Venstres prioriteter for dansk udenrigspolitik.

Udenrigspolitik

Pligt til at forsvare frihed

De grundlæggende menneskerettigheder skal respekteres. Derfor skal de ikke tilsidesættes af hverken diktatoriske dekreter eller demokratiske afstemninger. 

Og derfor skal Danmark fordømme krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder overalt, hvor de foregår.

Det internationale samfund har en forpligtelse til at forsvare menneskerettighederne – også når det kræver våbenmagt for at stoppe tyranner i tide. 

Af samme grund bør Danmark være aktiv i internationale operationer, der har til hensigt at fremme demokrati og frihedsrettigheder.

Danmark har en interesse i en stærk international retsorden, som betyder, at staternes adfærd skal følge international lov, herunder folkeretten. De grundlæggende menneskerettigheder skal stå over staters ret til at skalte og valte med deres befolkninger.

Derfor støtter vi med vores udenrigspolitik præcise kriterier for militær indgriben i andre stater, som begår overgreb på egen befolkning eller udgør en klar sikkerhedsmæssig trussel over for Danmark og vore allierede.

Respekten for menneskerettighederne og internationale flygtningekonventioner betyder, at vi har en pligt til at hjælpe flygtninge. 

Ideelt set skal flygtninge hjælpes i nærområder frem for at flygte gennem flere lande for til sidst at søge beskyttelse i Danmark. Det giver også Danmark mulighed for at hjælpe flest muligt.

Flygtninge og krigsramte skal som udgangspunkt ikke gøres til indvandrere, men have midlertidig opholdstilladelse med henblik på tilbagevendelse til hjemlandet, så snart forholdene tillader det.

 

Her kan du læse om Venstres udenrigspolitik.


Internationalt samarbejde og globalisering

Danmark skal være en fri og selvstændig nation. Det sikrer vi bedst ved at indgå i et forpligtende internationalt fællesskab, hvor vi samarbejder med andre nationer om at sikre frihed og fred i verden.

Dansk udenrigspolitik skal gribe globaliseringens muligheder. Fri bevægelighed over landegrænserne for mennesker, kapital, informationer og ideer bidrager til at skabe udvikling og bevare frihed og fred.

Dette skyldes blandt andet, at tætte forbindelser mellem lande og befolkninger øger forståelsen for forskelle i kultur og national identitet.

Desuden er fri adgang til og udveksling af informationer en grundlæggende betingelse for det åbne samfund. Det er det stærkeste værn mod autoritære og undertrykkende regimer.

Men samtidig skal vi ikke være naive over for, at fremmede magter kan misbruge fri udveksling af information og udnytte det til at undergrave demokratiet.

 

Venstres udenrigspolitik tager afsæt i, at Danmark skal indgå i et forpligtende internationalt fællesskab.


Aktiv partner i international sikkerhed

Danmarks sikkerhed skal bygge på at bevare det transatlantiske fællesskab i NATO og de grundlæggende værdier og interesser, som Europa og USA deler. 

Det er af afgørende sikkerhedspolitisk betydning, at vi fortsat udbygger vort transatlantiske samarbejde samt vort samarbejde med de øvrige EU-lande og andre demokratier.

Danmark skal være fuldt og helt medlem af NATO. Vi skal være parate og i stand til at deltage i forsvaret af alliancen. 

Det indebærer, at vi er villige til at påtage os vor del af den samlede byrde med et troværdigt forsvar, og at vi er parate til også at deltage i militære operationer uden for NATO’s område.

 

Enig med vores udenrigspolitik?