Venstre vil sikre bedre infrastruktur, mobilitet og mere frihed til danskerne med nyt udspil.

Bedre mobilitet og mere frihed til danskerne

Danmark skal hænge sammen, og vi skal sikre, at forudsætningerne for at bo og leve godt er tilstede i alle dele af landet.

Venstre vil investere i moderne, effektiv og sammenhængende infrastruktur, der binder Danmark bedre sammen, understøtter den grønne transport og sikrer grundlaget for vækst i hele landet.

Vi fremlægger her vores prioriteter for over 110 mia. kr. til nye infrastrukturprojekter frem mod 2035, fordi vi har store ambitioner for Danmark. Det har vi, fordi sammenhængskraften i vores samfund er en vigtig sag, og fordi det også handler om danskernes tid og den grønne omstilling. God infrastruktur er en afgørende forudsætning for vækst, velstand og velfærd i vores land. Det er af afgørende betydning for, at vores virksomheder kan få leveret deres varer, services og produkter i hele landet, nemt og hurtigt.

Af samme grunde er det også dybt beklageligt, at vi har ventet i over to år på at komme i gang med de vigtige forhandlinger om infrastruktur. Det har spærret for, at Danmark kommer til at hænge bedre sammen. Regeringen har langt om længe fremlagt et udspil, hvor de har taget udgangspunkt i VLAK-regeringens investeringsplan, som blev aftalt med Dansk Folkeparti. Den rev de ellers i stykker efter valget i 2019. Vi glæder os over, at regeringen – med afsæt i vores plan - omsider er kommet i arbejdstøjet.

Selv om ambitionerne er blevet mindre, er det godt, at regeringens udspil på mange måder minder om den aftale, der lå inden valget i 2019. For det var en god aftale. Derfor er vi også enige i mange af prioriteterne i regeringens udspil. Trods to års unødvendig forsinkelse kan vi nu få gang i vigtige projekter som eksempelvis:

 • En tredje Limfjordforbindelse
 • Udvidelsen af E20 Fynske Motorvej syd om Odense
 • Frederikssundsmotorvejens 3. etape
 • Udvidelserne af Hillerødmotorvejen
 • Kalundborgmotorvejens 3. etape
 • Anlæg af Rute 54 mellem Næstved og Rønnede
 • Udvidelserne af E45 Østjyske Motorvej

Venstre går derfor konstruktivt til forhandlingerne med regeringen med et ønske om, at langt hovedparten af regeringens forslag til investeringer i infrastrukturen skal gennemføres. Det er fordelen ved, at udspillet ligner VLAK-regeringen og Dansk Folkepartis plan.

Til gengæld er der dyre og ukloge projekter, som ikke bør gennemføres. Det er i særlig grad jernbanen ned gennem Østjylland med en togbro over Vejle Fjord. Det er ikke en god 
idé, når milliardstore investeringer kun giver en lille forbedring for få togkunder, og når investeringerne ikke efterspørges lokalt.

Og så er der steder, hvor Venstre mener, at regeringen er for uambitiøs. Hvor vi mener, at der er behov for flere midler. Nye vejprojekter - hvor især Ny Midtjyske Motorvej springer i øjnene. Ambitiøse investeringer i den grønne omstilling af især den tunge transport samt i støjbekæmpelse, som kan forbedre mange danskeres liv.

Venstre præsenterer her vores prioriterer til, hvordan vi mener en ny infrastrukturaftale skal se ud. Vi har større ambitioner end regeringen, og derfor er det også vores intention over perioden at investere mere, end det regeringen afsætter. Venstre vil frem mod 2035 investere over 110 mia. kr. i nye infrastrukturprojekter.

Danskerne spilder lang tid hver dag på de danske veje...

...med køkørsel og med aflyste og forsinkede tog og busser. Danskerne holder i gennemsnit i kø 360.000 timer hver eneste dag på de danske veje. Det giver et samfundsøkonomisk tab på 26 mia. kr. årligt. Det skal vi håndtere.

Der er brug for ambitiøse investeringer i infrastrukturen

Venstre vil investere i moderne, effektiv og sammenhængende infrastruktur, der øger fremkommeligheden for danskerne, og som:

 • Binder familier og venner tættere sammen og styrker sammenhængskraften i samfundet ved at styrke infrastrukturen i hele landet.
 • Understøtter den grønne omstilling, idet fremtidens biler forventes at køre på grønne drivmidler.
 • Sikrer grundlaget for vækst og velstand i landdistrikterne såvel som i byerne, så vores virksomheder kan levere deres varer og 
  produkter og lette adgangen til kvalificeret arbejdskraft.
 • Har den rette geografiske balance. Ingen dele af Danmark må hægtes af – hverken by eller land – og det skal være let at komme på tværs vores land.
 • Giver danskerne kortere transporttid til og fra arbejdspladsen, uddannelsesstedet eller fritidsaktiviteten, uanset om man er bosiddende på landet eller i byen.

Bedre veje harmonerer med grøn omstilling

Vi skal investere for at kunne rumme fremtidens grønne transport. Fremtidens grønne transport er også biltrafik, da alt tyder på, at omstillingen til grønne drivmidler accelererer i de kommende år. Venstre ønsker, at vi i 2030 har en million grønne biler på vejene. For at det sker med grønne køretøjer i hele landet, skal der opbygges en vidt forgrenet og passende grøn lade- og tankningsinfrastruktur uden ”sorte pletter” rundt omkring og med en god balance.

Selv om regeringen var uambitiøs i forhold til antallet af grønne biler, så kommer der flere på vejene hvert år. Det skal vi være klar til at håndtere.

Det bliver også væsentligt at håndtere og understøtte omstillingen af den tunge grønne transport, hvor der virkelig er noget at hente. Her har regeringen meget begrænsede ambitioner for Danmark, hvilket Venstre ønsker at lave om på.

Fremtidens grønne transport består også af biltrafik, og derfor skal vi sikre bedre veje, der harmonerer med den grønne omstilling.

Tyngden af investeringerne skal ligge på vejene

På ryggen af disse prioriteter foreslår Venstre investeringer, der er geografisk velbalancerede, og som sikrer bedre sammenhæng i Danmark ved at investere massivt i både byerne og landdistrikterne. Der skal både investeres i skinner og veje, men alt peger til, at vejnettet skal prioriteres mest.

Vi ønsker bedre togdrift på de eksisterende skinner, og i mange år har Venstre aktivt været medansvarlig for at investere massivt i jernbanen. Det har været tiltrængt.

Men nu er det vejenes tur til at blive prioriteret. For omkring 90 procent af persontransporten foregår på vejnettet – og efterslæbet her er stort.

Investeringer i vejnettet er derfor nødvendige, hvis man vil sikre tilstrækkelig kapacitet, afhjælpe trængsel og kødannelse og fremtidssikre infrastrukturen. Det er også nødvendigt for at understøtte den grønne omstilling, så fremtidens grønne biler får gode veje at køre på.

Grønne veje går også til vores mindre øer, hvor det skal være prisdygtigt at transportere sig med færge. Derfor ønsker Venstre også at fuldføre det delvist gennemførte landevejsprincip for øerne, hvilket vi prioriterede i vores finanslovsudspil for 2021 og vil fastholde fremadrettet.

Venstre ønsker, at der tages særligt hånd om transporten til Bornholm, som adskiller sig ved, at den for manges vedkommende går via Sverige. Derfor ønsker Venstre, at der snarest muligt optages forhandlinger med den svenske regering med henblik på, at der laves en dansk-svensk traktat om garanteret transit mellem Øresundsbroen og Ystad Havn – også under særlige omstændigheder, som med den aktuelle coronapandemi.

Vi skal igangsætte vigtige projekter nu

Regeringen har nølet i to år og dermed forsinket en række vigtige infrastrukturprojekter, der skulle have været igangsat allerede i år. Regeringen vil tilmed ikke oplyse, hvornår de ønsker at igangsætte de forskellige infrastrukturprojekter, der er med i deres udspil. Det skaber massiv usikkerhed, fordi det betyder noget for rigtig mange danskere, om et vigtigt vejprojekt bliver en realitet i 2024 eller 2034.

Det ærgrer os, at regeringen har droppet VLAK-investeringsplanen og dermed forsinket en række vigtige projekter og opgraderinger - for så at fremlægge et udspil, der indeholder en lang række af de udskudte projekter – nu bare uden at ville sætte årstal på.

Mange projekter er allerede grydeklare med vedtaget anlægslov og/eller afsluttet VVM-undersøgelse. For andre projekter foreligger der en forundersøgelse. Fælles for projekterne er, at nu er tiden inde til at få dem i fremdrift og realiseret.

Venstre vil igangsætte vigtige infrastrukturprojekter nu.

 

Vi vil i infrastrukturforhandlingerne insistere på, at der kommer klare årstal på de centrale projekter, og vores afsæt vil være VLAK-investeringsplanen – og gerne med yderligere ambitioner om at komme hurtigere i gang.