Slut med bøvl og bureaukrati i foreningslivet

Slut med bøvl og bureaukrati i foreningslivet

Foreningslivet er en livsnerve for dansk demokrati, dannelse, fællesskab, idræt og kultur. Det danske foreningsliv er noget helt særligt. De frivillige ildsjæle er noget helt særligt.

Når spejderlederen drager afsted med sin trup, eller gymnastiktræneren bruger timer i hallen, så er de en del af rygraden i det danske samfund. Det er her, vi kommer hinanden ved, opbygger tillid og venskaber, og i mange små og store lokalsamfund er foreningerne omdrejningspunktet. Foreningslivet, herunder særligt de folkeoplysende foreninger, er samtidig et positivt bidrag for integrationen og den demokratiske dannelse.

Alene i regi af DIF, DGI og DUF er der langt mere end 2 millioner aktive medlemmer i de tusinder foreninger, der er båret af mere end en halv million frivillige.(1) Det er således fortsat et meget bredt udsnit af den danske befolkning, der er aktive i det danske foreningsliv. Det skal vi fortsat understøtte.

Men der er for mange unødvendige udfordringer. Bureaukrati, bøvl og regler kan udfordre engagement og virkelyst hos vores mange frivillige. Det sker faktisk allerede. I en undersøgelse fra 2022 svarede knap halvdelen af de adspurgte, at de overvejede at stoppe som frivillige, og halvdelen af disse begrundede det med administrativt arbejde.(2)

Det er Venstre dybt bekymrede over, og derfor vil vi gøre op med regelvirvaret for vores frivillige foreningsfællesskaber. Engagement i foreningslivet skal ikke være en byrde, og det at være frivillig skal i endnu højere grad føles som et frirum end som et ekstra arbejde. Vi vil sætte frivillige kræfter fri fra snærende bureaukrati.

I 2022 præsenterede vi vores udspil ”Red foreningslivet”.(3+4) Det følger vi nu op med en række forslag, der skal gøre det lettere at drive forening, og som skal gøre det mere attraktivt at deltage i det frivillige foreningsliv. Det er ni forslag, som samlet set kan være med til at styrke det danske foreningsliv. 

Det skal være lettere at drive forening

1. Venstre i EU vil forenkle GDPR-reglerne.

2. Lette og digitalisere processen ifm. indhentning af tilladelser til arrangementer.

3. Regelforenklingsgennemgang af hele foreningsområdet.

4. Forenkle bankkravene til de frivillige foreninger – Frivillige foreninger skal som udgangspunkt betragtes som ”lavrisiko-kunder”.

5. Basal bankkonto for foreninger.

6. Forenkle kravene til kommunernes tilsyn med foreningslivet.

Det skal være mere attraktivt og give mere anerkendelse at deltage i det frivillige foreningsliv

7. Forbedret mulighed for skattefri honorering af trænere og ledere.

8. Et frivillighedsbevis til unge på skoler og ungdomsuddannelser ved frivilligt arbejde i foreningslivet

9. Billigere at deltage i foreningslivet, fx gennem et foreningsfradrag

Det skal være lettere at drive forening

De seneste år har udviklingen bevæget sig i retning af mere bureaukrati og bøvl for foreningerne. Det er gået for vidt. Derfor vil Venstre gøre det lettere at være forening ved at fjerne unødigt bureaukrati og respektere foreningernes egenværdi.(5) Vi vil give endnu flere danskere og særligt børn og unge oplevelsen af at være med i et selvvalgt, forpligtende fællesskab. Vi vil tage første skridt mod færre regler og mindre bureaukrati for vores foreningsliv med følgende initiativer:

1. Venstre i EU vil forenkle GDPR-reglerne.
Ét af de krav, danske frivillige foreninger er blevet pålagt de seneste år, og som er meget bøvlet at håndtere for mange, er GDPR-reglerne fra EU. For at gøre det nemmere at drive forening i Danmark vil Venstre i EU arbejde for, at GDPR-reglerne forenkles, så det kan blive nemmere for frivillige foreninger at håndtere. I den kommende parlamentsperiode kommer Venstre derfor til at arbejde for en gennemgang og opdatering af GDPR-reglerne, med henblik på at gøre det lettere at drive frivillige foreninger.

2. Lette og digitalisere processen ifm. indhentning af tilladelser til arrangementer.
Det skal være meget mindre bureaukratisk at få tilladelse til markeder, lokale festivaler og andre lokale arrangementer.(6+7) For det er en unødig barriere, at lokale arrangementer, såsom markeder, forudsætter utallige kommunale ansøgninger, bevillinger og tilladelser.

Skal der opstilles en hoppeborg? Det kræver en ansøgning. Skal der sælges alkohol? Det kræver en bevilling. Skal der være et lotteri? Det kræver en ansøgning. Vi har set eksempler, hvor arrangøren af en byfest skulle sende op til 32 ansøgninger om tilladelser.(8) Det er til at blive kvalt i for de frivillige, der er mere optagede af at gøre noget godt for lokalsamfundet end administrativt arbejde.

Derfor arbejder Venstre fortsat for at lette og digitalisere processen for ansøgninger om tilladelser.

Det kræver desværre tid at udvikle, og der skal forenkles regler for at gøre det praktisk muligt. Som en midlertidig foranstaltning mener vi, det skal være muligt for årligt tilbagevendende lokale begivenheder at modtage flerårige tilladelser, der fx gælder for en periode på fem år. Arrangørerne vil have pligt til at melde, hvis der i løbet af denne periode sker væsentlige ændringer i arrangementet, som kan give anled ning til ændringer i tilladelsen. Venstre vil samtidig arbejde for, at det bliver endnu mere simpelt at holde helt små arrangementer, hvor der i udgangspunktet ikke bør være behov for tilladelser.

Stadionskilt

 

3. Regelforenklingsgennemgang af hele foreningsområdet.
Venstre vil fremadrettet have fokus på, at foreninger ikke kommer i klemme i ny lovgivning. Vi skal sikre, at frivillige foreninger ikke omfattes af nye regler og mere bureaukrati, når der ikke er behov for det.

For at rydde op i administrativt bøvl vil Venstre nedsætte et regelforenklingstask-force, som skal samle de frivillige organisationer og rydde op i uhensigtsmæssige regler.

Regelforenklingsgennemgangen skal også omfatte en vurdering af, om Danmark er gået længere end andre sammenlignelige lande i implementeringen af EU-regler, hvor det har konsekvenser for foreningslivet. Modtagelsen af anbefalingerne fra regelforenklingstask-forcen skal baseres på et ’følg-eller-forklarprincip’, hvor regeringen forpligter sig til at følge deres anbefalinger til regelforenklinger for foreningslivet. Hvis dette i helt særlige tilfælde ikke er muligt, skal der foreligge en klar begrundelse for, hvorfor dette er tilfældet. Det vil åbne for, at alle regler vedrørende vores foreninger endevendes og de unødvendigt bureaukratiske af dem afskaffes.

Håndboldkamp

 

4. Forenkle bankkravene til de frivillige foreninger – Frivillige foreninger skal som udgangspunkt betragtes som ”lavrisiko-kunder”.
Danske banker er underlagt strenge krav og kontroller, hvilket går ud over de frivillige i foreningerne. Fx skal samtlige bestyrelsesmedlemmer afgive identifikationsoplysninger som et krav fra Hvidvaskvejledningen.

Derfor foreslår Venstre, at de krav, der i dag gælder for hele foreningens bestyrelse, i fremtiden kun skal gælde for foreningens formand og/eller kasserer. Dertil foreslår vi også, at den generelle forenkling af bankkravene og bankernes kontrol af foreninger skal føre til lavere gebyrer for de frivillige foreninger.

Et konkret eksempel på en forenkling af bankkravene, der er et skridt i den rigtige retning, er den mulighed bankerne fik i 2022 for at betragte de fleste foreninger som lavrisiko-kunder, så foreninger ikke pålægges unødigt mange dokumentationskrav af bankerne. Virkeligheden har dog vist, at bankerne reelt ikke benytter muligheden.9

Venstre mener derfor, at udgangspunktet skal være, at de frivillige foreninger anses som lavrisiko-kunder, så Finanstilsynets vejledning fra 2022 gøres bindende.

5. Basal bankkonto for foreninger.
Mange foreninger oplever bøvl med at få oprettet en konto i banken og nogle bliver endda afvist i banken. Det er afgørende for foreningers virke at have adgang til en helt basal bankkonto.

Venstre foreslår derfor, at foreninger skal have ret til en basal foreningskonto. Konkret betyder det, at banker hurtigst muligt og inden for 10 dage fra modtagelsen af en fuldt oplyst henvendelse skal behandle anmodningen. Forslaget er i forlængelse af regeringens overordnede udmelding om dette initiativ.(10)

6. Forenkle kravene til kommunernes tilsyn med foreningslivet.
I dag skal kommunerne føre en række tilsyn med foreningerne. Fx er kommunerne forpligtet til at offentliggøre foreningernes regnskaber, og offentlig gøre hvilke foreninger, der modtager tilskud. Nogle af tilsynskravene er med til at gøre det unødvendigt bureaukratisk at drive forening i Danmark.

Venstre vil helt generelt arbejde for mere tillid til og mindre kontrol med vores små lokale foreninger

Tilsynet med, om foreninger har et formål eller en adfærd, der modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende frihedsrettigheder skal fastholdes.

Børn til svømmeundervisning

Det skal være mere attraktivt og give mere anerkendelse at deltage i det frivillige foreningsliv

Frivillige i foreningslivet skal have en større anerkendelse for deres store indsats. For med deres store engagement er de med til at binde Danmark sammen. Derfor vil vi give mere anerkendelse til de frivillige i foreningslivet med følgende initiativer:

7. Forbedret mulighed for skattefri honorering af trænere og ledere.
Vi vil gøre det mere attraktivt at tage ansvar som træner og leder for frivillige sportshold. Den skattefri honorering og omkostningsgodtgørelse skal forbedres. Dertil skal mulighederne for at give honorering af arbejdet i frivillige foreninger forbedres.

Vi vil arbejde på at gøre honorar skattefri efter en lignende ordning, som den der gælder for dommere. Det skal være muligt for godkendte foreninger at udbetale skattefrie honorarer til frivillige ledere på op til 50.000 kr. årligt.(11)

I nogle idrætsforeninger er der dog også frivillige ulønnede ledere, der ikke får skattefri omkostningsgodtgørelse, selvom der er mulighed for det. I stedet for egentlig godtgørelse, så gives der en mindre gave, fx til jul eller ved sæsonafslutning, som tak for indsatsen. Sådan en gave til frivillige ulønnede ledere er imidlertid skattepligtig. For at gøre det mere attraktivt at være frivillig leder skal gaver til ulønnede ledere gøres skattefri, så længe de holder sig under en nærmere bestemt bagatelgrænse.

8. Et frivillighedsbevis til unge på ungdomsuddannelser ved frivilligt arbejde i foreningslivet.
Flere unge skal hyldes for deres frivillige engagement. Det vil vi gøre ved, at der på ungdomsuddannelser kan uddeles frivillighedsbeviser til fortjeneste for personer, der laver frivilligt arbejde i en forening. Den enkelte ungdomsuddannelse skal selv have mulighed for at vælge foreninger som samarbejdspartnere til frivillighedsbeviset blandt godkendte foreninger.(12)

Frivillighedsbeviset er en mulighed for at anerkende de unge for deres frivillige arbejde hvad end det er som lektiehjælper for nytilkomne, ungdomstræner i fodboldklubben eller som frivillig spejderleder.

9. Billigere at deltage i foreningslivet, fx gennem et foreningsfradrag.
Venstre vil arbejde for, at det bliver billigere for danskerne at deltage i foreningslivet. Det skal sikre, at flere vil deltage i foreningslivet, og at familier, hvor økonomien ikke altid rækker, også kan deltage. I dag er der fx ikke skattefradrag for kontingentbetalingen, når man er medlem af en frivillig forening. Men i Venstre er vi overbeviste om, at der er store samfundsmæssige værdier forbundet med de frivillige foreninger, og det at en stor del af danskerne, særligt børn og unge, tager aktivt del i foreningslivet, om det så er i fodboldklubber, gymnastikforeninger eller rollespilsforeninger. Derfor bør det overvejes at forbedre mulighederne for at tage aktivt del i foreningslivet.

Derfor vil vi igangsætte et forarbejde til, hvordan økonomien ikke er en begrænsning. Det kan fx være gennem et foreningsfradrag, så det bliver billigere at være medlem af en forening. Det kan give flere børn og unge, særligt fra familier med to forældre i lavtlønsjob, bedre muligheder for at gå til eksempelvis fodbold, håndbold eller skak.

Vores foreningsliv giver vores børn og unge gode frivillige fællesskaber, der er sunde at være en del af. Derfor skal flere have glæde af at tage del i det

Dreng med tennistræner

 

Kilder

1 DIF, DGI & DUF: ”Politisk udspil om foreningsliv og frivillighed”

2 Kulturministeriet: Bureaukrati presser mange foreningsaktive, 23. september 2022.

3 Venstre: ”Venstre vil sikre mere frihed under ansvar for foreningslivet”, 2022

4 Avisen Danmark: ”Venstre vil foreningernes bøvl til livs”, 4. juni 2022

5 Venstre.dk: "FRIHED OG FÆLLESSKAB I FORENINGERNE", 4. Juni 2020

6 Avisen Danmark: ”Debat: Besværlig tilgang for arrangørerne - skal det virkelig kræve 26 kommunale tilladelser at holde byfest?”, 20. juni 2021

7 DR.dk: ”Frivillige drukner i papirarbejde: Det kræver 39 tilladelser at holde byfest”, 31. maj 2018

8 Festudleje.dk: "Bymarkedsfester"

9 DGI: Bankerne har ikke gjort det nemmere eller billigere for foreningerne, 13. september 2023.

10 Erhvervsministeriet: Basal betalingskonto gør hverdagen lettere for mindre virksomheder og foreninger, 28. november 2023.

11 Godkendte foreninger kan fx være foreninger under DIF, DGI eller DUF. Den konkrete ordning vil skulle udvikles og vil forventeligt medføre et mindreprovenu på et begrænset millionbeløb. Finansiering præsenteres, når den konkrete ordning, herunder finansieringsbehov, er endeligt afklaret.

12 Godkendte foreninger kan f.eks. være foreninger under DIF, DGI eller DUF

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste