venstres resultater

Venstre-regeringen trådte til den 28. juni 2015 i en svær parlamentarisk situation. Den 28. november 2016 udvidede vi regeringen til også at omfatte Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Både Venstre-regeringen og den nye trekløverregering har leveret konkrete resultater til gavn for hele Danmark. Vi har indfriet valgløfter, og vi har fremlagt forslag på en lang række forskellige områder. Og flere er på vej. Danskerne kan regne med Venstre.  

Skatte- og byrdestop
Vi har indført et skatte- og byrdestop, der betyder, at regeringen ikke vil hæve nogen skat eller afgift i denne valgperiode. 

Markante stramninger af udlændinge- og asylpolitikken
Der er indført en ny integrationsydelse på SU-niveau og genindført optjeningsprincipper på børnecheck og folkepension for nytilkomne udlændinge. Der stilles højere krav til statsborgerskab, og det er blevet sværere at få familiesammenføring. Vi har desuden indført en nødbremse på asylområdet, så vi kan afvise asylansøgere ved grænsen, hvis vi Danmark igen oplever en ukontrolleret strøm af flygtninge og migranter, som vi oplevede i efteråret 2015. De mange stramninger har medvirket til at dæmpe asyltilstrømningen til Danmark. Vi skal tilbage til 2008 for at se markant færre asylansøgere end nu.

Kontanthjælpsloftet gør det mere attraktivt at arbejde
Det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Derfor har vi indført et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligsikring og særlig ydelse.

BoligJobordningen genindført – og gjort permanent
Som lovet før valget blev BoligJobordningen genindført med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015 sammen med et bredt flertal i Folketinget. Med finanslovsaftalen for 2018 gøres BoligJobordningen permanent. Det betyder, at du kan få fradrag for både service- og håndværksydelser i hjemmet. Det letter hverdagen for familierne og reducerer omfanget af sort arbejde.

Stop for overimplementering af EU-regler
Overimplementering af EU-regler skader danske virksomheders konkurrenceevne og sender arbejdspladser ud af landet. Derfor har vi nedsat et udvalg, der skal overvåge EU-regler og lave nabotjek af lovgivningen, så danske virksomheder som udgangspunkt ikke stilles ringere end deres udenlandske konkurrenter. 

Ambitiøs landbrugs- og fødevarepakke
Venstre har indgået en aftale om en ambitiøs fødevare- og landbrugspakke med et flertal i Folketinget. Fremtidens miljøregulering bliver intelligent og målrettet, undergødskningen fjernes, råvaregrundlaget øges, og de tvungne randzoner afskaffes. Det giver fødevare- og landbrugserhvervet bedre rammer for at drive virksomhed, mens miljøet beskyttes.  

Flere penge til sundhed og ældre
Venstre prioriterer sundhed og ældre højt. Siden valget i 2015 er sundhedsvæsenet blevet løftet med 3,8 mia. kr. Med finansloven for 2018 afsætter vi yderligere 2 mia. kr. over fire år.  

Udflytning af statslige arbejdspladser
Statslige arbejdspladser skal komme hele Danmark til gode. Derfor har vi allerede besluttet at udflytte 3.900 statslige arbejdspladser. Det sikrer et Danmark i bedre balance og er den største flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme. 

Senere vil vi fremlægge en ny runde udflytninger af statslige arbejdspladser.

Styrket politi
Danmark skal være et trygt og sikkert samfund. Med Finansloven for 2018 har vi derfor styrket politiet med 1,3 mia. kr. i perioden 2018-2021. Disse penge kommer oven i de 1,9 mia. kr., vi styrkede politiet med i 2015.

Flere politibetjente
Politiet er i øjeblikket presset af både bandeskyderier, grænsekontrol og terrorbevogtning, og vi har derfor afsat midler til at uddanne flere betjente. For at frigøre betjente til politiarbejde her og nu, har vi aflastet politiet med hjælp fra både politikadetter og Forsvaret til grænsekontrol og bevogtningsopgaver.

Styrket grænsekontrol
Vi skal have styr på vores grænser. Med Finansloven for 2018 har vi derfor styrket indsatsen ved den dansk-tyske grænse med nummerpladekontrol, som bl.a. bruges i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet.

