sundhedspolitik

sundhedspolitik, sundhedsvæsen, borger, patientrettigheder, behandlingsgaranti, kræftbehandling, regioner, psykiatri, aktiv-dødshjælp, organdonation, ældrepolitik, demens

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et velfungerende sundhedsvæsen er vigtigt for et godt liv. Derfor skal der fortsat være fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser og en sundhedsfaglig kvalitet på internationalt niveau.

Sundhedsvæsenet er til for borgernes – ikke for systemets – skyld. Det er hjørnestenen i Venstres sundhedspolitik. Patienterne skal opleve sammenhæng i tilbuddene, nærhed i behandlingen og have klare rettigheder – som fx behandlingsgarantien på 30 dage, der giver patienterne et værn mod uværdig behandling og lang ventetid på hospitalet.

Samtidig skal borgerne have fuld indsigt i og nem adgang til egne patientdata.

Det er politikerne, der prioriterer ressourcerne til behandlingsområderne inden for den offentlige del af sundhedsvæsenet. Det er lægerne, der har ansvaret for de lægefaglige valg inden for de givne ressourcer.

Venstres prioriteter

Vi skal have sundhed i verdensklasse, og derfor skal vi hele tiden arbejde for at gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre.

Det går godt langt de fleste steder i vores sundhedsvæsen.

Eksempelvis er ventetiden på en operation på et sygehus mere end halveret siden 2001. Det skyldes bl.a. behandlingsgarantien på 30 dage, som skal sikre hurtig behandling for patienterne.

Vores kræftbehandling er også blevet så meget bedre, at Danmark næsten har indhentet det efterslæb, som vi historisk har haft i forhold til vores nabolande. Omkring årtusindeskiftet overlevede under halvdelen af kræftpatienterne efter fem år. I dag er det mere end 6 ud af 10. Det skyldes bl.a. kræftpakkerne, som blev indført i 2007. De har løftet vores kræftbehandling markant.

Men der er stadig mange ting, der kan og skal blive bedre. 

For ofte falder patienterne mellem forskellige stole, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet. Er man som patient både afhængig af kommunal og regional behandling, halter det alt for ofte med sammenhængen i ens behandlingsforløb. Det kan være alt for svært at finde ud af, hvad der er hhv. kommunernes og regionernes opgaver. Det skal vi gøre bedre.

I fremtiden vil der være flere kroniske patienter i Danmark. De skal opleve et sundhedsvæsen, der er tæt på dem, så de ikke skal rejse langt for at få den nødvendige behandling. Derfor vil Venstre styrke det nære sundhedsvæsen.

Der er stadig alt for store regionale forskelle. Nogle regioner er gode til at tilbyde deres borgere hurtig udredning og behandling, mens andre regioner halter langt bagefter. Det går ikke. Regionernes opgaver skal løses godt og hurtigt, uanset hvor man bor i landet. Derfor skal vi udligne de regionale forskelle.

Psykiatrien har også været underprioriteret for længe. Det er sket, mens flere og flere danskere får ondt i livet. Det skal vi gøre meget mere for at forebygge og behandle.

Forebyggelse


Vi har et personligt ansvar for eget helbred, men vi har også i fællesskab et ansvar for, at den enkelte kan tage vare på sig selv. Derfor vil Venstre i højere grad sætte fokus på forebyggelse og sundhedsfremme.

Kommunerne har en nøglerolle i det nære sundhedsvæsen, hvor meget af forebyggelsen skal ske. Forebyggelse lykkes nemlig bedst, når den tilrettelægges lokalt og i et tæt samspil med borgeren selv.

Forebyggelse skal også være en del af praktiserende læger og hospitalers tilbud til borgere.

Venstres Principprogram: Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Psykiatri

Venstre arbejder for at nedbryde myter, tabuer og fordomme i psykiatrien.

Desværre har flere og flere danskere ondt i livet. Det skal vi gøre noget ved.

Vi mener, at psykiatrien i alt for mange år er blevet nedprioriteret. Vi lavede derfor i regering en ambitiøs og langsigtet plan for psykiatrien, som løfter behandlingen og forebyggelsen markant. 

Venstre mener ikke, at en psykisk sygdom skal udelukke nogen fra at bidrage til og være en del af det danske samfund. Derfor skal ingen parkeres på en livslang førtidspension på grund af en diagnose, hvis der er mulighed for, at man kan komme tilbage til et aktivt arbejds-, fritids- og familieliv. Vi hjælper ingen ved at afskrive dem. Alle skal have chancen for at deltage, og flere skal med.

Venstre mener, at tvang i psykiatrien skal reduceres. Erfaringer viser, at det kan lade sige gøre at nedbringe anvendelsen af tvang. Vi skal blive bedre til at lære af de gode erfaringer, få dem spredt og holde fast i dem.

Patienterne i centrum

Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund.

Venstre ønsker, at det danske sundhedsvæsen sætter patienterne først. Sundhedsvæsenet er til for patienterne, og det skal afspejle sig i indretningen af vores fælles sundhedsydelser.

Derfor satte Venstre igen mennesket før systemet, efter at Socialdemokratiet forringede behandlingsgarantien, sidst de var i regering. Alle patienter har nu ret til hurtig udredning, hurtig behandling og hurtig genoptræning. Det skal hverken være ens uddannelse eller størrelsen på ens pengepung, der afgør patientens plads i køen til sygehuset.

Det handler kort sagt om, at patienterne nu igen har rettigheder, så de kan vælge køen fra. Det skaber en mere fri og lige adgang for alle til hurtig udredning, hurtig behandling og hurtig genoptræning. Hertil kommer, at øget frit valg kan øge kvaliteten og effektiviteten i sundhedsydelserne gennem konkurrence mellem forskellige leverandører.

Vi vil bekæmpe alle forringelser af patientrettighederne, som den nye socialdemokratiske regering måtte foreslå. Vi vil altid sætte mennesket og patienten før systemet.

Aktiv dødshjælp


Venstre mener ikke, at aktiv dødshjælp skal legaliseres. En legalisering vil skabe en gråzone, hvor det i nogle tilfælde vil være uklart, om den enkelte reelt ønsker at dø eller ej. Der kan endvidere opstå pres på den syge for at acceptere aktiv dødshjælp, fordi personen ikke vil ligge sine omgivelser til last. Det er ikke acceptabelt, når det drejer sig om liv eller død.

I stedet lægger Venstre vægt på, at vi har en god og moderne adgang til smertelindrende behandling, så alvorligt syge og døende lindres mest muligt for deres lidelser. Og at dødeligt syge patienter har ret til at sige nej tak til livsforlængende behandling.

Fertilitetsbehandling

Venstre har ingen aktuelle planer om at foreslå ændringer af tilbuddene om fertilitetsbehandling i det offentlige sundhedsvæsen.

Organdonation

Der er i dag flere hundrede danskere på venteliste til organtransplantation. Organdonation kan redde mange liv. Venstre mener, at det er vigtigt, at vi alle tager stilling til organdonation på et informeret grundlag – uanset om svaret er ja eller nej. Alle bør aktivt tage stilling til organdonation og meget gerne tale med sine nærmeste herom.

Venstre er positive over for en fortsat indsats i forhold til at øge donationsraten, herunder at der sker en minimering af tabet af egnede organer. Venstre mener, at det er vigtigt med fokus på området, og ser gerne, at flere tager stilling, så vi på den måde får øget antallet af registreringer i donorregistret. For det betyder, at flere liv kan reddes.

Rusmidler

Venstre er modstandere af at legalisere hash, da stoffet har en lang række skadevirkninger – ikke mindst for børn og unge samt udsatte voksne. Derudover er det dokumenteret, at hash kan give psykoser og være en glidebane i retning mod hårdere stoffer. Venstre tror ikke, at legalisering af hash vil stoppe konflikter blandt organiserede kriminelle – de vil blot finde andre ulovlige metoder, hvor de kan skaffe sig ”hurtige og nemme penge”.

Venstre er modstandere af ikke-medicinsk brug af narkotika og ønsker at bekæmpe det gennem fire overordnede initiativer: forebyggelse, behandling, skadesreduktion og kontrol.

Rygning

I Venstre arbejder vi målrettet for at mindske rygning i befolkningen. Og særligt blandt vores børn og unge. Vi har en målsætning om den første røgfri generation i 2030, og den skal vi indfri.

Men det kræver, at vi som samfund tager et større ansvar end tidligere. Derfor vil Venstre gennemføre en række tiltag, som skal få færre børn og unge til at starte med at ryge. Og som skal få nuværende rygere til at ryge mindre eller stoppe helt.

Vi vil bl.a. forbyde røg på skolerne. Tobaksprodukter skal ned bag disken. Cigaretpakkerne skal standardiseres. Og så skal prisen på en pakke cigaretter hæves med 20 kr. Det vil betyde, at færre unge vil begynde og ryge – og færre af dem vil få kræft og andre følgesygdomme, når de bliver ældre.

Ældrepolitik

En værdig alderdom

Ældre borgere skal fortsætte med at leve det liv, de selv ønsker, så længe som muligt med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så det personlige ønske bliver taget alvorligt.

Vores ældre medborgere har opbygget det gode samfund, som vi har i dag. Derfor skal de behandles med værdighed, når de har brug for omsorg og pleje fra det offentlige.

Venstre vil sørge for, at hjælpen på landets plejehjem er af bedst mulig kvalitet. For alle fortjener en værdig alderdom. En alderdom uden ensomhed og med kærlig pleje.

Da Venstre sad i regering fra 2015-2019, løftede vi området økonomisk flere gange. Vi har bl.a. tilført penge til flere varme hænder og styrket sundhedsvæsenets evne til at håndtere og behandle de ældre patienter.

Frit valg

Venstre værner om det frie valg. Også for de ældre. For et stærkere frit valg betyder, at borgerne sættes før systemet. Når ældre borgere sættes før systemet, får de en langt mere værdig alderdom.

Da vi sad i regering sidst, indførte vi bl.a. en klippekortsordning, der giver de ældre på plejehjemmene bedre muligheder for at tilrettelægge deres egen hverdag. Derudover har vi indført en forsøgsordning med frit valg af madleverandør, og vi har lavet en plejehjemsoversigt, så det er blevet meget nemmere for de ældre og deres pårørende at vælge et plejehjem, der passer til lige netop dem.

Demens

Behandlingen af mennesker med demens skal ligeledes tage afsæt i den enkelte. Venstre ønsker, at demensramte og deres familier oplever tryghed og omsorg i plejen.

Demens er en sygdom, der ikke kan ses, og det kan derfor være svært for omverdenen at opdage, at et menneske kan have behov for hjælp. Derfor er der en stor risiko for, at social isolation går hånd i hånd med demenssygdom.

Ensomhed

Ældre borgere er desværre særligt udsatte for at opleve mental mistrivsel og blive ensomme. Det skal vi gøre noget ved. Der kan nemlig være mange negative konsekvenser for livskvaliteten og helbredet, hvis man er ensom i sin alderdom.