venstres resultater

Venstre-regeringen trådte til den 28. juni 2015 i en svær parlamentarisk situation. Den 28. november 2016 udvidede vi regeringen til også at omfatte Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Både Venstre-regeringen og den nye trekløverregering har leveret konkrete resultater til gavn for hele Danmark. Vi har indfriet valgløfter, og vi har fremlagt forslag på en lang række forskellige områder. Og flere er på vej. Danskerne kan regne med Venstre.  

Skatte- og byrdestop
Vi har indført et skatte- og byrdestop, der betyder, at regeringen ikke vil hæve nogen skat eller afgift i denne valgperiode. 

Markante stramninger af udlændinge- og asylpolitikken
Der er indført en ny integrationsydelse på SU-niveau og genindført optjeningsprincipper på børnecheck og folkepension for nytilkomne udlændinge. Der stilles højere krav til statsborgerskab, og det er blevet sværere at få familiesammenføring. Vi har desuden indført en nødbremse på asylområdet, så vi kan afvise asylansøgere ved grænsen, hvis Danmark igen oplever en ukontrolleret strøm af flygtninge og migranter, som vi oplevede i efteråret 2015. De mange stramninger har medvirket til at dæmpe asyltilstrømningen til Danmark. Vi skal tilbage til 2008 for at se markant færre asylansøgere end nu.

Kontanthjælpsloftet gør det mere attraktivt at arbejde
Det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Derfor har vi indført et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligsikring og særlig ydelse.

BoligJobordningen genindført – og gjort permanent
Som lovet før valget blev BoligJobordningen genindført med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015 sammen med et bredt flertal i Folketinget. Med finanslovsaftalen for 2018 gøres BoligJobordningen permanent. Det betyder, at du kan få fradrag for både service- og håndværksydelser i hjemmet. Det letter hverdagen for familierne og reducerer omfanget af sort arbejde.

Stop for overimplementering af EU-regler
Overimplementering af EU-regler skader danske virksomheders konkurrenceevne og sender arbejdspladser ud af landet. Derfor har vi nedsat et udvalg, der skal overvåge EU-regler og lave nabotjek af lovgivningen, så danske virksomheder som udgangspunkt ikke stilles ringere end deres udenlandske konkurrenter. 

Ambitiøs landbrugs- og fødevarepakke
Venstre har indgået en aftale om en ambitiøs fødevare- og landbrugspakke med et flertal i Folketinget. Fremtidens miljøregulering bliver intelligent og målrettet, undergødskningen fjernes, råvaregrundlaget øges, og de tvungne randzoner afskaffes. Det giver fødevare- og landbrugserhvervet bedre rammer for at drive virksomhed, mens miljøet beskyttes.  

Flere penge til sundhed og ældre
Venstre prioriterer sundhed og ældre højt. Siden valget i 2015 er sundhedsvæsenet blevet løftet med i alt 5,5 mia. kr. Med aftalen om regionernes økonomi afsætter vi 1 mia. kr. ekstra.  

Udflytning af statslige arbejdspladser
Statslige arbejdspladser skal komme hele Danmark til gode. Derfor har vi i to omgange besluttet at flytte omkring 8.000 statslige arbejdspladser fra hovedstaden og ud i resten af landet. Det sikrer et Danmark i bedre balance.

Styrket politi
Danmark skal være et trygt og sikkert samfund. Derfor har vi ad flere omgange styrket politiet. Senest har vi med finansloven for 2018 styrket politiet med 1,3 mia. kr. i perioden 2018-2021.

Flere politibetjente
Politiet har været hårdt presset af både bandeskyderier, grænsekontrol og terrorbevogtning, og vi har derfor afsat midler til at uddanne flere betjente. Regeringens seneste års mange tiltag betyder, at vi uddanner 600 ekstra betjente til politiet. Det svarer til hele Fyns politikreds. For at frigøre betjente til politiarbejde her og nu, har vi aflastet politiet med hjælp fra både politikadetter og Forsvaret til grænsekontrol og bevogtningsopgaver.

Styrket grænsekontrol
Vi skal have styr på vores grænser. Med finansloven for 2018 har vi derfor styrket indsatsen ved den dansk-tyske grænse med nummerpladekontrol, som bl.a. bruges i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet.

Billigere at køre over Storebæltsbroen
Det er blevet billigere for bilister at pendle over Storebælt. Det er sket ved, at prisen på et pendlerkort er blevet sænket, og samtidig er det særlige fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen blevet øget. Med finansloven for 2018 har vi aftalt at sænke taksterne for at køre over Storebæltsbroen, så taksterne på sigt bliver nedsat med 25 pct. Det er med til at binde Danmark bedre sammen.

Udvidelse af E20 Fynske Motorvej
Med finansloven for 2018 afsættes penge til en udvidelse af motorvejen E20 på Vestfyn mellem Nr. Aaby og Odense V fra 4 til 6 spor. Det forbedrer fremkommeligheden på Fyn.

Forbedret fremkommelighed på E45
Trængslen på motorvejen E45 er stor. Vi afsatte derfor ½ mia. kr. med FL17 til at udvide motorvejen E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S, og med FL18 afsætter vi penge til en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 mellem Randers og Vejle.  