Billigere at køre over Storebæltsbroen
Det er blevet billigere for bilister at pendle over Storebælt. Det er sket ved, at prisen på et pendlerkort er blevet sænket, og samtidig er det særlige fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen blevet øget. Vi nedsætter desuden gradvist taksterne for at køre over Storebæltsbroen for al vejtrafik og persontog, så taksterne på sigt bliver nedsat med 25 pct. Det er med til at binde Danmark bedre sammen.

Udvidelse af E20 Fynske Motorvej
Vi har afsat penge til en udvidelse af motorvejen E20 på Vestfyn mellem Nr. Aaby og Odense V fra 4 til 6 spor. Det forbedrer fremkommeligheden på Fyn.

Forbedret fremkommelighed på E45
Trængslen på motorvejen E45 er stor. Vi afsatte derfor ½ mia. kr. med FL17 til at udvide motorvejen E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S, og med FL18 afsætter vi penge til en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 mellem Randers og Vejle.  

Aftaler med alle Folketingets partier
Venstre ønsker et bredt samarbejde om sin politik. Venstre-regeringen har indgået aftaler med alle partier. 

Aftale om et nyt og tryggere dagpengesystem
Vi indgik i efteråret 2015 en aftale, der bevarer den toårige dagpengeperiode, men gør reglerne for genoptjening af dagpengeretten mere dynamiske. Det har skabt ro om dagpengesystemet. 

Skattelettelser til gavn for væksten og almindelige danskere
Vi har sikret skattelettelser til gavn for danske virksomheder og dermed vækst og arbejdspladser. NOx-afgiften er nedsat, reklameafgiften fjernet, vilkårene for familieejede virksomheder forbedret. Samtidig har vi sænket registreringsafgiften på biler, og vi har sikret, at ingen boligejere skal betale mere i årlig boligskat, end de gør i dag, så længe de bliver boende i deres nuværende bolig. Og endelig har vi vedtaget en erhvervs- og iværksætterpakke, som sænker afgiftstrykket for både borgere og virksomheder.  

Bedre udstyr på erhvervsskolerne
Flere unge skal fremover gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor har vi i forbindelse med finansloven for 2018 afsat en ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje på 170 mio. kr. Kvalitetspuljen understøtter arbejdet med at implementere erhvervsuddannelsesreformen og sikrer høj kvalitet i erhvervsuddannelserne.  

Vækstpakke for hele Danmark
Væksten skal komme hele landet til gode. Derfor har vi gennemført en vækstpakke, der skal skabe vækst og flere arbejdspladser i hele Danmark med bl.a. lempelser af planloven, så kommunerne og borgerne har fået mere frihed. 

SKAT ud af danskernes haver
Under den tidligere SR-regering fik SKAT adgang til at gennemføre kontrol på privat grund uden dommerkendelse. Det er afskaffet. For almindelige danskere er haven et privat sted – ikke et sted, hvor SKAT skal befinde sig. 

Eftersyn af inklusion i folkeskolen
Inklusionen er nogle steder gået for hurtigt, og lærerne har ikke været tilstrækkeligt rustet til at løse opgaven. Det har skabt utryghed. Derfor har vi gjort op med den rigide målsætning.  

Trepartsaftale om kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser
Vi indgik i 2016 en ambitiøs trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, der sikrer kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked. Trepartsaftalen rummer 81 initiativer på tre hovedområder: flere faglærte, forebyggelse af rekrutteringsproblemer og styrkede voksen- og efteruddannelser.  

Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften
Venstre-regeringen har indgået en bred aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist i perioden 2017-2022. Det gør elregningen mindre for husholdningerne og virksomhederne, og aftalen er med til at sikre, at vi kan fortsætte den grønne omstilling. En typisk LO-familie med to børn i ejerbolig vil få 2.500 kr. mere i hånden i 2025 samlet set.  

Bredbåndspulje
Vi har indført en bredbåndspulje. Over 3.700 husstande fik i 2016 tilskud til bredbånd. Vi mere end fordoblede puljen for 2017, hvilket betyder, at omkring 4000 adresser rundt om landet får bedre dækning.

Servicetjek af veteranindsatsen
For at hjælpe veteraner med PTSD har vi oprettet en ny regionsfunktion, så veteraner med PTSD kan få et individuelt behandlingstilbud i alle regioner. Samtidig har vi øremærket ressourcer til at nedbringe sagsbehandlingstiden for veteraner i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det skylder vi de veteraner, der er blevet syge af deres udsendelse.

Syrienskrigere kan straffes for landsforræderi
Vi har gjort det muligt at straffe personer, der kæmper for fx Islamisk Stat, for landsforræderi.  

Indrejse- og opholdsforbud i Syrien
Vi skal passe på Danmark. Og vi skal bekæmpe ekstremistiske miljøer, der aktivt modarbejder grundlæggende demokratiske værdier som frihed og folkestyre. Derfor har vi indført regler om forbud mod indrejse i visse områder i Syrien, så det bliver lettere at straffe personer, der har opholdt sig i områderne uden myndighedernes tilladelse. 

Skærpede straffe for voldtægt og pædofili
Vi har skærpet straffen for voldtægt fra 2½ år til 3½ år. Samtidig har vi skærpet straffen for seksuelle overgreb mod børn.

Ny knivlov
Vi har vedtaget en ny knivlov, der forenkler og præciserer lovgivningen om knive. Dermed fremstår reglerne klare og er ikke med til at skabe unødig tvivl om, hvorvidt besiddelse af en kniv er lovlig eller ej.  

Skærpet straf for våben
Vi ønsker et mere trygt Danmark. Vi har derfor hævet minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse fra 1 til 2 år og skærpet straffen for brug af skydevåben i det offentlige rum.

Skærpet straf for grov vold
Forbrydelsens alvor skal afspejles i straffens længde. Vi har derfor afsat midler til at skærpe straffen for grov vold med en tredjedel.

Indsats mod banderne
Vi vil ikke acceptere bandernes skruppelløse kriminalitet. Vi har derfor lavet flere tiltag, som skal stresse banderne og sende dem bag tremmer. Med Bandepakke III har vi bl.a. indført et opholdsforbud, der kan forvise en person fra en kommune i op til 10 år.

Stærkere indsats mod ungdomskriminalitet
Der skal sættes tidligt ind over for unge kriminelle, så færre unge kommer ind på en kriminelle løbebane. Vi har derfor afsat midler til en styrket indsats mod ungdomskriminalitet.

Aftale om sol og vind til 1 mia. kr.
Vi skal fremme den grønne udvikling. Vi har skrevet energipolitisk danmarkshistorie ved for første gang nogensinde at lade solceller og vindmøller konkurrere om at levere mest grøn strøm til forbrugerne for sammenlagt ca. 1 mia. kr. i årlige udbud i 2018 og 2019. 

Bedre beskyttelse mod stalking med straksforbud
Vi mener, at stalking er et uacceptabelt indgreb i den enkeltes frihed og ret til at bestemme over eget liv. Vi har derfor skærpet indsatsen mod stalking ved bl.a. at sikre, at der kan sættes hurtigt ind mod fredskrænkelser, forfølgelse og chikane.  

580 mio. kr. til bedre dagtilbud
Vi ønsker at styrke daginstitutionerne. Derfor har vi med finansloven 2017 afsat 580 mio. kr. over de næste fire år til at forbedre forholdene i daginstitutionerne. Dermed kan børn mellem nul og fem år få en mere tryg hverdag, og dermed kan vi sikre, at der sættes bedre ind for at bryde den negative sociale arv.  

Forøgelse af tilskudsprocent for frie grundskoler
Vi har gjort det billigere at vælge en privatskole og dermed skabt et mere reelt frit valg på skoleområdet. Vi har desuden øremærket midler til elever med særlige behov. På den måde sikres et bedre frit valg, mens også at flere elever med inklusionsbehov kommer til at gå på en fri grundskole. 

Vi har skabt tryghed for boligejerne
Boligen er en afgørende del af mange danskeres privatøkonomi. Derfor skal der være tryghed for boligejerne Derfor har Venstre sikret, at ingen boligejere skal betale mere i årlig boligskat, end de gør i dag, så længe de bliver boende i deres nuværende bolig. Aftalen sænker derudover skattesatserne, giver en ny mulighed for at indefryse stigninger i grundskylden frem til 2021 og aflyser store stigninger i grundskylden efter 2021. Det betyder, at mange boligejere vil opleve en markant skattelettelse, mens andre bliver sikret mod voldsomme stigninger fremover.

Billigere familiebiler
For mange familier er bilen en nødvendighed, når hverdagen skal fungere. Derfor har Venstre nedsat registreringsafgiften. Det giver flere råd til at anskaffe sig en bil, som opfylder deres behov og gør hverdagen lidt lettere. Siden Venstre kom i regering, er afgiften på en VW Passat faldet med over 100.000 kr., mens afgiften på en Peugeot 308 er faldet over 60.000 kr. Det er en mærkbar økonomisk lettelse i en almindelig børnefamilies økonomi.

Kræftplan IV
Danmark skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Og det skal også afspejle sig i vores kræftbehandling. Derfor har vi gennemført Kræftplan IV, der er et historisk løft af den danske kræftbehandling med 2,2 mia. kr. Samtidig indfører vi patientansvarlige læger, der skal sikre overblik og sammenhæng i behandlingen.

Bedre patientrettigheder
Vi har genindført behandlingsgarantien på 30 dage, som den tidligere regering forringede. Samtidig har vi givet patienterne en ny ret til hurtig udredning. Det giver den enkelte patient et værn mod lange ventelister.

Demenshandlingsplan
Regeringen har sammen med alle partier på nær Enhedslisten indgået en ny national demenshandlingsplan. Det skal være med til at gøre Danmark til et mere demensvenligt land i 2025. Til det formål er der afsat 470 mio. kr. frem mod 2019.

Klippekort for ældre plejehjemsbeboere
Vi har afsat 380 mio. kr. årligt til en klippekortsordning til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. Det giver selvbestemmelse og værdighed.

Nye køkkener på plejehjemmene
Vi har afsat 450 mio. kr. til etablering eller genetablering af køkkener på plejehjemmene. Det betyder, at de ældre i højere grad kan få frisklavet mad og selv deltage i madlavningen.

Frit valg på ældreområdet
Med finansloven 2018 har vi startet en ny forsøgsordning for frit valg på ældreområdet i perioden 2018-2021, der kan understøtte en øget inddragelse af private leverandører i udførelsen af rehabiliteringsforløb samt udvidet brug af fritvalgsbeviser på madservice.

Handlingsplan for den ældre medicinske patient
Det er afgørende, at vi tager os bedre af vores syge ældre. De borgerlige partier har derfor indgået en aftale om en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Til det formål afsætter vi 1,2 mia. kr. fra 2016-2019 til bl.a. at styrke kvaliteten i det borgernære sundhedsvæsen og bl.a. sætte ind over for overbelægning.

Trepartsaftale om integrationsområdet, herunder en ny integrationsuddannelse
Venstre-regeringen indgik i foråret 2016 en trepartsaftale på integrationsområdet, der rummer 32 initiativer, der skal sikre en bedre integrationsindsats. Aftalen betyder bl.a., at der er indført en ny uddannelsesordning (IGU), hvor flygtninge kan komme hurtigt i job.  

Trepartsaftale om voksen- og efteruddannelse
Trepartsaftalen om et styrket voksen-, efter- og videreuddannelsessystem skal være med til at sikre, at danske lønmodtagere er bedre rustet til et arbejdsmarked, hvor der stilles højere krav til kompetencer og evner til at omstille sig. 

Flere penge til humanitær bistand
Med finansloven for 2018 afsættes 2,5 mia. kr. til humanitære indsatser særligt i nærområderne. Det er det højeste afsatte beløb på finansloven nogensinde.

Skærpede regler mod radikalisering
Vi har sat ind over for radikalisering. Vi har bl.a. ændret folkeoplysningsloven, så ekstreme foreninger, der modvirker demokrati og ligestilling, ikke længere kan få tilskud og låne lokaler af kommuner. Samtidig har vi strammet reglerne for indrejse i Danmark for religiøse forkyndere.  

Flere penge til fagligt svageste i folkeskolen
Vi har afsat en pulje på 500 mio. kr. over 3 år til en bedre indsats over for de elever, der har behov for at blive bedre til dansk og matematik. Puljen målrettes 121 skoler spredt i hele landet med mange elever med et lavt fagligt niveau. Vi vil nemlig insistere på, at de svage elever også kan opnå de fornødne færdigheder og få et solidt fagligt udbytte af deres skolegang.

Ny national klageinstans mod mobning
Vi har indført en national klageinstans mod mobning, så der bliver sat ind overfor den mobning af børn og unge, der ikke bliver håndteret lokalt.

Gymnasiereform med højere adgangskrav
Vi har lavet en ambitiøs gymnasiereform med højere adgangskrav til gymnasiet, oprydning i studieretningerne og et målrettet HF. Fremover skal eleverne som udgangspunkt have et karaktergennemsnit på 5 i deres standpunktskarakterer i 8. og 9. klasse for at komme i gymnasiet.

Nyt bevillingssystem med fokus på kvalitet og overgang til arbejde
Det gamle bevillingssystem for de videregående uddannelser har ikke understøttet kvaliteten i uddannelserne eller overgangen til beskæftigelse for de nyuddannede. Regeringen har derfor sammen med alle Folketingets partier indgået en aftale om et nyt bevillingssystem, der understøtter kvalitet i undervisningen og har et øget fokus på de nyuddannedes overgang til beskæftigelse i hele landet.

Skærpet tilsyn med friskoler
Regeringen har sammen med et bredt flertal indgået en aftale, som styrker tilsynet med de frie skoler. Aftalen bakker op om den frie skoletradition som en central mulighed i skolesystemet, men understreger samtidig behovet for at sikre, at alle frie grundskoler lever op til kravene om frihed og folkestyre.

Ny forberedende grunduddannelse (FGU)
Vi har indgået en bred politisk aftale om en ny forberedende grunduddannelse, der erstatter produktionsskolerne og en række andre uddannelser. Med aftalen sikrer vi, at der nu er én vej ind for gruppen af unge mennesker, der endnu ikke er kommet i gang med en uddannelse eller har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

Bred aftale om styrket kemiindsats
Sårbare grupper skal beskyttes bedst mulig mod farlig kemi. Derfor har Venstre indgået en aftale med alle Folketingets partier, som beskytter blandt andet ufødte, børn og unge mod skadelig kemi i både produkter og fødevarer. Der afsættes i alt 285 mio. kr. fra 2018 til 2021.

Styrkelse af klima- og kystsikring
En række nye initiativer gør det lettere og mindre bureaukratisk for både borgere og kommuner at beskytte ejendomme mod oversvømmelser og kysterosion.

Grøn naturpakke til 363,5 mio. kr.
Større biodiversitet, mere urørt skov til gavn for plante- og dyrelivet samt bedre adgang til naturen er nogle af hovedelementerne i naturpakken. Initiativerne skal sikre et mere grønt Danmark til gavn for både natur og for danskere. Der er afsat 363,5 mio. kr. til indsatsen.

Økologisk tigerspring
For at imødekomme efterspørgslen hos alle de landmænd, som har søgt støtte til at omlægge til økologi eller udvide deres økologiske areal, er der afsat ekstra 315 mio. kr. Når alle ansøgere bliver imødekommet, står Danmarks økologiske areal til at vokse til 19 procent.

Fiskeriaftale sikrer loft over kvotekoncentrationen
En bred aftale mellem alle Folketingets partier øger indsatsen mod kvotekoncentration i dansk fiskeri, styrker kontrollen og spreder kvoteejerskabet. Med aftalen udvikler vi et fiskeri, hvor der er plads til både store og små fiskere, samtidig med vi sikrer et rentabelt erhverv.

Kæmpe naturindsats til 1,8 mia. kr.
Der bliver afsat 1,8 mia. kr. over en seksårig periode til den næste generation af planer for Danmarks 252 Natura 2000-områder. Det vil gøre en stor forskel for værdifulde naturtyper og for truede plante- og dyrearter.

Bedst mulige aftale om tilknytning til Europol
Regeringen har sikret Danmark fortsat tilknytning til Europol. Dansk politi bevarer adgang til Europols Informationssystem, adgang til Europols strategiske analyser og analyseregistre, samt mulighed for at udstationere politifolk. Det skal sikre, at dansk politi også fremover kan deltage i EU-samarbejdet om at bekæmpe grov grænseoverskridende kriminalitet. 

Aftale om flere år på arbejdsmarkedet ad frivillighedens vej 
Vi har indgået en aftale med Dansk Folkeparti om en række ændringer af det danske pensionssystem, der gør det mere attraktivt at gå senere på pension og spare op til sin egen alderdom.

Moderniseret taxilov
Med den nye taxilov moderniserer vi taxilovgivningen. Det er med til at styrke konkurrencen og taxibetjeningen i hele landet – til gavn for både borgerne og for erhvervet.

Ny ferielov
Vi har indgået en aftale om en ny ferielov, der bl.a. sikrer, at nye på arbejdsmarkedet fremover vil kunne holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.

Jobpræmie for langtidsledige
Den midlertidige jobpræmieordning sikrer, at langtidsledige kan få en skattefri jobpræmie på op til 2.500 kr. om måneden for at komme i arbejde. Det skal hjælpe til at få flere langtidsledige væk fra offentlig forsørgelse og i beskæftigelse.

