Tobias Jørgensen

Kommunalbestyrelsesmedlem

Storkreds:

Sydjylland

Kreds:

Fredericia

Telefon:

30601015