Aftaler med alle Folketingets partier
Venstre ønsker et bredt samarbejde om sin politik. Venstre-regeringen og VLAK-regeringen har indgået aftaler med alle partier. 

Aftale om et nyt og tryggere dagpengesystem
Vi indgik i efteråret 2015 en aftale, der bevarer den toårige dagpengeperiode, men gør reglerne for genoptjening af dagpengeretten mere dynamiske. Det har skabt ro om dagpengesystemet. 

Skattelettelser til gavn for væksten og almindelige danskere
Vi har sikret skattelettelser til gavn for danske virksomheder og dermed vækst og arbejdspladser. NOx-afgiften er nedsat, reklameafgiften fjernet, vilkårene for familieejede virksomheder forbedret. Samtidig har vi sænket registreringsafgiften på biler, og vi har sikret, at ingen boligejere skal betale mere i årlig boligskat, end de gør i dag, så længe de bliver boende i deres nuværende bolig. Og endelig har vi vedtaget en erhvervs- og iværksætterpakke, som sænker afgiftstrykket for både borgere og virksomheder.  

Bedre udstyr på erhvervsskolerne
Flere unge skal fremover gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor har vi i forbindelse med finansloven for 2018 afsat en ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje på 170 mio. kr. Kvalitetspuljen understøtter arbejdet med at implementere erhvervsuddannelsesreformen og sikrer høj kvalitet i erhvervsuddannelserne.  

Vækstpakke for hele Danmark
Væksten skal komme hele landet til gode. Derfor har vi gennemført en vækstpakke, der skal skabe vækst og flere arbejdspladser i hele Danmark med bl.a. lempelser af planloven, så kommunerne og borgerne har fået mere frihed. 

SKAT ud af danskernes haver
Under den tidligere SR-regering fik SKAT adgang til at gennemføre kontrol på privat grund uden dommerkendelse. Det er afskaffet. For almindelige danskere er haven et privat sted – ikke et sted, hvor SKAT skal befinde sig. 

Eftersyn af inklusion i folkeskolen
Inklusionen er nogle steder gået for hurtigt, og lærerne har ikke været tilstrækkeligt rustet til at løse opgaven. Det har skabt utryghed. Derfor har vi gjort op med den rigide målsætning om, at 96 pct. af alle elever skal inkluderes i en almindelig klasse.

Trepartsaftale om kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser
Vi indgik i 2016 en ambitiøs trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, der sikrer kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked. Trepartsaftalen rummer 81 initiativer på tre hovedområder: Flere faglærte, forebyggelse af rekrutteringsproblemer og styrkede voksen- og efteruddannelser.  

Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften
Venstre-regeringen har indgået en bred aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist i perioden 2017-2022. Det gør elregningen mindre for husholdningerne og virksomhederne, og aftalen er med til at sikre, at vi kan fortsætte den grønne omstilling. En typisk LO-familie med to børn i ejerbolig vil få 2.500 kr. mere i hånden i 2025 samlet set.  

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark
7.600 adresser i hele landet har indtil videre fået tilskud til lynhurtigt bredbånd takket være bredbåndspuljen. Antallet af hurtige internetforbindelser er steget markant med hele 88,7 pct. bare i løbet af 2017. Med en ny aftale på teleområdet vil vi både forlænge og forøge puljen, så endnu flere kan få bedre dækning.

Bedre vilkår for vores veteraner
For at hjælpe veteraner med PTSD har vi oprettet en ny regionsfunktion, så veteraner med PTSD kan få et individuelt behandlingstilbud i alle regioner. Samtidig har vi øremærket ressourcer til at nedbringe sagsbehandlingstiden for veteraner i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det skylder vi de veteraner, der er blevet syge af deres udsendelse.

Syrienskrigere kan straffes for landsforræderi
Vi har gjort det muligt at straffe personer, der kæmper for fx Islamisk Stat, for landsforræderi.  

Indrejse- og opholdsforbud i Syrien
Vi skal passe på Danmark. Og vi skal bekæmpe ekstremistiske miljøer, der aktivt modarbejder grundlæggende demokratiske værdier som frihed og folkestyre. Derfor har vi indført regler om forbud mod indrejse i visse områder i Syrien, så det bliver lettere at straffe personer, der har opholdt sig i områderne uden myndighedernes tilladelse. 

Skærpede straffe for voldtægt og pædofili
Vi har skærpet straffen for voldtægt fra 2½ år til 3½ år. Samtidig har vi skærpet straffen for seksuelle overgreb mod børn.

Ny knivlov
Vi har vedtaget en ny knivlov, der forenkler og præciserer lovgivningen om knive. Dermed fremstår reglerne klare og er ikke med til at skabe unødig tvivl om, hvorvidt besiddelse af en kniv er lovlig eller ej.  

Skærpet straf for våben
Vi ønsker et mere trygt Danmark. Vi har derfor hævet minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse fra 1 til 2 år og skærpet straffen for brug af skydevåben i det offentlige rum.

Skærpet straf for grov vold
Forbrydelsens alvor skal afspejles i straffens længde. Vi har derfor skærpet straffen for grov vold med en tredjedel.

