Mere frihed og flere muligheder i vores landdistrikter

Det er vigtigt for Venstre, at alle dele af Danmark er attraktive – men naturligvis ikke ens. Det bliver aldrig det samme at bo på en gård på landet som at bo i en lejlighed i storbyen. Og det skal det heller ikke være. Det er netop via deres forskellighed, at vores byer og landdistrikter kan skabe bedre rammer for den enkelte families liv. Det er nemlig med til at give danskerne frihed til og muligheder for at leve på den måde, de vil.

Den frihed og forskellighed skal vi hylde og respektere, samtidig med at det skal være godt, trygt og livsbekræftende at bo på tværs af vores land. For samtidig er det vigtigt, at Danmark hænger sammen.  

Derfor vil Venstre arbejde for, at danskerne har frihed til at leve det gode liv med mange muligheder i alle dele af landet. For selv om god infrastruktur på tværs af landet er vigtigt, og bred adgang til arbejdspladser og uddannelsessteder er centralt, så handler det om andet og mere. Det er i sidste ende et spørgsmål om sammenhængskraften i Danmark - noget som er helt afgørende for vores land. Og det er et spørgsmål om frihed til at indrette sit liv og hverdag på den måde, der passer den enkelte bedst.

Målet må være at sikre de bedste rammer for vækst, udvikling og optimisme i hele Danmark. Her er der tiltag, som kan hjælpe vores landdistrikter, hvor der er særlige udfordringer.

Væksten i landdistrikterne er typisk lavere end i byerne, og der mangler arbejdskraft flere steder. Det risikerer at blive selvforstærkende, når virksomhederne ikke kan få fat i de fornødne hænder og hoveder og er nødt til at lukke ned. For så flytter folk til byerne eller andre områder, hvor arbejdet er. De problemer vil vi adressere for at skabe et stærkt og sammenhængende Danmark.

Derfor vil Venstre også fremover komme med en række tiltag med fokus på landdistrikterne, hvor vi oplever særlige udfordringer. Forslagene er finansierede indenfor Venstres finanslovsprioriteter for 2022.

Venstre præsenterer her fem forslag.

Venstre foreslår:

  • Bedre vilkår for førstegangskøbere af helårsbolig.
  • Bedre og hurtigere internet i landdistrikterne.
  • Nemmere og mere attraktivt at udleje sit sommerhus.
  • Det skal koste det samme at rejse til søs som på landevejen.
  • En styrkelse af turismen i hele landet.

Bedre vilkår for førstegangskøbere af helårsbolig

Det kan være svært at være førstegangskøber på boligmarkedet. Men ikke desto mindre er der mange muligheder i, at flere danskere ønsker at eje egen bolig. Det giver selvstændighed og ansvarsfølelse. Det giver tryghed og stabilitet i hverdagen. Det giver en opsparing. Og ikke mindst bliver tilskyndelsen stor til at blive en aktiv del af sit lokalsamfund. Når man bor i og ejer sin egen bolig er vejen lagt til et ansvarsfuldt og selvstændigt liv med mere frihed og flere muligheder.

Køb af helårsbolig første gang er en stor beslutning – og et stort spring for mange. Her kan den rette rådgivning give tryghed til at vælge netop den type bolig, der passer til ens behov. Ved at benytte sig af køberrådgivning, få en byggesagkyndig til at se boligen igennem - eller ved at have en advokat med ind over papirarbejdet, når man køber bolig, kan en del bekymringer fjernes. Det vil vi give flere førstegangskøbere mulighed for at trække på, og flere ro i maven.

Venstre vil derfor give førstegangskøbere, der køber en helårsbolig, mulighed for at bruge servicefradraget under BoligJobordningen til at få fradrag for relevante advokatudgifter, køberrådgivning og udgifter til byggesagkyndige. Det skal gælde for boliger, der koster op til 1,0 mio. kr., hvilket især vil gavne ejendomme i landdistriktskommuner. Det vil have effekt fra den 1. juli 2022.

Bedre og hurtigere internet i landdistrikterne

Bredbåndspuljen giver mulighed for at søge tilskud til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning. Det var Venstre, der stod i spidsen for at gøre bredbåndspuljen til virkelighed i 2016. Siden 2016 er der givet tilsagn om bedre bredbånd til ca. 21.000 adresser.

Socialdemokratiet er modstandere af bredbåndspuljen og har ønsket at skrotte puljen i 2020 og 2021. Det har vi kritiseret, og både i 2020 og 2021 endte puljen med at blive videreført, og nu tyder det på, at regeringen har givet sig, og nu også afsætter midler i 2022 – men ikke nok.

