EU

europæisk samarbejde

EU er en frivillig sammenslutning af selvstændige europæiske nationer, som har besluttet at løse en række opgaver i fællesskab. Samtidig er EU et forpligtende samarbejde, der afspejler, at europæerne ønsker at skabe en fælles fremtid med frihed, fred og velstand i Europa.

Centralt for den enkelte europæer er muligheden for frit at vælge at bo, arbejde og rejse overalt i Europa. EU skal være stærkt, men slankt. Derfor skal EU ikke kunne opkræve skat.

EU skal udvikles efter nærhedsprincippet. Udgangspunktet skal være, at beslutningerne træffes så nær borgerne som muligt. Nogle opgaver kan løses i små lokalsamfund, andre bør varetages af nationalstaterne, og endelig er der opgaver, som bedst løses i fællesskab mellem flere lande.

Arbejdsdelingen i EU skal være klar. EU-landene skal søge flere fælles løsninger, hvor der er klare fordele i samarbejdet. EU skal løse grænseoverskridende problemer som terrorbekæmpelse, international kriminalitet, miljøbeskyttelse og en fælles energipolitik.

Til gengæld skal EU ikke beskæftige sig med f.eks. social-, kirke- og kulturpolitik. EU skal respektere store og små stater og deres selvstændighed.

Udgangspunktet skal være, at de enkelte lande, regioner og institutioner tager sig af de nære opgaver, idet national egenart og kultur skal respekteres.

EU skal bekæmpe misbrug af monopolmagt og statsstøtte samt sikre den frie konkurrence – også inden for service-, uddannelses-, landbrugs- og finanssektoren - som en del af et reelt frit indre marked.

EU’s landbrugsstøtteordninger skal afvikles balanceret via globale aftaler. Målet er et støttefrit landbrug, der kan klare sig selv.

udvidelse af eu

Venstre mener i princippet, at de europæiske lande, der måtte ønske sig at blive medlem af EU, kan komme i betragtning til et EU-medlemskab, hvis de opfylder Københavnskriterierne.

Kriterierne handler om, at et ansøgerland skal opfylde en række politiske, juridiske og økonomiske betingelser for at blive medlem af EU. Venstre lægger i den forbindelse meget vægt på, at et ansøgerland dokumenterer, at det har evnen og viljen til en stabil opfyldelse af Københavnskriterierne. Det betyder eksempelvis, at landet skal have stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstatsforhold, respekt for menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal.

Venstre ønsker, at EU alene optager nye medlemslande, der er parat til at indgå i det europæiske samarbejde, og som værdimæssigt opfylder de grundlæggende krav, som EU er bygget på.

EU'S FREMTID

Venstre ønsker, at Danmark er så tæt på kernen i EU som muligt, da det bedst tjener Danmarks interesser. Derfor ønsker vi også, at de danske EU-forbehold på sigt bliver afskaffet.

Venstre er tilhænger af mest muligt samarbejde, der giver mening. Det giver mening at have mest muligt samarbejde, når det gælder om at forhindre landene i at eksportere problemer til hinanden.

Ingen kan forudse fremtidige udfordringer, og derfor skal vi ikke sætte et fast endemål for EU. Vi skal kunne håndtere de udfordringer, vi møder i fremtiden, og som har grænseoverskridende og international karakter i en foranderlig verden.

Hvis det hen ad vejen viser sig, at EU ikke har de nødvendige redskaber til at håndtere disse udfordringer, vil Venstre altid være åben for at diskutere, om der er behov for yderligere værktøjer.