Indsats mod banderne
Vi vil ikke acceptere bandernes skruppelløse kriminalitet. Vi har derfor lavet flere tiltag, som skal stresse banderne og sende dem bag tremmer. Vi har bl.a. skærpet straffen for at true vidner, og med Bandepakke III har vi indført et opholdsforbud, der kan forvise en person fra en kommune i op til 10 år.

Aftale om sol og vind til 1 mia. kr.
Vi skal fremme den grønne udvikling. Vi har skrevet energipolitisk danmarkshistorie ved for første gang nogensinde at lade solceller og vindmøller konkurrere om at levere mest grøn strøm til forbrugerne for sammenlagt ca. 1 mia. kr. i årlige udbud i 2018 og 2019. 

Bedre beskyttelse mod stalking med straksforbud
Vi mener, at stalking er et uacceptabelt indgreb i den enkeltes frihed og ret til at bestemme over eget liv. Vi har derfor skærpet indsatsen mod stalking ved bl.a. at sikre, at der kan sættes hurtigt ind mod fredskrænkelser, forfølgelse og chikane. Samtidig vil vi give mulighed for, at ofre for stalking kan få tilladelse af politiet til at bære peberspray på offentlige steder.

580 mio. kr. til bedre dagtilbud
Vi ønsker at styrke daginstitutionerne. Derfor har vi med finansloven 2017 afsat 580 mio. kr. over de næste fire år til at forbedre forholdene i daginstitutionerne. Dermed kan børn mellem nul og fem år få en mere tryg hverdag, og dermed kan vi sikre, at der sættes bedre ind for at bryde den negative sociale arv.  

Forøgelse af tilskudsprocent for frie grundskoler
Vi har gjort det billigere at vælge en fri- eller privatskole og dermed skabt et mere reelt frit valg på skoleområdet. Vi har desuden øremærket midler til elever med særlige behov. På den måde sikres et bedre frit valg, mens også flere elever med inklusionsbehov kommer til at gå på en fri grundskole. 

Vi har skabt tryghed for boligejerne
Boligen er en afgørende del af mange danskeres privatøkonomi. Derfor skal der være tryghed for boligejerne. Venstre har sikret, at ingen boligejere skal betale mere i årlig boligskat, end de gør i dag, så længe de bliver boende i deres nuværende bolig. Aftalen sænker derudover skattesatserne, giver en ny mulighed for at indefryse stigninger i grundskylden frem til 2021 og aflyser store stigninger i grundskylden efter 2021. Det betyder, at mange boligejere vil opleve en markant skattelettelse, mens andre bliver sikret mod voldsomme stigninger fremover.

Billigere familiebiler
For mange familier er bilen en nødvendighed, når hverdagen skal fungere. Derfor har Venstre nedsat registreringsafgiften. Det giver flere råd til at anskaffe sig en bil, som opfylder deres behov og gør hverdagen lidt lettere. Siden Venstre kom i regering, er afgiften på en VW Passat faldet med over 100.000 kr., mens afgiften på en Peugeot 308 er faldet over 60.000 kr. Det er en mærkbar økonomisk lettelse i en almindelig børnefamilies økonomi.

Kræftplan IV
Danmark skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Og det skal også afspejle sig i vores kræftbehandling. Derfor har vi gennemført Kræftplan IV, der er et historisk løft af den danske kræftbehandling med 2,2 mia. kr. Samtidig har vi indført patientansvarlige læger, der skal sikre overblik og sammenhæng i behandlingen.

Bedre patientrettigheder
Vi har genindført behandlingsgarantien på 30 dage, som den tidligere regering forringede. Samtidig har vi givet patienterne en ny ret til hurtig udredning. Det giver den enkelte patient et værn mod lange ventelister.

Demenshandlingsplan
Regeringen har sammen med alle partier på nær Enhedslisten indgået en ny national demenshandlingsplan. Det skal være med til at gøre Danmark til et mere demensvenligt land i 2025. Til det formål er der afsat 470 mio. kr. frem mod 2019.

Klippekort for ældre plejehjemsbeboere
Vi har afsat 380 mio. kr. årligt til en klippekortsordning til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. Klippekortet er beboernes tid, og de skal selv bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Det kan eksempelvis være en tur ud at se på butikker, besøg på frokostrestaurant eller hjælp til at kunne være vært for familie og venner. Det giver selvbestemmelse og værdighed. 

Nye køkkener på plejehjemmene
Vi har afsat 425 mio. kr. til etablering eller genetablering af køkkener på plejehjemmene. Det betyder, at de ældre i højere grad kan få frisklavet mad og selv deltage i madlavningen.

Frit valg på ældreområdet
Med finansloven 2018 har vi startet en ny forsøgsordning for frit valg på ældreområdet i perioden 2018-2021, der kan understøtte en øget inddragelse af private leverandører i udførelsen af rehabiliteringsforløb samt udvidet brug af fritvalgsbeviser på madservice.

Handlingsplan for den ældre medicinske patient
Det er afgørende, at vi tager os bedre af vores syge ældre. De borgerlige partier har derfor indgået en aftale om en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Til det formål afsætter vi 1,2 mia. kr. fra 2016-2019 til bl.a. at styrke kvaliteten i det borgernære sundhedsvæsen og bl.a. sætte ind over for overbelægning på sygehusene.

Trepartsaftale om integrationsområdet, herunder en ny integrationsuddannelse
Venstre-regeringen indgik i foråret 2016 en trepartsaftale på integrationsområdet, der rummer en lang række initiativer, der skal sikre en bedre integrationsindsats. Aftalen betyder bl.a., at der er indført en ny uddannelsesordning (IGU), som er med til at sikre, at flygtninge kommer hurtigt i job.  

Trepartsaftale om voksen- og efteruddannelse
Trepartsaftalen om et styrket voksen-, efter- og videreuddannelsessystem skal være med til at sikre, at danske lønmodtagere er bedre rustet til et arbejdsmarked, hvor der stilles højere krav til kompetencer og evner til at omstille sig. 

Flere penge til humanitær bistand
Med finansloven for 2018 afsættes 2,5 mia. kr. til humanitære indsatser særligt i nærområderne. Det er det højeste afsatte beløb på finansloven nogensinde.

Skærpede regler mod radikalisering
Vi har sat ind over for radikalisering. Vi har bl.a. ændret folkeoplysningsloven, så ekstreme foreninger, der modvirker demokrati og ligestilling, ikke længere kan få tilskud og låne lokaler af kommuner. Samtidig har vi strammet reglerne for indrejse i Danmark for religiøse forkyndere.  

Flere penge til fagligt svageste i folkeskolen
Vi har afsat en pulje på 500 mio. kr. over 3 år til en bedre indsats over for de elever, der har behov for at blive bedre til dansk og matematik. Puljen målrettes 124 skoler spredt i hele landet med mange elever med et lavt fagligt niveau. Vi vil nemlig insistere på, at de svage elever også kan opnå de fornødne færdigheder og få et solidt fagligt udbytte af deres skolegang.

Ny national klageinstans mod mobning
Vi har indført en national klageinstans mod mobning, så der bliver sat ind overfor den mobning af børn og unge, der ikke bliver håndteret lokalt.

Gymnasiereform med højere adgangskrav
Vi har lavet en ambitiøs gymnasiereform med højere adgangskrav til gymnasiet, oprydning i studieretningerne og et målrettet HF. Fremover skal eleverne som udgangspunkt have et karaktergennemsnit på 5 i deres standpunktskarakterer i 8. og 9. klasse for at komme i gymnasiet.

Nyt bevillingssystem med fokus på kvalitet og overgang til arbejde
Det gamle bevillingssystem for de videregående uddannelser har ikke understøttet kvaliteten i uddannelserne eller overgangen til beskæftigelse for de nyuddannede. Regeringen har derfor sammen med alle Folketingets partier indgået en aftale om et nyt bevillingssystem, der understøtter kvalitet i undervisningen og har et øget fokus på de nyuddannedes overgang til beskæftigelse i hele landet.

Skærpet tilsyn med friskoler
Regeringen har sammen med et bredt flertal indgået en aftale, som styrker tilsynet med de frie skoler. Aftalen bakker op om den frie skoletradition som en central mulighed i skolesystemet, men understreger samtidig behovet for at sikre, at alle frie grundskoler lever op til kravene om frihed og folkestyre.

Ny forberedende grunduddannelse (FGU)
Vi har indgået en bred politisk aftale om en ny forberedende grunduddannelse, der erstatter produktionsskolerne og en række andre uddannelser. Med aftalen sikrer vi, at der nu er én vej ind for gruppen af unge mennesker, der endnu ikke er kommet i gang med en uddannelse eller har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

Fødevare- og landbrugspakken
En ambitiøs fødevare- og landbrugspakke med 16 punkter, der skal forbedre vilkårene for fødevare- og landbrugserhvervet samtidig med, at miljøreguleringen af landbruget bliver mere moderne og målrettet.

Bred aftale om styrket kemiindsats
Sårbare grupper skal beskyttes bedst mulig mod farlig kemi. Derfor har Venstre indgået en aftale med alle Folketingets partier, som beskytter blandt andet ufødte, børn og unge mod skadelig kemi i både produkter og fødevarer. Der afsættes i alt 285 mio. kr. fra 2018 til 2021.

Styrkelse af klima- og kystsikring
En række nye initiativer gør det lettere og mindre bureaukratisk for både borgere og kommuner at beskytte ejendomme mod oversvømmelser og kysterosion.

Grøn naturpakke til 363,5 mio. kr.
Større biodiversitet, mere urørt skov til gavn for plante- og dyrelivet samt bedre adgang til naturen er nogle af hovedelementerne i naturpakken. Initiativerne skal sikre et mere grønt Danmark til gavn for både natur og for danskere. Der er afsat 363,5 mio. kr. til indsatsen.

Vækstplan for dansk økologi.
Danmark skal også fremover være en af verdens førende økologinationer. Derfor sætter vi de næste to år turbo på økologien med en vækstplan for dansk økologi. Planen indeholder 39 tiltag, hvor der bl.a. afsættes mere end én mia. kr. til Økologisk Arealtilskud frem til 2019. Vækstplanen skal sikre, at det høje tempo i landmændenes omlægning til økologi fastholdes de kommende år.

Fiskeriaftale sikrer loft over kvotekoncentrationen
En bred aftale mellem alle Folketingets partier øger indsatsen mod kvotekoncentration i dansk fiskeri, styrker kontrollen og spreder kvoteejerskabet. Med aftalen udvikler vi et fiskeri, hvor der er plads til både store og små fiskere, samtidig med at vi sikrer et rentabelt erhverv.

Kæmpe naturindsats til 1,8 mia. kr.
Der bliver afsat 1,8 mia. kr. over en seksårig periode til den næste generation af planer for Danmarks 252 Natura 2000-områder. Det vil gøre en stor forskel for værdifulde naturtyper og for truede plante- og dyrearter.

Udlægning af urørt skov og biodiversitetsskov
Første etape af planerne om en historisk stor udlægning af urørt skov og biodiversitets-skov er godt i gang. Der er blevet udpeget godt 13.300 hektar fordelt på 45 skove rundt omkring i Danmark, hvor naturen vil få førsteprioritet.

Målrettet miljøregulering
Som led i fødevare- og landbrugspakken fra 2016 er der nu indgået en aftale om målrettet miljøregulering i 2019. Aftalen skal sikre, at vi beskytter miljøet samtidig med, at landbruget får en samlet økonomisk gevinst. 

Bedst mulige aftale om tilknytning til Europol
Regeringen har sikret Danmark fortsat tilknytning til Europol. Dansk politi bevarer adgang til Europols Informationssystem, adgang til Europols strategiske analyser og analyseregistre, samt mulighed for at udstationere politifolk. Det skal sikre, at dansk politi også fremover kan deltage i EU-samarbejdet om at bekæmpe grov grænseoverskridende kriminalitet. 

Aftale om flere år på arbejdsmarkedet ad frivillighedens vej 
Sammen med Dansk Folkeparti gennemfører regeringen en række ændringer af det danske pensionssystem, der gør det mere attraktivt at gå senere på pension og spare op til sin egen alderdom.

Moderniseret taxilov
Med den nye taxilov moderniserer vi taxilovgivningen. Det er med til at styrke konkurrencen og taxibetjeningen i hele landet – til gavn for både borgerne og for erhvervet.

Ny ferielov
En ny ferielov sikrer bl.a., at nye på arbejdsmarkedet fremover vil kunne holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.

Jobpræmie til langtidsledige
Den midlertidige jobpræmieordning sikrer, at langtidsledige kan få en skattefri jobpræmie på op til 2.500 kr. om måneden for at komme i arbejde. Det skal hjælpe til at få flere langtidsledige væk fra offentlig forsørgelse og i beskæftigelse.

10,5 mia. kr. til genopbygning af skattevæsenet
Den nye skatteforvaltning styrkes, når SKAT nu erstattes af syv nye styrelser. Med finansloven for 2018 har regeringen samlet set afsat 10,5 mia. kr. til skatteforvaltningen frem mod 2021. Det er massive investeringer, men det er der også behov for, hvis de nye styrelser skal have de bedste forudsætninger for at lykkes med deres opgave.

Erhvervs- og iværksætterpakke gør det billigere at være dansker og drive virksomhed
I dag bliver danske virksomheder ramt af en række afgifter, som er besværlige at administrere og tager tid fra kernevirksomheden. Men afgifterne rammer også forbrugerne og gør det dyrt at være dansker. Derfor gennemføres en markant lempelse af afgiftstrykket, så det bliver billigere at være dansker, virksomhedernes byrder lettes, og grænsehandlen mindskes. Alt imens den grønne omstilling fremmes gennem fortsat lempelse af elvarmeafgifter til gavn for vedvarende energi.

Topartsaftale giver kommunerne bedre mulighed for at håndtere flygtninge
I 2016 gav vi kommunerne en ekstra pose penge på i alt 790 mio. kr. til nye boliger, gjorde reglerne for boligplacering mere fleksible og styrkede jobfokusset i flygtninges danskundervisning.

Ny styringsmodel: Patienten i fokus
I en aftale mellem regeringen og regionerne har vi afskaffet produktivitetskravet, og indført en ny styringsmodel, der bl.a. skal skabe bedre sammenhæng i patientforløb og sikre, at flere patienter bliver plejet og behandlet tættere på deres hjem.

Bedre lægedækning
Vi har lavet en aftale om bedre lægedækning. Den øger optaget med 50 lægestuderende i Aalborg, differentierer honorarerne efter patienternes behandlingsbehov, så det bedre kan betale sig at være praktiserende læge i et område med mange behandlingstunge patienter, og styrker mulighederne for at lave regionsklinikker.

Frikommuneforsøg II
Regeringen har startet et nyt frikommuneforsøg. Her får 44 udvalgte kommuner i otte frikommunenetværk mulighed for at blive undtaget statslige regler. Det skaber nytænkning i kommunerne.

