Flere muligheder og nemmere at drive virksomhed

Venstre ønsker en stærkere iværksætterkultur i Danmark. Det kræver, at det bliver lettere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig eller iværksætter.

Men reguleringen i Danmark understøtter ikke livet som selvstændig, og der er brug for en grundlæggende kulturforandring. Undersøgelser viser, at iværksætteri og selvstændige virksomheder går i arv fra generation til generation. Hvis du er barn af en selvstændig tømrermester, er du mere tilbøjelig til også selv at blive selvstændig med egen virksomhed.

Derfor er det et problem, at iværksætteriet er faldende, og at flere iværksættere påpeger mængden af love, regler og administrativt bøvl som en af hovedårsagerne til ikke at starte nye virksomheder. Ofte fylder skrivebordsarbejde alt for meget. Det tager for meget tid fra den egentlige forretning og risikerer at kvæle virketrangen.

Venstre vil med 3 nye initiativer skabe bedre regulering, som fjerner barrierer for iværksættere i Danmark og sikrer bedre vidensdeling fra universiteter til virksomheder. Det skal være lettere at starte og drive virksomhed, og det skal være lettere at kommercialisere den viden, der skabes af Danmarks mange dygtige forskere på universiteterne.

Færre byrder og mindre bøvl skal gøre det lettere at starte og drive virksomhed

Byrder, bureaukrati og administrativt bøvl må ikke stå i vejen for danske virksomheder. Det gælder uanset om der er tale om små- og mellemstore virksomheder, iværksættere i opstartsfasen, vækstvirksomheder eller store etablerede virksomheder, der er under hård international konkurrence.

Derfor havde Venstre et mål om at reducere erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. sidst vi sad i regeringen. Det lykkedes at reducere byrder for 1,5 mia. kr., men desværre har den nuværende regering ikke fortsat arbejdet og ambitionerne. Siden valget er byrderne på erhvervslivet steget. På positivsiden er regeringen dog gået videre med et enkelt initiativ - såkaldt automatisk erhvervsrapportering. Et initiativ, der blev søsat under den seneste Venstre regering i forbindelse med Den Fælles-offentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 og ambitionerne om at reducere erhvervslivets byrder. Der er fortsat behov for flere og mere ambitiøse indsatser. Der er behov for, at der leveres nye ambitiøse indsatser fremfor blot at sole sig i den tidligere Venstreregerings ambitiøse arbejde på området.

Ambitionen om færre byrder og bøvl for erhvervslivet var både rigtig og nødvendig. Derfor ønsker Venstre, at der igen skal komme skub under arbejdet med at få reduceret virksomhedernes byrder. Derfor forpligter Venstre sig på et nyt mål om yderligere byrdelettelser for samlet 3 mia. kr., når vi igen får regeringsansvaret. Og der er masser af steder at tage fat. Vi ønsker bl.a. at kigge på gældssaneringsreglerne, så det bliver lettere at starte virksomhed igen efter konkurs. Derudover vil vi arbejde målrettet med digitalisering og lettere brug af data, på tværs af virksomheder og myndigheder, så vi kan høste effekterne af digitaliseringens nye muligheder. Denne ambition understøttes af Reformkommissionen, som ser store samfundsøkonomiske gevinster i øget digitalisering og et opgør med silotænkning af digitale løsninger.

Som en del af den overordnede byrdemålsætning foreslår Venstre, at der nedsættes en Task Force som skal identificere benspænd for iværksættere og selvstændige i lovgivningen, fx i omfanget af dobbeltindberetninger og i muligheden for at bruge crowdfunding til at rejse kapital. Task Forcen skal være med deltagelse af relevante myndigheder og organisationer, herunder fx Finans Danmark.

Arbejdsgruppen skal også se på, hvordan det kan sikres, at særligt mindre virksomheder og nye selvstændige lettere kan få adgang til en bankkonto, og om efterlevelsen af hvidvaskreglerne kan blive mere smidig uden at gå på kompromis med bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet.

Task Forcen skal som første delrapportering inden 2023 komme med forslag til, hvordan implementering af hvidvask-reglerne og GDPR kan smidiggøres, så de bliver lettere og mindre byrdefulde for særligt nye mindre virksomheder at overholde.

Et grønt iværksætterkorps

Forskere på de danske universiteter ligger inde med utallige gode, grønne idéer og særlig viden. Men der er behov for, at der bygges en stærkere bro mellem højspecialiseret viden fra forskningsmiljøerne, til iværksætterne og investorerne. Vi skal blive bedre til at få forskning til at blive til virksomheder og produkter.

Derfor foreslår Venstre, at der prioriteres yderligere midler til grønne iværksætterkorps af erfarne iværksættere og erhvervsfolk, som Open Entrepreneurship, der hjælper forskere med at kommercialisere deres forskning og identificere markedsmuligheder for de nye grønne teknologier.

Fast track for immaterielle rettigheder

De danske universiteter er fødested for og rummer et stort potentiale for mange nye iværksætteridéer og start-ups. Det tager dog lang tid at teste og demonstrere nye grønne teknologier, og ofte har iværksættere med tilknytning til et universitet behov for investeringer fra private investorer i løbet af udviklingsfasen. Vi kan blive langt bedre til at kommercialisere forskning.

For at tiltrække investorer er der behov for at give dem vished omkring virksomhedens immaterielle rettigheder, og hvordan disse kan overgå fra universitetet til virksomheden.

Men en fuld licensaftale er ofte tidskrævende, og det kan være vanskeligt at gennemskue detaljerne. Det bør være muligt at lave en optionsaftale med faste rammer for overførsel af immaterielle rettigheder (IP-rettigheder).

Derfor foreslår Venstre, at der etableres en fasttrack-ordning med en standardiseret optionsaftale på tværs af danske universiteter, med forkortet sagsbehandlingstid, lav pris og sikkerhed for rettighederne, mens de nye teknologier testes af og demonstreres.

Derudover, vil vi se på mulighederne for at skabe en mere transparent og ensartet proces for overførsel af rettigheder fra universitet til virksomheder, f.eks. ved indførsel af en støttefunktion dertil, med bl.a. aftaleskabeloner m.m., efter irsk forbillede, som Reformkommissionen helt konkret har foreslået.