Venstres prioriteter for fremtidens infrastruktur

Regeringen har fremlagt et udspil med gode takter

En stor del af projekterne er hentet i den investeringsplan fra 2019, som VLAK-regeringen indgik sammen med Dansk Folkeparti.

Trods en lang række lighedstræk mellem Venstres infrastrukturudspil og regeringens oplæg, så er der flere ting, som Venstre ønsker anderledes. Her følger fire hovedprioriteter for Venstre i forhandlingerne om infrastruktur. Efterfølgende følger vores detaljerede udspil.

NY MIDTJYSKE MOTORVEJ SKAL PRIORITERES
Der er et stort behov for en etapevis anlæggelse af en Ny Midtjyske Motorvej (Hærvejsmotorvejen), der strækker sig syd fra Haderslev til Sønderup i nord via Billund og Viborg. Indledningsvist fra Haderslev til Give og dernæst resten af vejen til Viborg. Målet er at aflaste E45 i Østjylland, bidrage til at sikre fornyet vækst og jobskabelse i store dele af Jylland samt sikre god vejforbindelse til lufthavnen i Billund. Strækningen er desværre ikke en del af regeringens udspil. Dette til trods for, at projektet ellers indgik i Socialdemokratiets infrastrukturoplæg fra 2019, og at projektet efterspørges af Socialdemokratiets egne borgmestre, fagbevægelsen og erhvervslivet. Venstre vil stå stejlt på, at Ny Midtjyske Motorvej indgår i den endelige aftale.
NEJ TIL UFORNUFTIGE OG UNØDVENDIGE PROJEKTER
Venstre ønsker, at vi prioriterer og investerer klogt. Derfor ønsker Venstre ikke en ny østjysk jernbane fra Hovedgård til Hasselager og en togbro over Vejle Fjord. De er begge en del af Togfondens projekter, som regeringen i deres udspil har reserveret midler til. Jernbanen efterspørges ikke lokalt og er alt for dyr i forhold til den afledte nytte.x+xi Projektet undergraver muligheden for en fast forbindelse over Kattegat, især hvis en sådan ønskes bygget med både motorvej og jernbane. Vi støtter heller ikke regeringens formynderiske forslag om lokale bilfrie søndage, der mindsker danskernes bevægelsesfrihed og mobilitet.
FLERE PENGE TIL FREMRYKKET STØJBEKÆMPELSE
Regeringen har i deres oplæg afsat en pulje på 3,0 mia. kr. til støjbekæmpelse. Vi ved, at det er forbundet med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser at være udsat for kraftig trafikstøj, og Venstre vil derfor kæmpe for, at puljen til støjdæmpende foranstaltninger forhøjes fra 3,0 til 4,0 mia. kr.

Med afsæt i de ekstra midler ønsker Venstre, at en række påtrængende støjprojekter fremmes mest muligt med projektering og begyndende realisering allerede i 2021 og 2022. Det gælder eksempelvis ved Nyborg, Gladsaxe, Randers, Hedehusene/Fløng, Silkeborg (Buskelund), Solrød, Greve, Hvidovre, Odense, Svendborg, Hillerødsmotorvejen i Furesø Kommune, Kolding, Aalborg, Aalbæk, Brådebæk og en række af Hovedstadens øvrige omegnskommuner.
EN LANGT MERE AMBITIØS GRØN OMSTILLING AF DEN TUNGE TRANSPORT
Vi skal i gang med omstillingen af den tunge transport i en grøn retning. Venstre ønsker, at grøn tankning af bl.a. el, biogas og brint til lastbiler tænkes ind i infrastrukturforhandlingerne. Vi vil derfor afsætte en ambitiøs pulje på 1,2 mia. kr., der bl.a. skal gå til at sikre den nødvendige infrastruktur til tankning i hele landet. Infrastruktur blev også berørt af Klimapartnerskabet for Landtransport i marts 2020.

Venstre vil også inddrage en anbefaling fra samme kant, nemlig en dansk tilskudsordning til tunge køretøjer, der kører på alternative drivmidler som eksempelvis el, brint eller biogas. Det kan også overvejes, om der skal laves en midlertidig nedsættelse af relevante afgifter, så indfasningen af grønne lastbiler og busser bliver understøttet. Det er fint, at regeringen vil starte et arbejde med at udvikle en strategi for den grønne drivmiddelinfrastruktur til den tunge vejtransport. Men Venstre vil sigte langt højere for at sætte handling bag den grønne omstilling af vores grønne transport.

Udover disse fire hovedprioriteter har Venstre også ambitioner om at sætte gang i en lang række projekter landet over. Det gælder især vejprojekter, hvor vores infrastruktur desværre er blevet forsømt over en årrække. Det vil vi råde bod på med en lang række navngivne projekter.

Vi afsætter også en pulje på 9,5 mia. kr., som dels skal medfinansiere en række kommunale projekter af særlig karakter og national betydning, dels skal adressere ukendte udfordringer givet, at vi arbejder med en plan, som rækker frem til 2035. Endelig polstrer den os til at tackle uforudsete projekter.

Vigtige projekter landet over, som Venstre vil sætte gang i:

OPGRADERING AF RUTE 26 PÅ MORS OG I THY
En opgradering af Rute 26 er et stærkt ønske i den landsdel, som oplever en del trafik på flere af de smalle dele af strækningen. Venstre vil afsætte 1,4 mia. kr. til projektet. Regeringen har i deres udspil kun afsat 0,7 mia. kr.
OPGRADERING TIL 2+1 VEJ MELLEM ÅLBÆK OG SKAGEN INKL. STØJDÆMPNING
På strækningen opleves meget trafik, særligt fra de mange danskere, som kører til og fra deres sommerhuse i området kombineret med den kraftige trafik, der er forbundet med den store havneaktivitet i Skagen. Dette involverer også en del støj på strækningen. Her vil Venstre sætte et højere beløb af end regeringen, så der også kan støjsikres. Regeringen afsætter 200 mio. kr. til projektet. Venstre vil afsætte 230 mio. kr.
DELVIS UDBYGNING AF E45 (AARHUS N-RANDERS)
På strækningen E45 nord for Aarhus oplever man et stigende pres på motorvejen. Venstre vil afsætte 1,0 mia. kr. til projektet. Venstre vil således skabe markant mere sammenhæng end regeringen, der kun vil lave en ombygning af tilslutningsanlæg og blot har afsat 0,2 mia. kr. Der er brug for mere.
LUKNING AF MOTORVEJSHULLER VEST OM HERNING
På motorvejsstrækningen rundt om Herning er der et hængeparti. Der er et hul på strækningen, hvor der ikke er bygget motorvej. Der er behov for at lukke dette hul, så trafikken omkring Herning kan glide bedre. Venstre vil afsætte 0,4 mia. kr. til dette projekt. Det er ikke prioriteret i regeringens udspil.
STATSLIGT TILSKUD TIL KLIMABRO I RANDERS
I Randers opleves en flaskehals gennem byen over Randers Bro. En ny klimabro vil derfor kunne aflaste trafikken på Randers Bro. Klimabroen skal anlægges som en firesporet vej med cykelsti og fortov øst for Randers midtby fra Grenåvej over havnepieren til Udbyhøjvej nordenfjords. Broen anlægges på en dæmning over det nordlige havnebassin og klapbro over Gudenåen. Venstre vil give et statsligt tilskud til projektet og finde midlerne i den afsatte vejpulje. Resten skal Randers Kommune finansiere. Projektet er ikke prioriteret af regeringen.
STATSLIGT TILSKUD TIL VIADUKT VED BANEN I SILKEBORG
Ved jernbaneoverskæringen ved Frederiksberggade i Silkeborg opleves der en trafikal flaskehals, hvor jernbanebomme skaber trafikpropper i Silkeborg midtby. Det er et problem, som skal løses. Det vil Venstre prioritere ved et statsligt tilskud til en viadukt, så trafikken ledes under jernbanen. Resten af projektet skal Silkeborg Kommune finansiere. Pengene skal findes i den afsatte vejpulje.
HANKEANLÆG PÅ RUTE 26 VED VIBORG
Vejene omkring Viborg er stærkt belastede. Viborg Kommune har lavet en forundersøgelse af en østlig omfartsvej ved Viborg, som skal aflaste trafikken. Omfartsvejen skal kobles på Rute 26 i et hankeanlæg. Her vil Venstre prioritere at finansiere hankeanlægget. Regeringen har intet afsat til projektet, mens Venstre vil afsætte 50 mio. kr. til projektet.
UDBYGNING AF RUTE 15 MOD TIRSTRUP
På Djursland er det et stærkt ønske, at der sker en opgradering af vejnettet. Det vil Venstre prioritere. Rute 15 på Djursland trænger til at blive forbedret, og mere end det, regeringen har afsat til opgraderingen af Rute 15 mellem Bale og Tåstrup. Pengene til en større opgradering af Rute 15 skal findes i den afsatte vejpulje.
RUTE 11, FORBEDRET FREMKOMMELIGHED TØNDER – ESBJERG
Rute 11 spiller en stor rolle i den nationale og internationale trafik, idet den forbinder det sydvestlige Danmark og Nordtyskland med sommerhusområderne langs den jyske vestkyst. Fra Korskroen ved Esbjerg-motorvejen til den dansk-tyske grænse er der ca. 77 km. Der er især om sommeren og ved arrangementer i området en markant forøget trafik på strækningen, der resulterer i kødannelse, særligt på strækningen mellem Tønder og Gredstedbro. Venstre vil afsætte 1,0 mia. kr. til strækningen – regeringen afsætter intet.
KLAPBRO OVER RIBE Å
I aftalen af 2016 om ”Udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv” mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti blev der indgået en aftale om udbygning af Rute 11 samt etablering af en klapbro. Det har været nødvendigt at afsætte yderligere midler til etableringen af broen. Regeringen har, som ellers bebudet, ikke medtaget projektet i deres udspil. Det vil Venstre prioritere og afsætter derfor 50 mio. kr.
STATSLIGT TILSKUD TIL ALTERNATIV RUTE VIA VEJLE HAVN
Mange bilister holder ofte i kø hen over Vejlefjordbroen. Som et alternativ kører mange ned gennem Vejle by, som også her skaber en trafikal flaskehals. Vejle Kommune vil anlægge en alternativ rute gennem byen og havnen. Venstre vil prioritere projektet ved et statsligt tilskud, så trafikken kan ledes uden om midtbyen. Resten af projektet skal Vejle Kommune finansiere. Pengene skal findes i den afsatte vejpulje.
OPGRADERING AF RUTE 9 PÅ TÅSINGE
Rute 9 er i dag en 2-sporet vej mellem Svendborg og E47 ved Maribo. Vejen er på strækningerne nærmest Spodsbjerg Færgehavn og Taars Færgehavn anlagt som 2-sporet motortrafikvej. Der er i dag ikke kapacitetsproblemer på strækningen, men en del bilister bygennemfarter, og der opleves en varierende vejstandard, der tilsammen kræver en opgradering. Venstre vil afsætte 1,0 mia. kr. til projektet.
FREMSKUDT FÆRGELEJE VED TÅRS
Venstre ønsker, at der bygges et fremskudt færgeleje ved Tårs til færgeruten Spodsbjerg-Tårs. Et fremskudt færgeleje vil give en kortere rejsetid over Storebælt og vil komme mange danskere til gavn. Det gælder især, når Femern-Bælt tunnelen står færdig, og vi får øget trafik fra Fyn til Lolland. Projektet skal finansieres af Sund & Bælt.
MIDLER RESERVERET TIL VVM – KATTEGATFORBINDELSE
Der er behov for at binde Danmark sammen på tværs af landet. Det kan en Kattegatforbindelse sammen med andre vejprojekter være med til at realisere, og det vil aflaste trafikken flere steder i Jylland og på Fyn. Derfor ønsker Venstre at afsætte 0,5 mia. kr. til en VVM-undersøgelse af en Kattegatforbindelse.
UDVIDELSE AF E55, NYKØBING FALSTER-SYDMOTORVEJEN TIL 2+2 VEJ
På Rute E55 opleves en del trafik bl.a. til og fra sommerhusene i området samt til færgelejet for færgerne til og fra Gedser/Rostock. Venstre vil derfor prioritere en udvidelse af ruten til en 2+2 vej. Det prioriterer Venstre langt højere end regeringen, der kun har afsat 50 mio. kr. i deres udspil til en ombygning af kryds på E55 mellem Nykøbing Falster og Sydmotorvejen. Venstre vil investere 500 mio. kr. til at skabe bedre fremkommelighed her.
HELSINGØRMOTORVEJ HØRSHOLM S-ISTERØD
På strækningen mellem Hørsholm S og Isterød mangler der en udbygning, hvor mange bilister i dag oplever stor trængsel. Regeringen har ikke prioriteret denne strækning, men det er nødvendigt, hvis den betydelige trængsel skal håndteres. Venstre vil afsætte 0,8 mia. kr. til projektet.
ANLÆGGELSE AF EN TUNNEL/ØSTLIG RINGVEJ VED KØBENHAVN
I forbindelse med projektet Lynetteholmen ønsker Venstre, at der frem mod 2035 anlægges en tunnel/ringvej hele vejen fra Nordhavn til Amagermotorvejen. Projektet finansieres af salg af grunde på Lynetteholmen.
FORUNDERSØGELSE OG EVT. STATSLIG TILSKUD TIL BISPEENGBUEN
Venstre ønsker at afsætte penge til en forundersøgelse af en mulig nedgravning af Bispeengbuen. Venstre vil afsætte 20 mio. kr. til forundersøgelsen. Bispeengbuen er en stærkt trafikeret strækning i København og på Frederiksberg, som også afføder en del støj til de omkringliggende bygninger og beboere. Venstre vil undersøge muligheden for nedgravning og vil evt. give et statsligt tilskud, der skal findes i den afsatte vejpulje.
OPGRADERING AF VEJ FRA HILLERØDMOTORVEJEN TIL DET NYE SUPERSYGEHUS I NORDSJÆLLAND
Der opleves en stor trængsel på strækningen fra Hillerødmotorvejen til det nye supersygehus i Hillerød. Der er derfor behov for en opgradering af strækningen, så de mange bilister hver dag ikke skal opleve at holde i kø. Venstre ønsker at afsætte 68 mio. kr. til projektet.
ANALYSE AF ØKONOMIEN VEDRØRENDE KRONPRINSESSE MARYS BRO
Venstre ønsker, at økonomien i Kronprinsesse Marys Bro undersøges grundigt, herunder bl.a. trafikprognoser, brugerbetalingen og økonomisk holdbarhed. Det skal sikre, at der er parallelitet med andre, relevante indenlandske trafikinvesteringer.
STATSLIGT TILSKUD TIL RUTE 276 FRA HELSINGE TIL HILLERØD
På Rute 276 fra Helsinge til Hillerød oplever mange bilister hver morgen og eftermiddag massiv trængsel og nedsat trafiksikkerhed. Det vil Venstre lave om på. Derfor skal en opgradering af strækningen prioriteres. Den statslige medfinansiering skal findes i den afsatte vejpulje.
FORUNDERSØGELSE AF FORLÆNGELSE AF S-BANEN FARUM-HILLERØD
S-togsnettet er vigtigt for mobiliteten i hovedstadsregionen. Derfor er en fortsat udvikling af rutenettet centralt og bør løbende overvejes. En mulighed er en forlængelse af S-banen mellem Farum og Hillerød, og Venstre vil afsætte 20 mio. kr. til formålet.
FORUNDERSØGELSE AF MOTORVEJ RINGSTED – ROSKILDE SAMT UDVIDELSE AF MOTORVEJEN KØBENHAVN – ROSKILDE
Venstre ønsker at øge kapaciteten syd og sydvest i motorvejsnettet ind mod København. Projektet er med til at skabe fornyet udvikling længere mod vest på Sjælland. Venstre vil afsætte 30 mio. kr. til projektet. 
ANALYSE AF BEHOV FOR FASTE FORBINDELSER MELLEM ØST - OG VESTDANMARK I FREMTIDEN
Venstre ønsker at sikre en god geografisk balance i fremtiden og sammentænke de trafikale investeringer. Vi vil afsætte 20 mio. kr. til en analyse, der skal undersøge fremtidens faste forbindelser mellem Øst- og Vestdanmark.
CYKELPULJE
Cykling har gennem generationer gjort en stor forskel for manges liv og hverdag, vores sundhed, vores miljø og vores byer. Den udvikling skal fastholdes og forstærkes. For at understøtte og videreudvikle cyklen som transportmiddel er der behov for at etablere sikker cykelinfrastruktur med tilstrækkelig kapacitet. Hvor regeringen afsætter 2,0 mia. kr., så vil Venstre afsætte 2,5 mia. kr. til en cykelpulje, der kan omfatte anlæg af nye cykelstier, forbedring af eksisterende cykelstier eller andre anlægstekniske tiltag. Ligesom tidligere puljer vil der for en del af puljen kunne etableres medfinansieringsordninger, hvormed kommuner kan ansøge om tilskud til kommunale projekter.
HAVNEPULJE, INKL. UDDYBNINGER
De danske havne er omdrejningspunkt for vigtig aktivitet landet over, og der er brug for at udvikle infrastrukturen i og omkring vores havne. Derfor vil Venstre afsætte 0,5 mia. kr. til en havnepulje, der skal finansiere både uddybninger af havnene samt bedre til- og afgangsveje til de danske havne. 
PULJE TIL GRØNNE BRT-BUSSER I STORBYER
Venstre vil satse på BRT-busser i vores storbyer og vil på toppen af regeringens prioritering afsætte yderligere 1,0 mia. kr. til nye BRT-linjer. Regeringen har i sit udspil afsat i alt 1,6 mia. kr. til to konkrete BRT-linjer og 0,1 mia. kr. til en pulje til udvikling af nye BRT-linjer – begge dele noget, som Venstre bakker helt op om.
TRAFIKSIKKERHEDSPULJE
Venstre mener, at det er afgørende, at vi udarbejder tiltag, som kan gøre op med antallet af trafikdræbte og tilskadekomne på de danske veje, så det er mere sikkert at være trafikant. Trafiksikkerhed og mobilitet skal gå hånd i hånd. I takt med, at vi investerer i vores trafikale infrastruktur, skal vi også afsætte midler til trafiksikkerhed. Venstre ønsker at afsætte 1,0 mia. kr. til en trafiksikkerhedspulje, som skal afhjælpe udfordringerne – regeringen afsætter kun 0,7 mia. kr. 
LUFTHAVNSPULJE
Der er brug for en lufthavnspulje, der bl.a. skal sikre de nødvendige ombygninger af både indenrigs- og udenrigslufthavnene samt deres til- og afgangsveje. Der er også behov for, at Danmark også i fremtiden er den nordiske hub for flyvninger ind og ud af Skandinavien. Venstre vil afsætte 250 mio. kr. til en lufthavnspulje. Det kommer på toppen af de 0,9 mia., som prioriteres til en udvidelse af Københavns Lufthavn Station.
PULJE TIL RASTEPLADSER
Vejdirektoratet, der er ansvarlig for de danske statsveje, har flere gange belyst manglen på rastepladser langs motorvejsnettet – og det er et stort problem. Mange steder mangler der toiletter og affaldsstativer – og der er behov for at udvide kapaciteten langs motorvejene, så lastbil- og buschauffører har mulighed for at holde deres lovbefalede pauser. Venstre vil afsætte 0,2 mia. kr. til en pulje.
NATIONAL PLAN FOR GRØN LADE- OG TANKNINGSINFRASTRUKTUR
Venstre ønsker at fremme den grønne transport. For at dette skal lykkedes, er der behov for en national plan for udbredelsen af grøn lade- og tankningsinfrastruktur, så man fremover kan køre grønt i hele Danmark. Regeringen afsætter 0,5 mia. kr. til udrulningen af ladestanderinfrastruktur i deres udspil, mens Venstre vil afsætte yderligere 0,1 mia. kr. til en national plan.
ANALYSE AF MULIG BRUG AF TUNNELELEMENTER
I forbindelse med anlægningen af Femern-Bælt-tunnelen skal en elementfabrik i Rødbyhavn levere tunnelelementerne til projektet. Dette er noget, som vi bør udnytte til levering af tunnelelementer til infrastrukturprojekter andre steder i Danmark, og det bør derfor undersøges nærmere. Venstre ønsker at afsætte 5 mio. kr. til en analyse, som skal kortlægge mulighederne for at elementfabrikken i Rødbyhavn med fordel kan levere elementer til andre infrastrukturprojekter i Danmark. 
PULJE TIL VETERANTOG – SKINNER OG VEDLIGEHOLD
Venstre ønsker at sikre veterantogenes vedligehold og lejlighedsvise kørsel på S-baner og fjernbaner fremover for at bevare den kultur og tradition, som også er en del af vores trafikale historie, ligesom den styrker turismen. Venstre vil afsætte 50 mio. kr. til en pulje, der skal understøtte, at der også i fremtiden kan køres veterantog på relevante stræk. Behovet for denne pulje er bl.a. affødt af signalprojektet, der indebærer behov for ombordenheder i veterantog.
PULJE TIL GENÅBNING AF STATIONER
Venstre ønsker et Danmark i bedre balance. Venstre vil derfor afsætte 0,1 mia. kr. til genåbning af stationer landet over. En genåbning af lokale stationer er et ønske i nogle mindre byer, hvor en stor del af borgerne vil have stor nytte af at kunne anvende den lokale station til at komme til og fra arbejde og uddannelsesinstitutioner.