Erhvervspolitik

iværksætteri

Kilden til fornyelse er iværksætterne – såvel dem, der starter nye virksomheder, som dem, der sætter nye ideer i gang med udgangspunkt i de eksisterende.

Derfor skal der være gode vilkår for at etablere og drive selvstændig virksomhed. Det skal primært ske ved at sænke skatter og afgifter og ved at forenkle papirarbejde og regelstyring i forbindelse med etablering og drift af virksomhed.

Selvstændighedskulturen er helt afgørende i et frit samfund. Selvstændighedskultur udspringer af lysten, evnen, viljen og muligheden for selv at sætte ting i sving og til at klare sig uden hjælp og støtte fra det offentlige. Hvis vi skaber et folk, der er afhængigt af statstilskud, undergraver vi frihed og folkestyre. Lovgivningen skal være indrettet, så de så lidt som muligt hindrer privat initiativ og selvstændighed.

Lettere at drive virksomhed

Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark, da et stærkt og velfungerende erhvervsliv er afgørende for at skabe vækst og velstand i Danmark. Derfor vil Venstre indføre et skatte- og byrdestop for at nedbringe danske virksomheders omkostninger, sådan at danske virksomheders konkurrenceevne styrkes og mulighederne for vækst og jobskabelse forbedres. Virksomhedernes administrative byrder og bøvl skal reduceres mærkbart, så virksomhederne kan bruge deres tid på at skabe produkter og tjenesteydelser frem for at efterleve regler og lave indberetninger til det offentlige.

Overimplementering af EU-regler skal standses, så danske særregler ikke sender arbejdspladser ud af landet. En stor del af Danmarks lovgivning tager således afsæt i EU-lovgivning, men alt for ofte gør Danmark mere end det, vi aftaler i EU, hvilket i sidste ende giver danske virksomheder dårligere vilkår end deres udenlandske konkurrenter.

Der skal gennemføres et nabotjek af love og regler i andre lande forud for ny erhvervsrettet lovgivning i Danmark. Før ny erhvervsrettet lovgivning vedtages i Danmark, skal myndighederne vurdere, om samme lovgivning er eller planlægges indført i vores nabolande for at sikre, at ny erhvervsrettet lovgivning så vidt muligt fastlægges på niveau med den mindst konkurrencebelastende lovgivning i vores nabolande.