Tryghed og værdighed

Venstre vil sikre en langt bedre ældrepleje

Man skal ikke være bange for at blive gammel i Danmark. Det er der desværre ældre medborgere, der er i dag, som vi har set det i byer som Aarhus og senest Køge. Det er ikke i orden, og vi kan ikke blive ved med at se til. Der er gået to år siden skandalen på Kongsgården, og nu har vi endnu engang en sag om svigt af vores ældre.

I Venstre ønsker vi, at alle ældre skal kunne føle sig trygge og have en værdig alderdom. Det er ikke tilstrækkeligt alene at tilføre flere penge til området. Der er brug for nogle grundlæggende ændringer af ældreplejen i Danmark.

Vi har rigtig mange dygtige og omsorgsfulde ansatte i ældreplejen i Danmark, og vi har plejehjem, der bringer livsgnisten tilbage i de ældres liv.

Men der er desværre for mange eksempler på triste og hjerteskærende svigt i ældreplejen. Hvor kulturen på nogle plejehjem bærer præg af, at systemet sættes før den ældre. Hvor ledelsen nogle steder ikke evner at lede, men blot administrerer de enkelte plejehjem. Og hvor ældre eller de pårørende ikke har veje til at blive hørt.

Ingen fortjener den behandling i den danske ældrepleje.

Det vil Venstre gøre noget ved og vil starte med seks ting:

 1. Plejehjemsbestyrelser på alle plejehjem
 2. Friplejehjem i alle landets kommuner
 3. Tilfredshedsmålinger og øget åbenhed
 4. Bedre ledelse og mindre bureaukrati
 5. Selvstyre og øget ansvarlighed
 6. Hammeren skal falde ved svigt 

Plejehjemsbestyrelser på alle plejehjem

Triste eksempler fra plejehjem viser, at ikke bare ældre og pårørende, men også medarbejderne, mangler nogen, de kan gå til, hvis kvaliteten ikke er god nok, eller hvis meldinger om uværdig behandling ikke tages alvorligt.

Derfor ønsker venstre:

 • Obligatoriske plejehjemsbestyrelser på alle landets kommunale plejehjem.
 • Beboere, pårørende, lokale ildsjæle og kommunale repræsentanter skal være repræsenteret.
 • Plejehjemsbestyrelsen skal kunne holde ledelsen ansvarlig.

Friplejehjem i alle landets kommuner

Venstre mener, at alle ældre i hele Danmark skal kunne vælge at bo på et friplejehjem og selvejende plejehjem, hvis de ikke ønsker at bo på et kommunalt plejehjem. Det giver flere muligheder for, at den enkelte ældre får et hjem, som passer til egne ønsker og behov.

Derfor ønsker Venstre:

 • Friplejehjem og selvejende plejehjem i alle landets kommuner, så de ældres får et reelt frit valg.
 • Flere friplejehjem og selvejende plejehjem giver en større mangfoldighed af tilbud til gavn for den enkeltes mulighed for at leve det liv, man selv vælger.
 • Målrettede tilbud gør det nemmere at lave aktiviteter og boformer, som passer til den enkelte.

Tilfredshedsmålinger og øget åbenhed

De ældres og pårørendes tilfredshed skal betyde mere. En værdig ældrepleje skal vurderes ud fra de ældres og de pårørendes tilfredshed. Målingerne af tilfredshed skal være let tilgængelige for borgerne. I dag er der manglende gennemsigtighed om status, både i enkelte kommuner, men også på tværs af kommunerne. Øget åbenhed vil også give bedre fundament for, at de ældre og deres pårørende kan bruge det frie valg.

Derfor ønsker Venstre:

 • Sammenlignelige og systematiske målinger af tilfredshed som styrende parameter i ældreplejen, uanset hvor man bor i Danmark.
 • Frit valg for de ældre og pårørende med et solidt og forståeligt grundlag for at beslutte sig.
 • Bedre adgang til ensartet data – til gengæld afskaffer vi en masse bureaukrati.

Bedre ledelse og mindre bureaukrati

God ledelse er helt afgørende for den service, som borgerne får – også på ældreområdet. Det er afgørende for kvalitet og for at skabe sammenhæng samt for at lave gode rammer for medarbejderne i ældreplejen. Vi kan ikke lovgive til bedre ledelse fra Christiansborg, men vi kan bidrage til, at der er bedre rammevilkår for lederne.

Derfor ønsker Venstre:

 • Arbejde systematisk med at udvikle og rekruttere bedre ledere via praksisnær ledelsesudvikling, større grad af sparring og øget fokus på borgernes og medarbejdernes oplevelser og tilfredshed.
 • Via øget selvstyre skal ledelsesrummet være større for den enkelte leder – så de gode, lokale løsninger kan vokse frem finde plads.
 • Vi skal sætte konsekvent ind over for mangelfuld ledelse. Og ledere, der ikke kan lede, skal afskediges.

Selvstyre og øget ansvarlighed

Venstre ønsker selvstyrende velfærdsinstitutioner, hvor ledelse og medarbejderne sættes mere fri fra politisk kontrol, bureaukrati og centralisering. Velfærdsinstitutionerne skal have egne bestyrelser og eget regnskab.

Derfor ønsker Venstre:

 • Bedre plads til mangfoldighed i vores tilbud til de ældre med øget ansvarlighed og styrket konkurrence, som i sidste ende vil styrke kvaliteten i den pleje, som vi giver vores ældre.
 • Til gengæld følger vi op på, hvordan det går. Og med gode muligheder for at gribe ind, hvis en institution ikke leverer.

Hammeren skal falde, hvis ældreplejen svigtes

Med større frihed til at levere omsorg og sikre værdighed følger også et større ansvar. Det skal have konsekvenser, hvis der sker systematiske svigt i ældreplejen. Venstre mener, at det i højere grad skal være muligt at skride ind over for de kommuner, som ikke løfter deres ansvar på ældreområdet.

Derfor ønsker Venstre:

 • Et tilsyn der virker – og flere tilsyn mod de steder, hvor der er bekymring om kvaliteten af ældreplejen.
 • Øget transparens om tilfredshed gør det lettere at lave tilsyn, hvor der er størst brug for det.
 • I yderste konsekvens kan den lokale ledelse og plejehjem blive sat under administration ved systematiske og grove svigt af de ældre.