Forsvar

Ellemann ønsker uvildig undersøgelse af våbenindkøb

Af Jakob Ellemann-Jensen

12. august 2023 kl. 09:59

I denne uge har vi måtte håndtere en kritisabel sag i forsvarsministeriet. I tirsdags fremlagde jeg resultaterne af de to redegørelser af forløbet i forbindelse med donationen af CAESAR-artilleri og den efterfølgende anskaffelse af nye ildstøttesystemer. Der har som bekendt det seneste halvår været rejst kritik i sagen. Og lad mig lægge ud med at slå fast, at det har været en kritisabel proces. 

Efter at have læst redegørelserne fra forsvarsministeriet og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) må jeg desværre konstatere, at Folketinget har fået forkerte oplysninger. Det har jeg undskyldt over for Folketinget.

Det er mit ansvar som minister. Jeg vil samtidig gerne gøre det klart: Det har ikke været min hensigt at vildlede Folketinget, pynte på sandheden eller forholde Folketinget oplysninger. Jeg har videregivet de oplysninger, som jeg har fået fra mit ministerium. Men redegørelserne har vist, at der er lavet fejl undervejs. Og Folketinget har desværre i flere tilfælde fået forkerte oplysninger.

Desværre har det vist sig, at de to redegørelser også indeholder fejl. Jeg vil gerne understrege, at jeg ser meget alvorligt på det her forløb. Det er en fejl, som får store konsekvenser. Den kommer til at sætte spørgsmålstegn ved Forsvarsministeriets troværdighed.

Jeg har i går meddelt min departementschef, at jeg desværre ikke længere har tillid til ham. Det betyder naturligvis, at han nu ikke længere er departementschef i forsvarsministeriet. Det er en samlet vurdering, der fører til, at det ikke er muligt fremover at have det tætte og tillidsfulde samarbejde, der er nødvendigt mellem minister og departementschef – særligt i lyst af de store og vigtige opgaver, som forsvaret står over for i den kommende tid.

Redegørelserne fra FMI og departementet viser, at der er sket fejl på fire områder. For det første drejer det sig om den markedsafdækning, som blev gennemført af Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) - forud for udvælgelsen af de våbensystemer, som erstattede det donerede artilleri. Redegørelserne viser, at der over for Forsvarsministeriet og efterfølgende Folketinget blev skabt det indtryk, at der var taget kontakt til alle relevante firmaer. Men det var ikke tilfældet. FMI baserede hovedsageligt afdækningen på sit opbyggede markedskendskab. Det er kritisabelt, at dette ikke blev kommunikeret til forligskredsen. Særligt kritisabelt er det, at der ikke blevet taget kontakt til Nexter, som var leverandøren på de artillerisystemer, vi donerede til Ukraine.

For det andet blev Folketinget ikke orienteret om, at der i starten af januar i år blev indgået et forlig mellem FMI og Elbit vedrørende et sagsanlæg tilbage fra 2020. FMI har i deres redegørelse understreget, at der ikke er en sammenhæng med den efterfølgende kontraktindgåelse med Elbit og indgåelsen af forliget. Men hverken Forsvarsministeriet, eller jeg som minister, ses at være orienteret om det, hvilket bekræftes af FMI.

Folketinget – og ministeriet – burde have været orienteret om sagen mellem FMI og Elbit samt om timingen af det indgåede forlig i forbindelse med beslutningsprocessen om donation og anskaffelse. Så beslutningen blev taget på et bedre oplyst grundlag.

For det tredje blev der på et forligskredsmøde den 25. januar, givet et forkert indtryk til forsvarsforligskredsen af, at Forsvaret ville få stillet et eksemplar af ATMOS-artillerisystemet - en såkaldt demonstrator - til rådighed i foråret 2023. Det var på daværende tidspunkt et selvstændigt argument fra Forsvaret for at anskaffe ATMOS. Grundet misforståelser om leveringssted og –tidspunkt er demonstratoren først ankommet til Danmark i sidste uge sammen med de første PULS-systemer. Forligskredsen fik oplyst, at en ATMOS-demonstrator ville være til rådighed tidligere. Derfor undrer det mig, at FMI og Forsvarskommandoen (FKO) i redegørelsen oplyser, at der slet ikke i hverken FKO eller FMI var planer om at anvende demonstratoren før i juni. 

Endelig drejer kritikken sig om, hvorvidt beslutningsprocessen i forbindelse med anskaffelserne var så hastende og krævede behandling i Finansudvalget med så kort frist.  

Af aktstykkerne til Finansudvalget blev der skabt det indtryk, at sagen hastede blandt andet på grund af tilbuddets gyldighed. Det var korrekt, at der var behov for politisk stillingtagen inden udgangen af januar 2023, såfremt den hurtige leveranceplan skulle fastholdes.  

Men det var forkert, når der i aktstykkerne og i mit brev til Folketinget fremgik, at tilbuddet fra leverandøren ville udløbe ved udgangen af januar. Fejlen skyldtes misforståelser mellem FMI og Forsvarsministeriet, hvilket medførte, at der over for Folketinget blev givet forkerte oplysninger. Samtidig må jeg medgive, at jeg simpelthen gav Finansudvalget for kort tid. Jeg skulle have givet længere tid til Finansudvalget. Eksempelvis ved at bede om en ekstraordinær behandling.  

Forløbet har samlet set været kritisabelt. Jeg har derfor lagt vægt på, at der tages konkrete skridt, så vi ikke oplever et sådant forløb igen. Forsvarsministeriet har på baggrund af redegørelserne taget initiativ til at styrke kvalitetskontrollen i sagsbehandlingen. Derudover er det klart – og allerede meddelt af fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen til Folketinget – at jeg kun vil anmode om hastebehandling i Finansudvalget, når det er yderst nødvendigt.  

Samtidig ser jeg et behov for at gennemføre en analyse af FMI’s organisering og ressourcer - herunder FMI’s ledelsesstruktur. FMI har løftet en stor opgave med de mange donationer til Ukraine og skal også løfte en vigtig og helt central opgave i forbindelse med udmøntningen af det kommende forlig. Det skal vi sikre os kommer til at ske på det bedst mulige grundlag.

Jeg har stadig en række spørgsmål, som ikke er besvaret godt nok. Det har jeg drøftet med forligskredsen. Jeg tror, at vi alle ser et behov for at få en bedre afdækning af disse forhold. Der er rejst alvorlig kritik og mistanke om tilbageholdelse af oplysninger.  

Jeg anbefaler derfor, at der gennemføres en uvildig advokatundersøgelse af spørgsmålene om FMI’s markedsafdækning, herunder mulighed for lån af demonstratoren til uddannelse, samt det indgåede forlig mellem FMI og ELBIT den 10. januar. Det skal jeg drøfte med forligskredsen.

Efterfølgende har det vist sig, at der også var fejl i disse redegørelser. Jeg fik d. 10. august om eftermiddagen mellem to møder en kort mundtlig orientering, som d. 11. august om morgenen blev suppleret af en uddybende gennemgang. Her blev jeg gjort bekendt med, at departementet og FMI efter den 8. august 2023 er blevet opmærksomme på et dokument med oplysninger, der burde have indgået i redegørelsen.

Der er tale om et første udkast til et af aktstykkerne i sagen, som departementet sendte til FMI. Af departementets redegørelse fremgik det, at aktstykkerne er udarbejdet på baggrund af udkast modtaget fra FMI. Det betyder, at der er oplysninger i departementets redegørelse, som er forkerte. Tilsvarende burde oplysningerne i dokumentet have været afspejlet i FMI’s redegørelse.

Når vi skal i gang med at opruste Danmarks forsvar og bruge 2 procent af Danmarks BNP på det, så skal Folketinget modtage korrekte informationer. Det bliver en af mine vigtige opgaver i den kommende tid, så skatteborgerne kan have tryghed for, at deres skattekroner bliver brugt fornuftigt og ansvarlig.  

Jeg håber, at en uvildig undersøgelse kan kaste mere lys over sagen, som jeg tager meget alvorligt. Og så glæder jeg mig til at kaste mig over de mange andre vigtige sager for Danmark. Vi har et rigtig godt regeringsgrundlag, som skal føres ud i livet. Det ser jeg meget frem til at forsætte med.

I næste uge har vi sommergruppemøde, hvor Folketingsgruppen samles og drøfter den kommende politisk sæson. Her glæder jeg mig til at præsentere mine visioner, overvejelser og ambitioner for Danmark, Venstre og regeringen. Det kommer I til at høre mere om.

KH/ Jakob

Jakob Ellemann-Jensen

Hovedbestyrelsesmedlem

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste