sundhedspolitik

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et velfungerende sundhedsvæsen er vigtigt for et godt liv. Derfor skal der fortsat være fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser og en sundhedsfaglig kvalitet på internationalt niveau.

Sundhedsvæsenet er til for borgernes – ikke for systemets – skyld. De skal opleve sammenhæng i tilbuddene og behandlingen og have klare rettigheder.

Samtidig skal borgerne have fuld indsigt og nem adgang til egne patientdata.
Det er politikerne, der prioriterer ressourcerne til behandlingsområderne inden for den offentlige del af sundhedssektoren. Det er lægerne, der har ansvaret for de lægefaglige dispositioner inden for de givne ressourcer.

Venstres prioriteter

Vi skal have sundhed i verdensklasse, og derfor skal vi hele tiden arbejde for at gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre.

Mange steder går det godt i vores sundhedsvæsen. Ventetiden på en operation er mere end halveret siden 2001. Og kræftbehandlingen er blevet så meget bedre, at Danmark næsten har indhentet det efterslæb, som vi historisk har haft i forhold til vores nabolande.

Men der er stadig ting, der kan og skal blive bedre. 
For ofte falder patienterne mellem forskellige stole. Er man som patient både afhængig af kommunal og regional behandling, halter det alt for ofte med sammenhængen. Det skal vi gøre bedre.

Der er stadig alt for store regionale forskelle. Nogle regioner er gode til at tilbyde deres borgere hurtig udredning og behandling, mens andre regioner halter langt bagefter. Det kan vi ikke være bekendt. Det må ikke være ens postnummer, der afgør ens behandling. Derfor skal vi have udlignet de regionale forskelle.

Psykiatrien har også været underprioriteret for længe. Flere og flere danskere får ondt i livet. Det skal vi gøre meget mere for at forebygge og behandle. 

Forebyggelse

Vi har et personligt ansvar for eget helbred, men vi har også i fællesskab et ansvar for at understøtte det personlige ansvar. Derfor vil Venstre i højere grad sætte fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Kommunerne har her en nøglerolle, fordi forebyggelse lykkes bedst, når den tilrettelægges lokalt og i et tæt samspil med borgerne.

Forebyggelse skal også være en del af tilbuddet fra praktiserende læger og hospitaler.

Læs mere her

psykiatri

Venstre arbejder for at nedbryde myter, tabuer og fordomme i psykiatrien.
Venstre mener ikke, at en psykisk sygdom skal udelukke nogen fra at bidrage til det danske samfund. Derfor skal ingen parkeres på en livslang førtidspension på grund af en diagnose, hvis der er mulighed for at komme tilbage til et aktivt arbejds-, fritids- og familieliv. Vi hjælper ingen ved at afskrive dem. Alle skal have chancen, og flere skal med.

Venstre mener, at tvang i psykiatrien skal reduceres. Erfaringer viser, at det kan lade sige gøre at nedbringe anvendelsen af tvang. Vi skal blive bedre til at lære af de gode erfaringer, få dem spredt og holde fast i dem.

Vi mener, at psykiatrien i alt for mange år er blevet nedprioriteret. Vi vil derfor lave en ambitiøs og langsigtet plan for psykiatrien, som løfter området markant. 

Patienterne i centrum

Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund.

Venstre ønsker et sundhedsvæsen, der sætter patienterne før systemet. Sundhedsvæsenet er til for patienterne, og det skal afspejle sig i indretningen af vores fælles sundhedsvæsen.

Derfor har vi igen sat mennesket før systemet, efter at Socialdemokratiet havde forringet behandlingsgarantien, da de havde magten. Alle patienter har nu ret til hurtig udredning, behandling og genoptræning. Det skal hverken være uddannelse eller størrelsen på pengepungen, der afgør patientens plads i køen til sygehuset.

Det handler kort sagt om, at patienterne nu igen har rettigheder til at kunne vælge køen fra. Det skaber en mere fri og lige adgang for alle til hurtig udredning, hurtig behandling og hurtig genoptræning. Hertil kommer, at øget frit valg kan øge kvaliteten og effektiviteten i sundhedsydelserne gennem konkurrence.

Den tidligere socialdemokratiske regering forringede borgernes frie valg inden for sundheds- og ældreområdet. Eksempelvis blev patienternes adgang til hurtig behandling forringet – ikke for at spare penge, men fordi modstanden mod privathospitaler vejede tungere end patienternes rettigheder og valgfrihed.

Venstre vil fastholde patienternes rettigheder til selv at kunne vælge, hvis ventetiden til udredning, behandling eller genoptræning er lang. 

aktiv dødshjælp

Venstre mener ikke, at aktiv dødshjælp skal legaliseres. En legalisering vil skabe en gråzone, hvor det i nogle tilfælde vil være uklart, om den enkelte reelt ønsker at dø eller ej. Der kan endvidere opstå pres på den syge for at acceptere aktiv dødshjælp, fordi personen ikke vil ligge sine omgivelser til last. Det er ikke acceptabelt, når det drejer sig om liv eller død. I stedet lægger Venstre vægt på, at vi har en god og moderne adgang til smertelindrende behandling, så alvorligt syge og døende lindres mest muligt for deres lidelser.

fertilitetsbehandling

Venstre har ingen aktuelle planer om at foreslå ændringer af tilbuddene om fertilitetsbehandling i det offentlige sundhedsvæsen.

organdonation

Der er i dag flere hundrede danskere på venteliste til organtransplantation. Organdonation kan redde mange liv. Venstre mener, at det er vigtigt, at vi alle tager stilling til organdonation på et informeret grundlag – uanset om svaret er ja eller nej. Alle bør aktivt tage stilling til organdonation og meget gerne tale med sine nærmeste herom.

Venstre er positive over for en fortsat indsats i forhold til at øge donationsraten, herunder at der sker en minimering af tabet af egnede organer. Venstre mener, at det er vigtigt med fokus på området, og ser gerne, at flere tager stilling, så vi på den måde får øget antallet af registreringer i donorregistret.

rusmidler

RYGNING

Det liberale menneskesyn bygger på, at ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv. Det enkelte menneske har også pligt til at tage ansvar for sit eget liv. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet.

Det er Venstres opfattelse, at forebyggelse og sundhedsfremme er et fælles ansvar, som alle dele af samfundet skal bidrage til at løfte. Især i forhold til børn og unge er det afgørende, at de sunde vaner grundlægges tidligt i barndommen. Det er først og fremmest et forældreansvar at sikre.

Det offentliges ansvar er at sikre tilstrækkelig god information om risici og konsekvenser, så alle kan træffe deres valg på et oplyst grundlag, samt at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning.

Det er samtidig Venstres klare opfattelse, at der er en grænse for, hvor meget vi kan gribe ind i folks hverdag og deres frihed til at træffe egne valg.  Vi har hver især et ansvar for vores egen og vores nærmestes sundhed.

Venstre er modstander af at legalisere hash, da stoffet har en lang række skadevirkninger – ikke mindst for børn og unge samt udsatte voksne.

Derudover er det dokumenteret, at hash kan give psykoser og være en glidebane i retning mod hårdere stoffer. Venstre tror ikke, at legalisering af hash vil stoppe konflikter blandt organiserede kriminelle – de vil blot finde andre ulovlige metoder, hvor de kan skaffe sig ”hurtige og nemme penge”.

Venstre er modstandere af enhver ikke-medicinsk og ikke-videnskabelig brug af narkotika og ønsker at bekæmpe den gennem fire overordnede initiativer: forebyggelse, behandling, skadesreduktion og kontrol.