiversitet, høste mulighederne i en stigende digitalisering og skabe stadig bedre service inden for sundhed og velfærd samtidig med, at befolkningen aldres.

Danmark har som udgangspunkt gode forudsætninger for at blive en succesfuld iværksætternation. Vi har et højt uddannelsesniveau, god infrastruktur og velfungerende myndigheder. Danmark er generelt et godt sted at drive virksomhed. Alligevel ser vi, at der er alt for få iværksættere og selvstændige i Danmark, og at succesrige danske firmaer ofte må søge til udlandet, når de skal vokse sig store.

Det er et problem. Vi har brug for iværksættere til at udtænke fremtidens løsninger og skabe fremtidens store danske arbejdspladser. Iværksættere og vækstvirksomheder skaber fremgang og beskæftigelse, og har generelt høj produktivitet sammenlignet med etablerede virksomheder.

Der skal tænkes nye løsninger, og dele af den eksisterende regulering trænger til modernisering. Senest har en særlig arbejdsgruppe i Folketingets skatteudvalg arbejdet med iværksætteres skattemæssige udfordringer. Arbejdsgruppen, der var under Venstre formandskab, er kommet med en række gode forslag, der kan være med til at forbedre skattevilkårene for iværksættere i Danmark.

Venstre har en ambition om, at Danmark skal være det bedste land at starte og drive virksomhed i. Det skal være lettere og mere attraktivt at blive selvstændig. Vi skal oparbejde en stærkere iværksætterkultur og infrastruktur.

Vi skal sørge for, at iværksættere og vækstvirksomheder har de rigtige rammer for at vokse og blive fremtidens nye store danske arbejdspladser. Det kræver, at det bliver lettere for virksomhederne at tiltrække den tilstrækkelige kapital og de rigtige kompetencer, og det kræver, at reguleringen i Danmark understøtter frem for begrænser mulighederne for at starte og drive virksomhed.

Venstre foreslår derfor 23 nye politiske initiativer, som skal sikre markant bedre vilkår for selvstændige og iværksættere. Initiativerne skal udgøre de første skridt på vejen mod, at Danmark bliver verdens bedste land at starte og drive virksomhed i.

De 23 nye politiske initiativer der er foreslået af venstre

Der skal være flere, der starter virksomhed i Danmark

 • Lavere kapitalkrav for stiftelse af en ny virksomhed
 • Flere private skal løse offentlige opgaver indenfor omsorgsområder
 • Flere kvindelige iværksættere
 • Det skal være lettere at spare op til at blive iværksætter

Det skal være lettere at tiltrække risikovillig kapital i Danmark

 • Udvidelse af ATPs formålsparagraf skal give bedre mulighed for investeringer i danske virksomheder
 • Lavere og mere ensartet skat på investeringer
 • Permanentgørelse af ny matchfinansieringsordning fra corona-håndtering
 • Forbedring af investorfradraget for investeringer i iværksættervirksomheder
 • Forhøjelse af loftet over aktiesparekontoen
 • Forhøjelse af loftet over skattekreditter
 • Friere rammer for investering af private pensioner
 • Bedre mulighed for at bruge aktiecrowdfunding i Danmark

Der skal være nemmere adgang til dansk og udenlandsk talent

 • Unge iværksættertalenter kræver iværksætteri og entreprenørskab på skoleskemaet
 • Iværksætterhuse i landdistrikterne
 • Bedre mulighed for medejerskab
 • Medejerskab skal give lettere adgang til ophold i Danmark
 • Forbedring af forskerskatteordningen og fast track ordningen
 • En ny landespecifik beløbsordning
 • Talent taskforce
 • Giv udenlandske talenter, stiftere og investorer mulighed for at prøve Danmark af i 90 dage

Flere og muligheder og nemmere at drive virksomhed

 • Færre byrder og mindre bøvl skal gøre det lettere at starte og drive virksomhed
 • Et grønt iværksætterkorps
 • Fast track for immaterielle rettigheder

Venstre fortsætter fokus på iværksætterne

Venstre har i de forgangne år allerede taget nogle vigtige skridt på vejen mod et bedre iværksættermiljø i Danmark. Vi har styrket aktiekulturen, digitalisering, deleøkonomien og sat skub i turismen med erhvervs- og iværksætteraftalen, så iværksætteriet kan blomstre.

Vi har gennemført en stor reform af erhvervsfremmesystemet, så det bliver mere effektivt og efterspørgselsdrevet. Vi har lempet skatter og afgifter, og fjernet unødvendige regler, der rammer små virksomheder på pengepungen. Eksempler på resultaterne af Venstres arbejde for bedre vilkår for iværksættere i seneste regeringsperiode:

 • Erhvervs- og Iværksætteraftale
  • Styrket iværksætter- og aktiekultur
  • Grænsehandelspakke og afgiftssanering
  • Digitalisering, nye forretningsmodeller og grøn omstilling
  • Turisme- og landdistriktspakke
  • Konkurrencevilkår og globalisering
 • Strategi for Danmarks Digitale Vækst
 • Politisk aftale om dele- og platformsøkonomi
 • Reform af erhvervsfremmesystemet: Enklere og mere effektiv erhvervsfremme
 • Skattereform 2018
  • Nyt jobfradrag
  • Nyt pensionsfradrag
  • Udvidelse af grundlag for beskæftigelsesfradrag

Men vi er ikke færdige endnu

Vi kan stadig gøre mere for at styrke iværksættermiljøet i Danmark. Derfor er Venstre kommet med denne iværksætterstrategi, som skal bane vejen for, at Danmark bliver det bedste land at starte og drive virksomhed i.

Økonomi

Venstre ønsker at prioritere 1,2 mia. kr. til initiativer, som skal sikre markant bedre vilkår for selvstændige og iværksættere. Udgifterne i udspillet er finansieret inden for Venstres fuldt finansierede finanslovsprioriteringer for 2022, herunder de afsatte rammer til et iværksætterudspil og pulje til skattelettelser.

Udspillet i PDF-format

Du kan finde det samlede udspil, inkl. kilder og noter, i PDF-format til download eller print.