Uddannelses- og forskningspolitik

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE MED PERSPEKTIV

Flere unge skal have en videregående uddannelse, de kan bruge på arbejdsmarkedet. Derfor skal kvaliteten på de videregående uddannelser styrkes, fleksibiliteten skal øges, og samspillet mellem de videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet styrkes.

Uddannelse skal tænkes ind i hele livet, så danskerne kan blive dygtigere gennem hele livet. Der skal være gode muligheder for at holde pause fra studierne og arbejde mellem sin bachelor- og kandidatuddannelse. Venstre ønsker også, at antallet af forskellige uddannelser nedbringes, så uddannelsesudbuddet bliver meget mere overskueligt og gennemskueligt.

Der skal være en bedre sammenhæng mellem de uddannelser, der udbydes, og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Det er afgørende, at der udbydes videregående uddannelser i hele Danmark, så udbuddet af uddannelser ikke alene koncentreres i de største byer, så vi får et Danmark i bedre balance.

Vi skal bevæge os hen imod et uddannelsessystem, der giver mulighed for livslang læring. Videre- og efteruddannelse er vigtigt, så danskerne hele tiden har de stærkeste kompetencer på fremtidens arbejdsmarked.

Venstre stod i sidste valgperiode i spidsen for at lave et mere fleksibelt universitetssystem. Med aftalen giver vi bl.a. mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet mellem bachelor- og kandidatuddannelsen i op til tre år.

fremtidens forskning

Forskning giver os ny viden og er en væsentlig drivkraft for udviklingen af vores samfund. Grundforskningen og anvendelsesorienteret forskning skal prioriteres, så vi får ny og brugbar viden til gavn for både borgere og virksomheder.

Forskning af høj kvalitet er en vigtig forudsætning for, at erhvervslivet kan udvikle nye produkter og tjenesteydelser og dermed sikre videnstunge arbejdspladser i Danmark.

Danmark skal investere mindst 1 pct. af BNP i offentligt finansieret forskning. De økonomiske midler skal prioriteres, så de understøtter danske styrkepositioner og erhvervslivets behov. Danske universiteter skal tilhøre den internationale elite, både hvad angår forskning og undervisning. Danske forskningsmiljøer skal være i absolut topklasse inden for udvalgte styrkepositioner og områder. Samtidig skal der være et tættere samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv.

Universiteterne skal tilrettelægge deres forskningsaktiviteter, så egenfinansieringen øges, f.eks. gennem øget kommercialisering eller tiltrækning af midler fra virksomheder eller fonde.