udenrigspolitik

pligt til at forsvare friheden

De grundlæggende menneskerettigheder må ikke tilsidesættes hverken ved diktatoriske dekreter eller demokratiske afstemninger. Derfor må Danmark fordømme krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder overalt, hvor de foregår.

Det internationale samfund har en forpligtelse til at forsvare de grundlæggende menneskerettigheder – også når det kræver våbenmagt for at stoppe tyrannerne i tide. Af samme grund bør Danmark være aktivt med i internationale operationer, der har til hensigt at fremme demokrati og frihedsrettigheder.

Danmark har en interesse i udviklingen af en stærk international retsorden, som betyder, at staternes adfærd skal følge international lov, herunder folkeretten. De grundlæggende menneskerettigheder skal stå over staters ret til at skalte og valte med deres befolkninger. Derfor skal der være præcise kriterier til støtte for militær indgriben i andre stater, når disse systematisk og fysisk f.eks. udsletter deres egen befolkning, eller når de udgør en klar sikkerhedsmæssig trussel over for Danmark og vore allierede.

Respekten for menneskerettighederne og internationale flygtningekonventioner betyder, at vi har en pligt til at hjælpe og om fornødent give et fristed til flygtninge. Principielt skal flygtninge dog hjælpes så tæt som muligt på deres hjemlande, hvilket giver mulighed for at hjælpe flest muligt.

Flygtninge og krigsramte skal som udgangspunkt ikke gøres til indvandrere, men meddeles midlertidig opholdstilladelse med henblik på tilbagevenden til hjemlandet, så snart forholdene tillader det. Indtil de kan vende hjem, skal de gives mulighed for arbejde og uddannelse.

forpligtende internationalt fællesskab

Venstre ønsker at bevare Danmark som en fri og selvstændig nation. For at sikre friheden og selvstændigheden må Danmark indgå i et forpligtende internationalt fællesskab, hvor det danske folk samarbejder med andre nationer om at sikre frihed og fred og skabe muligheder for stadigt bedre livsvilkår i verden.

Det er vigtigt at udvikle åbne samfund, der stimulerer og inspirerer hinanden. Det frie møde mellem forskellige kulturer giver vitalitet og udfordringer, mens isolation giver stagnation og forfald.

Fri kommunikation, fri handel og fri bevægelighed over landegrænserne for mennesker, kapital, informationer og ideer bidrager til at skabe og bevare frihed og fred, fordi de tætte forbindelser mellem lande og folk øger kendskabet til og forstærker forståelsen for forskelle i kultur og national identitet.

Fri adgang til og udveksling af information er en grundlæggende betingelse for det åbne samfund. Den frie adgang til informationer er det stærkeste værn mod autoritære og undertrykkende regimer.

aktiv partner i international sikkerhed

Danmarks sikkerhed skal bygge på at bevare det transatlantiske fællesskab og de grundlæggende værdier og interesser, som Europa og USA deler. Det er af afgørende sikkerhedspolitisk betydning, at vi fortsat udbygger vort transatlantiske samarbejde samt vort samarbejde med de øvrige EU-lande og andre demokratier.

Danmark skal være fuldt og helt medlem af NATO. Vi skal være parate og i stand til at deltage i forsvaret af alliancen. Det indebærer, at vi er villige til at påtage os vor del af den samlede byrde med et troværdigt forsvar, og at vi er parate til også at deltage i militære operationer uden for NATOs område.