sundhedspolitik

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et velfungerende sundhedsvæsen er vigtigt for et godt liv. Derfor skal der fortsat være fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser og en sundhedsfaglig kvalitet på internationalt niveau. 

Sundhedsvæsenet er til for borgerne. De skal opleve sammenhæng i tilbuddene og behandlingen. Samtidig skal der sikres borgerne fuld indsigt og nem adgang til egne patientdata.

Det er politikerne, der prioriterer ressourcerne til behandlingsområderne indenfor den offentlige del af sundhedssektoren. Det er lægerne, der har ansvaret for de lægefaglige dispositioner indenfor de givne ressourcer.

7 mål for sundhedsvæsnet

Vi skal have sundhed i verdensklasse, og derfor skal vi gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre.

Regionerne har på mange måder gjort det godt, men der er stadig udfordringer med overbelægning, lange ventetider og for store regionale forskelle. For fremtiden skal det være endnu bedre.

Derfor har Venstre 7 mål for sundhedsvæsenet. Regeringens syv mål for sundhedsvæsenet er:

 

  1. Ventetiden til diagnose og behandling skal nedbringes.
  2. Mere lighed i sundhed.
  3. Kræftpatienterne skal behandles til tiden.
  4. Overbelægningen skal reduceres.
  5. Der skal indføres patientansvarlige læger.
  6. Større fokus på demens og kroniske sygdomme.
  7. Hurtig og effektiv genoptræning.

forebyggelse

Vi har et personligt ansvar for eget helbred, men vi har også i fællesskab et ansvar for at understøtte det personlige ansvar. Derfor vil Venstre i højere grad sætte fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Kommunerne har her en nøglerolle, fordi forebyggelse lykkes bedst, når den tilrettelægges lokalt og i et tæt samspil med borgerne.

Forebyggelse skal også være en del af tilbuddet fra praktiserende læger og hospitaler.

Læs mere her

psykiatri

Venstre arbejder for at nedbryde myter, tabuer og fordomme i psykiatrien.

Venstre mener ikke, at en psykisk sygdom skal udelukke nogen fra at bidrage til det danske samfund. Derfor skal ingen parkeres på en livslang førtidspension på grund af en diagnose, hvis der er mulighed for at komme tilbage til et aktivt arbejds-, fritids- og familieliv. Vi hjælper ingen ved at afskrive dem. Alle skal have chancen, og flere skal med.

Venstre mener, at tvang i psykiatrien skal reduceres. Erfaringer viser, at det kan lade sige gøre at nedbringe anvendelsen af tvang. Vi skal blive bedre til at lære af de gode erfaringer, få dem spredt og holde fast i dem.

patienterne skal igen i centrum

Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund.

Venstre ønsker et sundhedsvæsen, der sætter patienterne over systemet. Sundhedsvæsenet er til for patienterne, og det skal afspejle sig i indretningen af vores fælles sundhedsvæsen.

Vi vil derfor igen sætte mennesket før systemet. Ikke systemet før mennesket. Alle patienter skal sikres hurtig udredning, behandling og genoptræning efter lægefaglig vurdering. Det skal hverken være uddannelse eller størrelsen på pengepungen, der afgør patientens plads i køen til fx sygehuset.

Det handler kort sagt om at give patienterne rettigheder til at kunne vælge køen fra, og dermed skabe en mere fri og lige adgang for alle til hurtig udredning, hurtig behandling og hurtig genoptræning. Hertil kommer, at øget frit valg kan øge kvaliteten og effektiviteten i sundhedsydelserne gennem konkurrence.

Den tidligere regering forringede borgernes frie valg inden for bl.a. sundheds- og ældreområdet. Eksempelvis blev patienternes adgang til hurtig behandling forringet – ikke for at spare penge, men for modstanden mod privathospitaler vejede tungere end patienternes rettigheder og valgfrihed. Venstre ønsker en anden retning.

Venstre vil styrke patienternes rettigheder til selv at kunne vælge, hvis ventetiden til udredning, behandling eller genoptræning er lang. 

aktiv dødshjælp

Venstre mener ikke, at aktiv dødshjælp skal legaliseres. En legalisering vil skabe en gråzone, hvor det i nogle tilfælde vil være uklart, om den enkelte reelt ønsker at dø eller ej. Der kan endvidere opstå pres på den syge for at acceptere aktiv dødshjælp, fordi personen ikke vil lægge sine omgivelser til last. Det er ikke acceptabelt, når det drejer sig om liv eller død. I stedet lægger Venstre vægt på, at vi har en god og moderne adgang til smertelindrende behandling så alvorligt syge og døende lindres mest muligt for deres lidelser. 

fertilitetsbehandling

Venstre har ingen aktuelle planer om at foreslå ændringer af tilbuddene om fertilitetsbehandling i det offentlige sundhedsvæsen.

organdonation

Der er i dag flere hundrede danskere på venteliste til organtransplantation. Organdonation kan redde mange liv. Venstre mener, at det er vigtigt, at vi alle tager stilling til organdonation på et informeret grundlag – uanset om svaret er ja eller nej. Alle bør aktivt tage stilling til organdonation og meget gerne tale med sine nærmeste herom.

Venstre er positive over for en fortsat indsats i forhold til at øge donationsraten, herunder at der sker en minimering af tabet af egnede organer. Venstre mener, at det er vigtigt med fokus på området, og ser gerne at flere tager stilling, og vi på den måde får øget antallet af registreringer i Donorregistret.

rusmidler

Venstre er modstander af at legalisere hash, da stoffet har en lang række skadevirkninger – ikke mindst for børn og unge samt udsatte voksne. Derudover er det dokumenteret, at hash kan give psykoser og være en glidebane i retning mod hårdere stoffer. Venstre tror ikke, at legalisering af hash vil stoppe konflikter blandt organiserede kriminelle – de vil blot finde andre ulovlige metoder, hvor de kan skaffe sig ”hurtige og nemme penge”.

Venstre er modstandere af enhver ikke-medicinsk og ikke-videnskabelig brug af narkotika og ønsker at bekæmpe den gennem fire overordnede initiativer: forebyggelse, behandling, skadesreduktion og kontrol.

rygning

Det liberale menneskesyn bygger på, at ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv. Det enkelte menneske har også pligt til ansvar for sit eget liv. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet.

Det er Venstres opfattelse, at forebyggelse og sundhedsfremme er et fælles ansvar, som alle dele af samfundet skal bidrage til at løfte. Især i forhold til børn og unge er det afgørende, at de sunde vaner grundlægges tidligt i barndommen. Det er først og fremmest et forældreansvar at sikre.

Det offentliges ansvar er at sikre tilstrækkelig god information om risici og konsekvenser, så alle kan træffe deres valg på et oplyst grundlag, samt at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning.

Det er samtidig Venstres klare opfattelse, at der er en grænse for, hvor meget vi kan gribe ind i folks hverdag og deres frihed til at træffe egne valg.  Vi har hver især et ansvar for vore egen og vores nærmeste sundhed.