Trafik

Historisk aftale om infrastruktur: Vi binder Danmark bedre sammen

Af Kristian Pihl Lorentzen, Venstres transportordfører

Det går rigtig godt i Danmark for tiden. Når det går godt, stiger trafikken på vores veje. Frem mod 2030 forventer vi en stigende trængsel på vejene flere steder i landet. Skal vi understøtte fortsat vækst og udvikling i hele Danmark, skal vi i tide investere i at udbygge vores infrastruktur, så danskerne kan komme hurtigt og sikkert til og fra arbejde. Og så danskerne har friheden til at bosætte sig i hele landet.

Med planen investerer vi massivt i at anlægge nye vejprojekter som en tredje Limfjords-forbindelse ved Aalborg, Frederikssunds-motorvejen, første etape af en jysk parallelmotorvej mellem Haderslev og Give - og senere mellem Give og Viborg, motorvej mellem Næstved og Rønnede, samt færdiggørelse af Kalundborg-motorvejen. Desuden udbygges vejkapaciteten ved hovedstaden, så trængsel og tidsspilde bekæmpes. Det vil alt sammen styrke mobiliteten og sikre, at danskerne kan komme hurtigere og sikrere frem. 
 
Samtidig investerer vi i at udbygge eksisterende veje, hvor der i dag er stor trængsel. Derfor udvider vi bl.a. motorvej E45 mellem Aarhus S og Aarhus N samt mellem Vejle og Skanderborg - og senere mellem Aarhus og Randers. Og vi udvider hurtigt motorvejen E20 syd om Odense – blot for at nævne er par af projekterne. 
 
Vi igangsætter også en række vigtige projekter, der understøtter den regionale fremkommelighed, så vi kan styrke den regionale adgang til de centrale hovedfærdselsårer. Derfor udbygger vi bl.a. rute 40 mellem Aalbæk og Skagen, øger kapaciteten på rute 15 mellem Herning og Ringkøbing og udbygger E55 mellem Sydmotorvejen og Nykøbing Falster. 

Samtidig investeres der fortsat massivt i jernbanen frem mod 2030. så vi kan understøtte en både effektiv og punktlig togdrift. Herunder bl.a. med anlæggelse af en ny bane på Vestfyn samt hastighedsopgradering mellem Odense og København.

Dertil kommer, at vi afsætter store puljer til støjbekæmpelse, bedre cykelinfrastruktur, fremkommelighed, tilgængelighed for handicappede, og trafiksikkerhed. Det gør vi sideløbende med, at vi sikrer den grønne omstilling af vores transport.     

Mens Venstre investerer i vores veje, forsøger Socialdemokratiet at bilde danskerne ind, at de vil gøre det samme. Men det kan de ikke. For de har ikke de penge til at investere i vejene, som Venstre har. De vil hellere investere i togfondsprojekter, som der ikke er brug for.

Dertil skal man huske, at for hver en krone de bruger på togfondsprojekter, har de en krone mindre til vigtige vejprojekter. Og når Socialdemokratiet f.eks. hellere vil bruge over 5 mia. kr. på en ny banebro over Vejle Fjord, så har de ikke penge til en tredje Limfjords-forbindelse eller en udvidelse af E45. 

Danskerne har ikke brug for de tomme og luftigt finansierede vejløfter, som Socialdemokratiet er garant for. De har brug for en robust og sammenhængende plan for infrastrukturen, der understøtter vækst og udvikling. Og som giver forudsigelighed for borgerne, erhvervslivet og kommunerne. Vi skal derfor binde vejnettet i Danmark endnu bedre sammen samt styrke jernbanen og cyklismen.

Det er Venstres prioritet. Hvor der er vilje, er der vej - og bane!