Venstre har en ambition om, at Danmark skal være et digitalt foregangsland. Hvis denne ambition skal opfyldes, er det nødvendigt, at vi har en digital infrastruktur i verdensklasse. Det betyder, at der er god mobildækning i hele landet, alle virksomheder og boliger får adgang til en bredbåndsforbindelse, og at vi er blandt de lande, hvor nye teknologiske muligheder hurtigst kommer i spil. Derfor vil vi afsætte 150 mio. kr. til en forhøjet bredbåndspulje i 2022.

Venstre ønsker også at forbedre rammevilkårene for udbygningen af vores IT- og teleinfrastruktur, bl.a. ved at sikre ordentlige og gennemskuelige vilkår for at sætte master op, hvor vi bl.a. vil gøre det nemmere at opnå tilladelse til at opstille mobilmaster ved at se på mulighederne for i planloven at undtage mobilmaster fra kravet om landzonetilladelse.

Nemmere og mere attraktivt at udleje sit sommerhus

Venstre vil gerne have gang i turismen hele året rundt – også i vores landdistrikter. Derfor vil vi gerne øge tilskyndelsen til udleje sommerhuse, da det er en vej til mere aktivitet og flere muligheder i sommerhusområderne – der typisk ligger i landdistrikterne.

For at give sommerhusudlejerne en tilskyndelse hævede Venstre sammen med et flertal i Folketinget i juni 2020 midlertidigt bundfradraget ved udlejning af sommerhuse. Den blev hævet fra 41.800 kr. til 60.000 kr. i indkomståret 2020 for sommerhuse, hvor der sker indberetning. Venstre ønsker permanent at hæve bundfradraget ved udlejning af sommerhuse til 60.000 kr. årligt.

Venstre vil også afskaffe de bureaukratiske regler på sommerhusområdet, der gør, at man kun må udleje sit sommerhus 41 uger om året – og som siger, at man kun må udleje det halvdelen af tiden i vinterhalvåret. Vi mener, at den enkelte sommerhusejer skal have frihed til at bestemme, hvor ofte vedkommende vil udleje sit sommerhus.

Det skal koste det samme at rejse til søs som på landevejen

Venstre har længe kæmpet for, at det skal være billigere at komme til og fra de steder i Danmark, der kræver, at man krydser hav, sund og bælt. For Venstre er det vigtigt, at vi gør det nemt og billigt at transportere sig til vores ikke-landfaste øer, så vi sikrer en god sammenhæng med vores ø-samfund.

Venstre foreslår derfor, at der indføres et fuldt landevejsprincip på tværs af hele Danmark, så det ikke skal være dyrere at slå sig ned eller drive virksomhed på Samsø sammenlignet med Slagelse. Landevejs-princippet skal sikre trafikal ligestilling, så det ikke koster mere at rejse en kilometer til søs end på landevejen.

En styrkelse af turismen i hele landet

Turismeerhvervet er et helt afgørende erhverv. Især i de områder, der ligger langt fra de store byer. Ifølge en række analyser giver såkaldt ’mikro-turisme’ på landet de autentiske oplevelser, der i stigende grad efterspørges af de tilrejsende turister. Mikro-turisme er en turismetrend, hvori turisterne søger autentiske, lokale oplevelser og gerne vil besøge små attraktioner og kulturoplevelser, høre om stedernes historie samt spise lokale fødevarer. Her er der et uforløst vækstpotentiale.

Venstre foreslår derfor:

  • Mere mikro-turisme i Danmark: Venstre ønsker at understøtte og fastholde den positive interesse for ferie på landet. Det skaber vækst, aktivitet og beskæftigelse. Venstre foreslår derfor at etablere en mikro-turisme pulje og afsætte 15 mio. kr. årligt i tre år til projektet. Puljen skal animere til, at der oprettes nye og alternative overnatningstilbud i en række udvalgte landsbyer i form af tilskud til idéudvikling og renovering af eksisterende bygninger i landsbyerne. Der skal skabes flere turismehuse, hvor gæster fra ind- og udland kan overnatte og opleve landsbylivet på tætteste hold.
  • Flere muligheder for outdoor-turister: Outdoor-turisme er også populært. Derfor foreslår Venstre en pulje på 10 mio. kr. til at understøtte tiltag, der fremmer outdoor-turismen målrettet og som understøtter unikke danske koncepter. Den indsats vil hovedsageligt tilgodese landdistrikterne med flere aktiviteter lokalt, hvilket igen vil kunne resultere i mere udlejning af sommerhuse, flere besøgende på campingpladserne mv. Derudover kan man forestille sig, at nogle af aktiviteterne kan udnytte alt lige fra naturens ressourcer til overflødiggjorte bygninger eller anlæg. Venstre ønsker i den forbindelse også, at der ses på mulighederne for bæredygtig ’glamping’ på Naturstyrelsens områder.