Venstres ældrepolitik vil give vores ældre frihed til at arbejde, hvis de lyster det.

Frihed til at arbejde

Det skal altid kunne betale sig at arbejde - også når man kommer op i årene.

Det skal altid kunne betale sig at arbejde – også når man kommer op i årene. Men i dag mangler der fleksibilitet og muligheder til netop dette i vores pensionssystem. Venstre vil give flere muligheder for at arbejde for de seniorer, der har mod på at tage en tørn. Og vi skal af med rigide grænser for, hvornår man ikke kan bestride en given funktion.

 

Konkret foreslår vi:

 
1: Afskaffe modregningen i egen folkepension

Venstre vil afskaffe modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen, så det bedre kan betale sig at arbejde. Modregningen hæmmer i dag danske seniorers muligheder for at fortsætte på arbejdsmarkedet. Ved at afskaffe modregningen vil Venstre gøre det mere attraktivt at arbejde som senior, så det også her kan betale sig at arbejde.

 

2: Afskaffe modregningen i ægtefælles folkepension

Venstre vil afskaffe modregning som følge af partners arbejdsindkomst i folkepensionen. Det skal sikre, at pensionen ikke skal sættes ned, når partneren arbejder. For også her skal det altid kunne betale sig at arbejde – uanset om man er gift eller samlevende med en folkepensionist.

 

Hvad betyder det?
Der skal være flere muligheder til dem, der har mod på at tage en tørn. Det skal altid kunne betale sig at lægge en ekstra indsats – også som senior på arbejdsmarkedet. Dermed straffes den enkelte ældre ikke for at have en fleksibel og glidende udgang af arbejdsmarkedet, men belønnes i stedet.

Pensionssystemet mangler visse steder fleksibilitet og muligheder. Folkepensionen er på nogen stræk indrettet efter, at de fleste stopper på arbejdsmarkedet i én bestemt alder, hverken før eller efter. Men for mange nuværende og kommende folkepensionister passer det bedre med en flydende overgangen til tilværelsen uden arbejde. Den mulighed er utilstrækkelig i dag.

Lønindkomst kan i dag føre til modregning i bl.a. folkepensionen. Samtidig kan lønindkomst betyde en modregning i partnerens folkepension. Det betyder, at gevinsten ved arbejde bliver for lille – som både folkepensionist, og hvis ens partner er folkepensionist.

Dermed risikerer vi, at en gruppe danske seniorer, som gerne vil og kan arbejde mere, trækker sig fra arbejdsmarkedet ved folkepensionsalderen, fordi det økonomiske incitament til at fortsætte med at arbejde er for lille.

Venstre vil give flere muligheder for seniorer til at fortsætte med at arbejde, uanset om det er ingeniøren på deltid, sygeplejersken på hospitalet, som gerne tager ekstra vagter eller håndværkeren, som nyder sit virke. De skal ikke modregnes arbejdsindkomst i deres folkepension. Det gælder også selv om, at de er gift med en folkepensionist. Arbejdsindkomst skal ikke betyde, at partneren eller ægtefællens pension påvirkes.

 

3: Mere frihed til at blive i arbejde som ældre

Venstre vil fjerne de aldersdiskriminerende regler, der findes for en række offentligt ansatte, der sætter en aldersgrænse på, hvornår bl.a. præster, provster og biskopper og ansatte i forsvaret kan blive ved med at arbejde.

 

Hvad betyder det?

Præster, provster, biskopper og dommeres pligtige afgangsalder er 70 år.[i] For militære tjenestemænd og militære overenskomstansatte under HKKF, CS og HOD forhandlingsområde er den pligtige afgangsalder 64 år for alle født 1. januar 1967 eller senere.[ii]

Venstre vil helt fjerne aldersgrænserne for ansættelse i den offentlige sektor i en række stillinger. Venstre vil give mere frihed til at arbejde for ældre – også i den offentlige sektor.

 

Økonomi   

Afskaffelsen af modregningen i folkepensionisters grundbeløb, i pensionstillægget og i den supplerende pensionsydelse og afskaffelsen af modregningen i ægtefællers folkepension finansieres i Venstres finanslovsprioriteter for 2022. Det koster samlet set 460 mio. kr.[iii]

 

Kilder og noter

[i] Lov om tjenestemand §34 stk. 2 og §43 a.: Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd (retsinformation.dk)

[ii] Pligtig afgangsalder for militære tjenestemænd og militære overenskomstansatte (forsvaret.dk)

[iii] FT2020/21: ”BEU alm. del, endeligt svar på spg. 476”, 14. juni 2021.


Læs også: