Retspolitik

Venstres retsordfører klar med en række forslag til at hjælpe vaklende domstole

Af retsordfører Preben Bang Henriksen

29. marts 2023 kl. 14:19

De danske domstole er så pressede, at retssikkerheden er på spil for borgerne. Sagsbehandlingstiden for straffesager er vokset med 49 pct., og ventetiden for civilsager i byretten ligger på omkring to år. Det er uacceptabelt, og det ser desværre ikke ud til at blive bedre i de kommende år.

Vi er nødt til at sætte ind med handling nu og her, og derfor er Venstre nu klar med hele 25 forslag til, hvordan vi kan sænke presset på domstolene.

For eksempel ser jeg med stor bekymring på, at straffesager falder til jorden, fordi sagerne trækker så meget ud, at vidnerne glemmer, hvad der skete. Der er ingen retssikkerhed for ofrene i de tilfælde.

Der er opstået en enorm sagspukkel hos de danske domstole, og man kunne for eksempel indkalde pensionerede dommere til at hjælpe med presserende sager. Det kunne også være at hæve grænsen for, hvornår en sag skal køre som nævningesag, fordi den type sager er tungere at køre.

Det skal bare vejes op mod, at retssikkerheden i vidt omfang allerede er kraftigt forringet på nuværende tidspunkt 
Preben Bang Henriksen, retsordfører

Så er jeg med på, at kritikere vil påpege, at retssikkerheden måske forringes en smule for tiltalte. Det skal bare vejes op mod, at retssikkerheden i vidt omfang allerede er kraftigt forringet på nuværende tidspunkt på grund af det store efterslæb i retsvæsnet.

En kilde til forsinkelser og udsættelser er for eksempel, at involverede ikke dukker op eller bliver syge.

Derfor foreslår vi, at der skal være større mulighed for at afsige dom, selvom tiltalte udebliver. Eller at flere sager gennemføres ved hjælp af Teams i tilfælde af sygdom.

Justitsministeren har kaldt Venstres forslag for ”spændende”, og det glæder mig, at man er klar til at tænke nyt for at få gjort noget ved problemet. 

Det kommer jeg til at følge tæt og presse på for at få igennem. Vi kan ikke byde borgerne andet.

Her er de 25 forslag
1. Pensionerede dommere skal antages til sagsbehandling, eventuelt udenfor retternes sædvanlige åbningstid

2. Større mulighed for at afsige dom, når tiltalte udebliver

3. Flere strafmuligheder end i dag skal kunne benyttes ved tiltaltes udeblivelse

 4. Flere sager skal kunne behandles som tilståelsessager, hvis tiltalte har erkendt – eksempelvis behandles via Teams eller på anden måde

 
5. Ved sygemeldinger søges sagen gennemført med forklaringer via Teams

 
6. Grænsen for nævningesager forhøjes fra fire til seks år – og flere sagstyper undtages nævningebehandling

 
7. Der fastsættes frister i straffesager for fremlæggelse af nye dokumenter, så sagerne ikke må udskydes »på dagen«

 
8. Øget brug af tidlige mæglingsmøder, eventuelt ved dommerfuldmægtige

 
9. Større straffesager med flere tiltalte skal opdeles

 
10. Retspræsidenterne skal selv kunne prioritere sagers berammelse

 
11. Kraftigere omkostningsmæssige konsekvenser i civile sager ved fremlæggelse af overflødige dokumenter

 
12. Udnyttelse af mere fleksible retsdage med eventuelle aften og weekendmøder

 
13. Mindre sager over for psykisk syge placeres i specielt regi

 
14. Der etableres specialdomstole til eksempelvis behandling af økonomisk kriminalitet

 
15. Beslutning om anke kan tidligst ske en uge efter domsafsigelsen

 
16. Appellanten skal vedstå sin anke to måneder før landsretssagen

 
17. Grænserne for at kunne anke retssager forhøjes

 
18. Mulighed for skriftlig behandling af simple spørgsmål i ankesager

 
19. Forhøjelse af dommeres pligtmæssige afgangsalder på 70 år

 
20. Rekvirering af mentalerklæringer indskrænkes, hvis en relativt ny foreligger

 
21. Forsvarernes arbejdsmåde undersøges

 
22. Udvidelse af arbejdsområderne for dommerfuldmægtige

 
23. Færre sager skal kunne genoptages – de skal afsluttes i byretten og i stedet ankebehandles

 
24. Fristforlængelser af indsatte på udlændingeloven bør kunne ske på skriftligt grundlag

 
25. Eksisterende sager om flyerstatning henvises til et særligt klagenævn

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste