udlændingepolitik

En udlændingepolitik på to ben

Venstre står for en fast udlændingepolitik, som går på to ben.

Venstre ønsker på den ene side, at vi som samfund tager hånd om de flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der kommer til Danmark og har et reelt behov for vores beskyttelse. Men vi siger også, at flygtninge som udgangspunkt skal vende hjem, når der er fred og sikkert i deres hjemlande. Det er og har aldrig være meningen, at flygtninge i Danmark skal opnå permanent opholdstilladelse og blive i Danmark for evigt.  Vores politik forhindrer ikke, at vi stiller krav om integration på arbejdsmarkedet. Flygtninge skal bidrage, så længe de er en del af det danske samfund, og samtidig skal de rustes bedst muligt til at vende tilbage til deres hjemland.

På den anden side ønsker Venstre, at Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil. Der er brug for udenlandsk arbejdskraft, så vi sikrer, at det økonomiske opsving ikke bare får flyvehøjde, men også flyvelængde. Danske virksomheder skal have gode muligheder for at få den nødvendige udenlandske arbejdskraft for at klare sig i den globale konkurrence, men samtidig er det vigtigt, at vi sikrer medarbejderne løn- og arbejdsvilkår, så det stemmer overnes med de regler, som gælder i Danmark.

Danske værdier skal respekteres

Det er vigtigt for Venstre, at udlændinge, der opholder sig i Danmark, respekterer danske værdier. Det betyder blandt andet, at vi klart siger fra over for religiøs ekstremisme og sætter hårdt ind over for personer, der prædiker had mod Danmark og dermed truer den offentlige orden.

På samme måde ønsker Venstre, at parallelsamfund skal bekæmpes. Der er huller i Danmarkskortet med områder, hvor et flertal af udlændinge lever adskilt fra os andre, og hvor mange års indsats for integration i det danske samfund og på arbejdsmarkedet har slået fejl. Danmark er et lille land, og det er vigtigt for sammenhængskraften, at der ikke opstår parallelsamfund, hvor der hersker en anden retsorden, og hvor man ikke vil tage del i det øvrige samfund.

Stram udlændingepolitik = lave ydelser

De lave ydelser er en hjørnesten i Venstres udlændingepolitik. Derfor har vi indført en integrationsydelse, et kontanthjælpsloft og en 225-timersregel. Det er helt afgørende, at vi holder fast i de lave ydelser.

Med de lave ydelser sikrer vi, at Danmark ikke er en attraktiv asyldestination. Det betyder færre asylansøgere og dermed flere penge til velfærd.

Samtidig tilskynder de lave ydelser arbejdsløse indvandrere og flygtninge til at tage et arbejde, fordi det bedre kan betale sig. Det er en god ting. Både for integrationen af den enkelte, og for Danmark som samfund.

Grænsekontrol

Venstre er stor tilhænger af den fri bevægelighed i EU. Men vi ønsker at passe på Danmark, så asylansøgere ikke strømmer ind over grænsen, og så vi værner os mod den alvorlige terrortrussel mod Danmark. Derfor ønsker Venstre at bevare grænsekontrollen, så længe der ikke er styr på Europas ydre grænse.

statsborgerskab

Udlændingepolitik

Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab med de dertil hørende rettigheder, skal beherske det danske sprog på et højt niveau, kende det danske samfund, dansk kultur og historie samt godtgøre, at de kan bidrage til det danske samfund ved at være selvforsørgende. Herudover er det vigtigt for Venstre, at udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab, respekterer grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati, hvorfor de skal skrive under på at ville overholde grundloven. 
Udlændinge, der har begået alvorlige forbrydelser, skal være udelukket fra at få dansk statsborgerskab.