10,5 mia. kr. til genopbygning af skattevæsenet
Den nye skatteforvaltning styrkes fra begyndelsen, når SKAT næste år erstattes af syv nye styrelser. Med finansloven for 2018 har regeringen samlet set afsat 10,5 mia. kr. til skatteforvaltningen frem mod 2021. Det er massive investeringer, men det er der også behov for, hvis de nye styrelser skal have de bedste forudsætninger for at lykkes med deres opgave.

Erhvervs- og iværksætterpakke gør det billigere at være dansker og drive virksomhed
I dag bliver danske virksomheder ramt af en række afgifter, som er besværlige at administrere og tager tid fra kernevirksomheden. Men afgifterne rammer også forbrugerne og gør det dyrt at være dansker. Derfor gennemføres en markant lempelse af afgiftstrykket, så det bliver billigere at være dansker, virksomhedernes byrder lettes, og grænsehandlen mindskes. Alt imens den grønne omstilling fremmes gennem fortsat lempelse af elvarmeafgifter til gavn for vedvarende energi.

Topartsaftale giver kommunerne bedre mulighed for at håndtere flygtninge
Vi har givet kommunerne en ekstra pose penge på i alt 790 mio. kr. til nye boliger, gjort reglerne for boligplacering mere fleksible og styrket jobfokusset i flygtninges danskundervisning.

Afskaffet 2 pct.-kravet på sygehusene
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti aftalt at suspendere det såkaldte 2 pct.-krav på sygehusene allerede fra år 2018. I fremtiden vil vi måle og belønne gode resultater på en klogere måde på sygehusene.

Bedre lægedækning
Vi har lavet en aftale om bedre lægedækning. Den øger optaget med 50 lægestuderende i Aalborg, differentierer vi honorarerne efter patienternes behandlingsbehov og styrker mulighederne for at lave regionsklinikker.

Frikommuneforsøg II
Regeringen har startet et nyt frikommuneforsøg. Her får 44 udvalgte kommuner i otte frikommunenetværk mulighed for at blive undtaget statslige regler. Det skaber nytænkning i kommunerne.

En værdig død
I finansloven for 2018 understøtter vi kommunernes arbejde med at sikre ældre en værdig afslutning på livet. Vi afsætter 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Aflastning af pårørende
Ægtefæller og pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal have gode vilkår. Derfor har vi afsat 60 mio. kr. årligt fra 2018 til kommunernes indsats over for pårørende.

Akutlægehelikopter i Nordjylland
I finansloven for 2018 har vi afsat 45 mio. kr. fra 2019 og frem til at udvide den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter, der skal have base i den nordlige del af Danmark.

Frit valg for genoptræning
Med finansloven for 2018 indfører vi frit valg på genoptræning til borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan. Det betyder, at den enkelte patient kan vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse.

Strammere udvisningsregler for kriminelle udlændinge
Kriminelle udlændinge skal så vidt muligt udvises af Danmark. Derfor er udvisningsreglerne strammet, så der sker udvisning, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

En stærk og moderne kriminalforsorg
De danske fængsler står over for en ny virkelighed, hvor stemningen og tonen er blevet hårdere og de kriminelle grovere. For at styrke trygheden og sikkerheden for de ansatte i fængslerne har vi tilført over 600 mio. kr. til Kriminalforsorgen.

Vi sender kullene på pension i 2030
Prisen på vedvarende energi rasler ned. Vi har derfor sat en klar milepæl i dansk energipolitik om at sende kullene på pension, så kul skal være helt udfaset af Danmarks elforsyning senest i 2030. 

Højere straf for utryghedsskabende tiggeri
Vi vil ikke finde os i, at folk slår lejr på offentlige steder, bruger vores kirkepladser som toilet og tigger i togene. Derfor har vi skærpet straffen for tiggeri på f.eks. gågader, så man nu uden forudgående advarsel kan få 2 ugers fængsel.

Bekæmpelse af skattely
Regeringen bekæmper international skatteunddragelse og har samlet og fokuseret indsatsen i et nyt center i en aftale med alle Folketingets partier.  

Ny pesticidaftale passer på grundvandet
Vi skal passe på grundvandet. Derfor har regeringen indgået en pesticidaftale, hvor man fastholder ambitiøse mål for at reducere pesticidbelastningen, mens kontrollen med ulovlige pesticider strammes.