En værdig død
I finansloven for 2018 understøtter vi kommunernes arbejde med at sikre ældre en værdig afslutning på livet. Vi afsætter 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Aflastning af pårørende
Ægtefæller og pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal have gode vilkår. Derfor har vi afsat 60 mio. kr. årligt fra 2018 til kommunernes indsats over for pårørende.

Akutlægehelikopter i Nordjylland
Hjælpen skal komme hurtigt frem, når man har brug for den. Det har nogle gange knebet i særligt Nordjylland. Derfor har vi i finansloven for 2018 afsat 45 mio. kr. fra 2019 og frem til at udvide den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter, der skal have base i den nordlige del af Danmark.

Frit valg for genoptræning
Vi har indført frit valg på genoptræning til borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan. Det betyder, at den enkelte patient kan vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse. På den måde kan man – bogstaveligt talt – hurtigere komme på benene igen.

Strammere udvisningsregler for kriminelle udlændinge
Kriminelle udlændinge skal så vidt muligt udvises af Danmark. Derfor er udvisningsreglerne strammet, så der sker udvisning, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

En stærk og moderne kriminalforsorg
De danske fængsler står over for en ny virkelighed, hvor stemningen og tonen er blevet hårdere og de kriminelle grovere. For at styrke trygheden og sikkerheden for de ansatte i fængslerne har vi tilført over 600 mio. kr. til Kriminalforsorgen.

Vi sender kullene på pension i 2030
Prisen på vedvarende energi rasler ned. Vi har derfor sat en klar milepæl i dansk energipolitik om at sende kullene på pension, så kul skal være helt udfaset af Danmarks elforsyning senest i 2030. 

Højere straf for utryghedsskabende tiggeri
Vi vil ikke finde os i, at folk slår lejr på offentlige steder, bruger vores kirkepladser som toilet og tigger i togene. Derfor har vi skærpet straffen for tiggeri på f.eks. gågader, så man nu uden forudgående advarsel kan få 2 ugers fængsel.

Bekæmpelse af skattely
Regeringen bekæmper international skatteunddragelse og har samlet og fokuseret indsatsen i et nyt center i en aftale med alle Folketingets partier.  

Ny pesticidaftale passer på grundvandet
Vi skal passe på grundvandet. Derfor har regeringen indgået en pesticidaftale, hvor man fastholder ambitiøse mål for at reducere pesticidbelastningen, mens kontrollen med ulovlige pesticider strammes.

Kandidatuddannelser på deltid
Regeringen har sikret, at en række kandidatuddannelser som noget nyt bliver udbudt som fireårige uddannelser for studerende i job. På den måde kan danskerne have en god tilknytning til arbejdsmarkedet, mens de uddanner sig. De udbudte uddannelser spænder vidt fra sygepleje til datalogi og jura.

Strammet grebet om udlændinge med SU-gæld
Regeringen har præsenteret 7 konkrete initiativer, der på nationalt og internationalt plan skal styrke indsatsen til inddrivelse af SU-gæld fra udenlandske statsborgere. Danmark må nemlig ikke være en gavebod, hvor vi lader udenlandske studerende slippe for at betale deres gæld.

1,1 mia. kr. til udsatte børn og voksne, mennesker med handicap og frivillige
Regeringen har sammen med de øvrige satspuljepartier fordelt 1,1 mia. kr. med fokus på bl.a. mennesker med handicap, børn, der er anbragt i plejefamilier, udsatte og frivillige. Derudover har aftalen fokus på forebyggelse af hjemløshed, kvalitet i plejefamilier, styrkelse af det frivillige Danmark og en styrkelse af forholdene for børn, unge og voksne med handicap.

Et styrket forsvar for et sikkert Danmark

Vi har taget bestik af det internationale trusselsbillede, som er betydeligt forværret de seneste år. Forsvaret får derfor et substantielt løft på 12,8 mia. kr. i perioden 2018-2023. Det betyder bl.a., at Forsvarets støtte til politiet øges, og at cyberforsvaret styrkes.

Stop for eftersøgning og boring efter olie og gas på land i Danmark
Som en historisk milepæl i dansk energi- og klimapolitik har vi lukket ned for efterforskning og boringer efter olie, gas og skifergas på land og i de indre farvande i Danmark. Vi har også lyttet til de lokale bekymringer og afviser derfor den aktuelle ansøgning om at søge efter olie og gas på Lolland-Falster.

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel
Der går for lang tid fra, at en person anmelder en forbrydelse, og til at gerningsmanden begynder at afsone sin straf. Vi har derfor fremsat en række initiativer for at få nedbragt sagsbehandlingstiden i straffesager.

Vederlagsfri psykologhjælp til unge mellem 18 og 20 år
Med den seneste satspuljeaftale har vi indført en forsøgsordning over de næste fire år med vederlagsfri psykologbehandling til unge mellem 18-20 år, som lider af depression eller angst. På den måde skal vi forebygge, at de unges problemer vokser sig store.

Flere varme hænder i ældreplejen
Vi har i flere omgange afsat flere midler til varme hænder i ældreplejen. Allerede i 2016 afsatte vi den såkaldte værdighedsmilliard. Nye tal har vist, at kommunerne bruger hele 89 pct. af pengene på varme hænder. Det er rigtigt godt. Og vi har fulgt op og udbygget indsatsen. F.eks. har vi afsat 2 mia. kr. over fire år til bedre bemanding i ældreplejen i finansloven for 2018.

Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser
I satspuljeaftalen for 2018 har vi sat markant ind for at komme unges psykiske lidelser til livs. I alt er der afsat næsten 400 mio. kr. over fire år. Vi laver bl.a. en fremskudt regional funktion i børne- og ungepsykiatrien, hvor vi styrker den tidlige indsats for børn og unge med psykiske lidelser eller tegn på en psykisk lidelse. De skal i højere grad udredes og behandles tæt på deres nærmiljø og uden for psykiatrien.

Læge- og sundhedshuse
Vi har afsat 800 mio. kr. over 4 år til læge- og sundhedshuse. På den måde kan de praktiserende læger samle sig i større fællesskaber sammen med fx jordemødre, sundhedsplejersker, bioanalytikere, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, diætister og medarbejdere i den kommunale hjemmesygepleje. Sundhedshusene kan også være med til at skabe mere geografisk lighed i sundhed og bedre lægedækning.

Forsøgsordning for medicinsk cannabis
Den 1. januar 2018 trådte en ny forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft, som Venstre har været med til at vedtage. Formålet med forsøgsordningen er at give en række patientgrupper en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af anden medicin.

Fødselspakke
Regeringen afsatte allerede i finansloven for 2016 50 mio. kr. ekstra til fødselsafdelingerne på de danske sygehuse. Nu er vi fulgt op med en ny fødselspakke, der både skal sætte fokus på at forbedre arbejdsmiljøet på landets fødeafdelinger og oplevelsen for de gravide kvinder

Nyt dagpengesystem for selvstændige og atypisk beskæftigede
Vi har indgået en aftale om et nyt dagpengesystem for selvstændige og atypisk beskæftigede, som sikrer, at alle – uanset beskæftigelsesform – får et bedre sikkerhedsnet og større tryghed, hvis de mister deres indkomst.

Aftale om at lempe og forenkle reglerne for frivilligt arbejde
Vi har indgået en aftale om at forenkle reglerne for frivilligt, ulønnet arbejde, så man får bedre muligheder for at udføre frivilligt arbejde, når man modtager dagpenge eller efterløn.

Aftale om indkøb af fremtidens eltog
Sammen med et bredt flertal i Folketinget har vi indgået en aftale om at sætte gang i indkøbet af fremtidens eltog. Aftalen skaber de bedste forudsætninger for, at vi får en god og stabil togdrift i Danmark – til gavn for passagerne.

Bedre fremkommelighed og øget trafiksikkerhed
Regeringen har med Dansk Folkeparti indgået en aftale, som udmønter 100 mio. kr. til en række infrastrukturprojekter, der skal være med til at forbedre trafiksikkerheden og øge fremkommeligheden på de eksisterende veje.

Udbud af togtrafik i hovedstadsområdet
Sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har regeringen indgået en aftale om at udbyde S-togsdriften. Aftalen betyder også, at fremtidens S-tog bliver automatiske, og det vil give bedre og billigere S-togsdrift, som vil komme passagerne til gavn.  

Parallelsamfundsstrategi
Vi har fremlagt en parallelsamfundsstrategi, hvor målet er, at Danmark skal være fri for ghettoer i 2030. Vi har gennemført seks brede og markante aftaler mod parallelsamfund, som bl.a. indeholder en fysisk forandring af ghettoerne, et stop for tilflytning af borgere på kontanthjælp til områderne og en styrket politiindsats i særligt udsatte boligområder.

Finansiering af ghettoudspil
Vi har med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en aftale om finansieringen af initiativerne i vores parallelsamfundsstrategi. Vi har bl.a. aftalt at udmønte 10 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering, nedrivning, boligsociale indsatser og huslejenedsættelser i de udsatte boligområder.

Boligpolitisk aftale om opgør med parallelsamfund
Vi har med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti indgået en aftale om en række initiativer, der skal være med til at sikre, at vi når målet om, at Danmark skal være fri for ghettoområder i 2030. Centralt i aftalen er, at andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder skal nedbringes til højst 40 pct.

Aftale på skoleområdet  
Sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har vi aftalt at indføre sprogrøver i 0. klasse kombineret med intensiv støtte til at styrke elevernes sprog på grundskoler med en høj andel af børn fra udsatte boligområder. Med aftalen styrker vi også forældreansvaret, ligesom vi indfører øgede sanktioner over for skoler, der har dårlige resultater.

Forbud mod at flytte i ghetto for folk på kontanthjælp
Vi har med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti aftalt at gennemføre initiativer, der sikrer en mere balanceret sammensætning af beboere i ghettoområderne. Vi indfører bl.a. et forbud mod, at folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må flytte til de hårdeste ghettoområder.

Børn i udsatte boligområder skal i dagtilbud
Vi har med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgået en aftale om, at børn fra udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud som 1-årige, skal have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen. Det skal være med til at sikre, at børn fra udsatte boligområder får en bedre start på livet.

Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner
Sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har vi indgået en aftale om, at der skal være en bedre fordeling af børn i daginstitutionerne. Vi har bl.a. aftalt, at der højst må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i alle daginstitutioner.

Lavere skat på arbejde og pensionsindbetaling
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at sænke skatten på arbejde samt øge tilskyndelsen til at spare op til pension. For det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Med aftalen får alle fuldtidsbeskæftigede en skattelettelse.

Bedre vilkår og styr på skatten i deleøkonomien
Dele- og platformsøkonomien er et gode for os danskere. Den giver os større valgfrihed og nye muligheder for at tjene penge ved fx at leje vores bolig eller bil ud. Derfor har regeringen indgået en bred aftale, som sikrer gunstige vilkår for deleøkonomien i Danmark, hvor der også er styr på skattebetalingen.

Historisk samarbejdsaftale med Airbnb
Som det første land i verden har Danmark indgået en samarbejdsaftale med Airbnb, der er den klart største spiller på det deleøkonomiske boligudlejningsmarked. Samarbejdsaftalen skal sikre, at Airbnb-brugeres lejeindtægter automatisk indberettes til det danske skattevæsen, så alle betaler den korrekte skat.

National strategi for cyber- og informationssikkerhed
Med en ny strategi vil regeringen sikre, at det danske samfund fortsat kan nyde godt af de teknologiske muligheder, og at danskerne fortsat kan være trygge ved den digitale udvikling. Samlet set investerer vi 1,5 mia. kr. i Danmarks cyber- og informationssikkerhed.

Politisk aftale giver et enklere og mere effektivt erhvervsfremmesystem
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om et forenklet og fremtidssikret erhvervsfremmesystem med fokus på virksomhedernes behov.

Aftale om vækstplan for life science
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om initiativer i vækstplanen for life science, som skal være med til at indfri industriens store vækstpotentiale.

Delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører
En bred aftale skal være med til at sikre virksomheder bedre mod unfair konkurrence fra det offentlige. Private virksomheder skal nu kunne klage ét sted, hvis de oplever unfair konkurrence. Offentlige myndigheder skal desuden sætte priser efter internationale standarder, så virksomhederne ikke underbydes.

Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst. Danmark skal i fremtiden udnytte mulighederne i ny teknologi til at skabe mere velstand, bedre velfærd, og gode og vellønnede arbejdspladser med mindre nedslidning.

Forbud mod proformaægteskaber
Regeringen har sikret, at Danmark ikke misbruges til at snyde sig ind i EU ved at indgå i et proformaægteskab. Derfor har vi indført et forbud mod proformaægteskaber, så grundlaget fjernes for de kriminelle, der har udnyttet hullerne i den danske ægteskabslovgivning.

Nyt skilsmissesystem
Indtil nu er skilte familier blevet mødt af mange forskellige myndigheder og uklare regler og processer. Det har vi lavet om, så familierne fremover kun skal henvende sig ét sted uanset sagens indhold. Med det nye skilsmissesystem sikrer vi, at børnene kommer meget mere nænsomt igennem en skilsmisse end det er tilfældet i dag.

Tildækningsforbud
Regeringen har indført et tildækningsforbud. Det er fornuftigt. For i Danmark møder vi hinanden med åbenhed – ansigt til ansigt. Og tildækningsforbuddet skal netop øge respekten for vores fællesskab og bidrage til at bekæmpe parallelsamfudn.


VENSTRES HISTORISKE RESULTATER

Flere ansatte i sundhedsvæsenet
Venstre har investeret massivt i sundhedsvæsenet. Vi har sørget for, at der er markant flere sygeplejersker og læger. Faktisk er der ansat så meget personale, at det svarer til, at der siden 2001 er ansat én læge og én sygeplejerske hver dag på nær om søndagen.

Kortere ventelister på sygehusene
Venstre har skabt et mere effektivt sundhedsvæsen, hvor patienterne venter kortere tid på behandling. Faktisk er ventetiden på en operation blevet mere end halveret siden år 2001.

Grøn strøm er mere end tredoblet
I 13 ud af de seneste 17 år har Venstre haft statsministerposten og regeringsmagten. Og i den samme periode er andelen af grøn strøm i Danmark mere end tredoblet. Fra ca. 16. pct. i 2001 til knap 54 pct. i 2016. Det svarer til, at der hver dag er 320 flere danskere, der kan forsyne sig med grøn strøm.

Beskæftigelsesrekord
Der er slået beskæftigelsesrekord. Aldrig før har så mange mennesker haft et lønmodtagerjob i Danmark, som tilfældet er i dag. Siden folketingsvalget er der skabt over 120.000 private job, og der er fremgang i beskæftigelsen i alle landsdele.

Færre på offentlig forsørgelse
Siden folketingsvalget i 2015 er antallet af personer på offentlig forsørgelse faldet med 52.800. Og siden kontanthjælpsloftet trådte i kraft i april 2016, er antallet af personer i kontanthjælpssystemet faldet med 22.700. Det betyder, at vi i dag har det laveste antal offentligt forsørgede i mere end 10 år.

Laveste asyltal i 9 år
Knap 3500 søgte asyl i Danmark i 2017. Det er det laveste antal asylansøgere siden 2008, ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet.