retspolitik

politi

Venstre ønsker et veluddannet og dynamisk politi, som har de ressourcer, det kræver at sikre et trygt Danmark. Det skal bl.a. ske gennem mere synligt politi.

Det kriminalpræventive arbejde i lokalområderne og den lokale forankring er noget af det, Venstre vægter højt. Vi ønsker fx at fastsætte klare mål for politiets ydelser over for borgerne.

Resultaterne – herunder borgernes tilfredshed – skal løbende måles. For at sikre den bedste service og den størst mulige opklaringsprocent skal politiet altid arbejde med den mest moderne teknologi og det mest effektive udstyr. Desuden skal det internationale politisamarbejde fastholdes og udbygges.

den kriminelle lavalder

I Venstre ønsker vi, at den kriminelle lavalder skal være 15 år. Selvom ungdomskriminaliteten har været faldende siden 2006, er der stadig problemer med den hårde kerne af unge kriminelle. Venstre bakker derfor op om et ungdomskriminalitetsnævn, der sikrer den fornødne balance mellem den konsekvens og den hjælp, som et ungt menneske skal mærke for at komme ud af en kriminel løbebane.

Det skal være muligt at skræddersy sanktionen, så den er mest effektiv i den konkrete sag - også selvom den pågældende er under 15 år.

hvordan skal vi straffe forbrydelser?

Alle, der begår kriminalitet, skal retsforfølges hurtigt og effektivt, og sanktionerne skal være mærkbare. Det er afgørende i forhold til at sikre tilliden mellem borgerne ved at skabe en sikkerhed for, at samfundet tager forbrydelser alvorligt og møder dem med en passende reaktion. Det bør hele tiden overvejes, om straffen for personfarlig kriminalitet er rimelig i forhold til straffen for økonomisk kriminalitet.

Den enkelte sanktion skal afmåles individuelt. Så den passer til forbrydelsens art, grovhed og den dømte - både i forhold til valg af strafform, længden af straffen samt den dømtes deltagelse i f.eks. afvænnings- eller rehabiliteringsprogrammer.

For personer, der er idømt en ubetinget fængselsstraf, er det afgørende, at der skal være konsekvens i afsoningen. Det skal være en straf at sidde i fængsel.

overvågning

Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet kan opnås med mange redskaber – herunder videoovervågning. Venstre støtter brugen af videoovervågning på særligt udsatte steder. Men vi anerkender også, at øget brug af overvågning kan være et unødvendigt indgreb i borgernes rettigheder.

Derfor er det vigtigt, at retssikkerheden altid har en central plads i overvejelser om de regler, der skal gælde for overvågning, i takt med at teknologien bliver mere avanceret.

Privat ejendomsret

Frihed betyder også, at mennesket har ret til udbyttet af sin egen indsats. Den private ejendomsret er en grundpille i et frit samfund. Privat ejendomsret er den vigtigste garanti for såvel økonomisk som politisk frihed. Når ejendomsretten er fordelt på mange private ejere, har ingen enkeltperson magt til at bestemme over andre.

Venstre ønsker samtidig, at borgerne får en ordentlig sagsbehandling og erstatning, når staten foretager ekspropriation og overtager en privat ejendom, som ejes af borgeren.

Fornyelse af Grundloven

Grundloven sikrer de grundlæggende frihedsrettigheder og er det vigtigste retlige fundament for vores demokratiske samfund. I grundloven kan man i lyset af vores historie og kulturelle traditioner finde en række grundlæggende værdier og principper for vores samfund.

Grundloven kan og skal kun ændres, hvis der er et reelt behov og massiv opbakning i befolkningen til det. Venstre mener ikke, at der er noget tvingende behov for at ændre grundloven på nuværende tidspunkt.