uddannelsespolitik

FLERE SKAL HAVE DEN RIGTIG UNGDOMSUDDANNELSE

Flere unge skal vælge den rigtige ungdomsuddannelse, så flere gennemfører deres uddannelse og får et bedre fundament til at gennemføre en videregående uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Venstre ønsker at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, da Danmark i de kommende år kommer til at mangle faglærte i industrien og service- og produktionserhvervene. Derfor skal erhvervsskolerne styrkes, og der skal skaffes flere praktikpladser i erhvervslivet, så flere unge kan gennemføre en erhvervsuddannelse i en virksomhed. Venstre støtter op om erhvervsuddannelsesreformen, der styrker kvaliteten bl.a. via højere adgangskrav, udbredelse af EUX-uddannelsen og målrettet støtte til de elever, der ikke opfylder kravene.

Fagligheden skal styrkes på gymnasiet, der skal målrettes de unge, som har et ønske om at tage en videregående uddannelse efter deres studentereksamen. Derfor skal der indføres et adgangskrav til gymnasiet, så kvaliteten styrkes, frafaldet reduceres, og flere får kompetencerne til at gennemføre en videregående uddannelse, de kan bruge på arbejdsmarkedet.

videregående uddannelse med perspektiv

Flere unge skal have en videregående uddannelse, de kan bruge på arbejdsmarkedet. Derfor skal kvaliteten på de videregående uddannelser styrkes, taxametersystemet reformeres og samspillet mellem de videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet styrkes.

Der skal være en bedre sammenhæng mellem de uddannelser, der udbydes og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Det er afgørende, at der udbydes videregående uddannelser i hele Danmark, så udbuddet af uddannelser ikke alene koncentreres i de største byer, så vi får et Danmark i bedre balance.

fremtidens forskning

Forskning giver os ny viden og er en væsentlig drivkraft for udviklingen af vores samfund.  Grundforskningen og anvendelsesorienteret forskning skal prioriteres, så vi får ny og brugbar viden til gavn for både borgere og virksomheder.

Forskning af høj kvalitet er en vigtig forudsætning for, at erhvervslivet kan udvikle nye produkter og tjenesteydelser og dermed sikre videnstunge arbejdspladser i Danmark.

Danmark skal investere mindst 1 pct. af BNP i offentligt finansieret forskning. De økonomiske midler skal prioriteres, så de understøtter danske styrkepositioner og erhvervslivets behov. Danske universiteter skal tilhøre den internationale elite, både hvad angår forskning og undervisning. Danske forskningsmiljøer skal være i absolut topklasse inden for udvalgte styrkepositioner og områder. Samtidig skal der være et tættere samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv.

Universiteterne skal tilrettelægge deres forskningsaktiviteter, så egenfinansieringen øges. f.eks. gennem øget kommercialisering eller tiltrækning af midler fra virksomheder eller fonde.