Økonomi 2022

Venstres finanslovsprioriteter for 2022 sikrer, at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab. Med Venstres prioriteter øges arbejdsudbuddet med over 25.000 i 2025.

Prioriteterne bidrager til at gøre Danmark rigere, så vi kan prioritere vores velfærd og den grønne omstilling.

Venstres finanslovsprioriteter er fuldt finansierede gennem bl.a. besparelser på det offentliges brug af konsulenter og tilbagerulning af regeringens lempelser af udlændingepolitikken ift. dagpenge og integrationsydelse.

Prioriteterne i Venstres finanslovsforslag kommer oven i velfærdsinitiativer mv. i regeringens finanslovsforslag samt det løft af kommunernes og regionernes rammer, der er aftalt i økonomiaftalerne.

Reserve til ekstraordinære udgifter i 2022

I regeringens finanslovsforslag er der afsat reserver i lyset af COVID-19.

Venstre ønsker at disponere midler derfra til en række tiltag af ekstraordinær karakter i 2022. Venstre vil herunder disponere 2,75 mia. kr. i 2022 til velfærd, som bl.a. skal gå til en afvikling af de pukler, som er opstået i sundhedsvæsnet som konsekvens af corona-pandemien.

Puljen skal også gå til en håndtering af eventuelle udfordringer i sundhedsvæsnet, hvis pandemien spreder sig yderligere.

Der blev i forbindelse med Storbritanniens udtrædelse af EU afsat et stort beløb til kompensation for tabt dansk samhandel. Kompensationen fra EU er ikke tilsvarende erhvervets tab. Derfor vil Venstre afsætte midler til at kompensere dansk fiskeri. Det gør vi for at kunne fremtidssikre det danske fiskerierhverv.

Derudover ser Venstre gerne, at en væsentlig del af reserven prioriteres til vigtige anlægsprojekter som renovering af skoler, daginstitutioner, støjbekæmpelse og infrastruktur - fx en fremrykning af anlæg af Frederikssundsmotorvejens 3. etape.

Anm. Tallene kan være afrundede. For så vidt angår SSA-reserven er der taget udgangspunkt i rammen i 2022 i regeringens prioriteringsoplæg for udmøntningen af reserven. ’Diverse reserver’ omfatter især reserver på § 35. Beløbene i tabellen er ekskl. Venstres forlag om at disponere 2,75 mia. kr. i 2022 til velfærd fra reserver til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19. Der er ikke indbudgetteret eventuelle positive provenuvirkninger af tiltag for styrket international arbejdskraft, men der må forventes positive effekter, da personer, der kommer til Danmark på beløbsordningen, i gennemsnit bidrager med 300.000 kr. om året til statskassen (Finansministeriet: ”Analyser af ordninger af international arbejdskraft”, januar 2018).