Læs her om Venstres udlændingepolitik.

En stram og konsekvent udlændingepolitik

Antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark, ligger fortsat på et lavt niveau. Det skyldes ikke mindst de opstramninger i udlændingepolitikken, som Venstre stod i spidsen for, da vi havde regeringsansvaret.

De opstramninger gjorde op med 90’ernes naive tilgang til udlændinge- og integrationspolitikken.

For Venstre er det afgørende, at der er styr på flygtninge- og migranttilstrømningen til Danmark og Europa. Danmark må aldrig gå hen og blive en asylmagnet.

Der er fortsat et massivt pres på EU’s ydre grænser. Mange migranter fra tredjelande søger mod Europa i håb om en bedre tilværelse og en lysere fremtid. Det er forståeligt. Men mange har ikke brug for europæisk beskyttelse. De skal i stedet hjælpes tilbage til deres hjemlande og medvirke til at skabe en bedre fremtid der. Den opgave løses bedst i et stærkt europæisk samarbejde.

Vi skal som land tage de nødvendige forholdsregler. Det handler ikke mindst om, hvilke vilkår vi tilbyder asylansøgere, og hvilke krav vi stiller til flygtninge. Vores handlinger skal ikke medvirke til at gøre det mere attraktivt at vælge Danmark som asyldestination.

Danmark er bygget af hårdtarbejdende mennesker, der hver dag går på arbejde og bidrager med at skabe vækst, velstand og udvikling i hele Danmark. Det er en forudsætning for sammenhængskraften, at dem, der kan, bidrager til fællesskabet. At man opfører sig ordentligt her i landet. Og gør en aktiv indsats for at blive en del af samfundet. Men sammenhængskraften udfordres, når der kommer udlændinge til Danmark, som ikke gør netop det.

Mange udlændinge, som er kommet til Danmark, har taget vores land og værdier til sig. Men der er også en stor gruppe, som lever i parallelsamfund. I samfund, hvor dansk kan virke som et fremmedsprog. Og hvor normen ikke er, at mor og far går på arbejde. Den mislykkede integration er dyr for Danmark.

Den ikke-vestlige indvandring koster de danske skatteydere 31 mia. kr. om året.

Der er en særlig udfordring med især ikkevestlige indvandrere, der er overrepræsenteret i kontanthjælpssystemet. Derfor har Venstre stået i spidsen for at indføre et kontanthjælpsloft, en 225-timers regel og en integrationsydelse.

Regeringen har valgt at give især arbejdsløse indvandrere højere offentlige ydelser.

Det betyder, at en enlig integrationsydelsesmodtager med to børn kan få 2.000 kr. ekstra skattefrit hver måned i højere offentlige ydelser.

Venstre frygter, at regeringen sammen med de røde støttepartier indgår en aftale om et nyt ydelsessystem, som giver indvandrere højere ydelser og gør Danmark mere attraktivt for asylansøgere.

Derfor foreslår Venstre:

Flere flygtninge og indvandrere skal bidrage til fællesskabet
Vi skal ikke bare have styr på tilstrømningen til Danmark. Vi skal også have integrationen til at lykkes. Det lykkes bestemt for nogen, men i alt for mange tilfælde er flygtninge og indvandrere ikke i arbejde.

Mens næsten 8 ud af 10 personer med dansk 
oprindelse er i arbejde, er det kun knap 6 ud af 10 personer med ikke-vestlig baggrund. Kun 34 pct. af de 21-64-år årige flygtninge og familiesammenførte flygtninge er i beskæftigelse efter tre års ophold i Danmark.

Og næsten 3.000 med ikke-vestlig baggrund 
har været i kontanthjælpssystemet i mere end 10 år.

Derfor står vi som samfund med store 
integrationsudfordringer. Det kræver en ny og mere konsekvent tilgang til integrationen. Hvor vi pakker den misforståede godhed væk og stiller krav om, at man tager et personligt ansvar, når man befinder sig i Danmark.

Venstre har sat en ambitiøs målsætning. 
I løbet af de næste ti år vil vi have udjævnet forskellen mellem andelen af ikke-vestlige indvandrere og andelen af danskere i arbejde. Om fem år skal forskellen være halveret. Hvis det lykkes, vil det styrke de offentlige finanser med 18 mia. kr.

Derfor har Venstre fremlagt et udlændingeudspil 
med ti konkrete tiltag til at nå den målsætning.

Venstre vil indføre en arbejdspligt for 
flygtninge og indvandrere. Vi ønsker helt grundlæggende at afskaffe muligheden for at komme til Danmark og modtage sociale ydelser kvit og frit.

Venstre afsætter 200 mio. kr. i 2022 til at 
indføre en arbejdspligt.

Vi har massive udfordringer med, at for mange 
er på offentlig forsørgelse i de udsatte boligområder. Det er parallelsamfund, hvor børn vokser op uden forbilleder, der går på arbejde, og som de kan spejle sig i. Det gælder ikke mindst de tusindvis af førtidspensionister, der er bosiddende i de udsatte boligområder. Af dem har 7 ud af 10 ikke-vestlig baggrund. Det betyder, at der sidder en gruppe med ikke vestligbaggrund i de udsatte boligområder, som samfundet har givet op overfor.

Venstre vil ikke acceptere, at vi giver op 
overfor de her mennesker. Venstre ønsker derfor, at kommuner med udsatte boligområder genvurderer sagerne i disse områder, hvor der er tilkendt førtidspension.

Venstre afsætter 50 mio. kr. i 2022 til at 
understøtte kommunernes genvurdering af førtidspensionister på såkaldt ny ordning med et integrationspotentiale i de udsatte boligområder.
Exit-strategi for personer udsat for negativ social kontrol
Danmark har et problem med social kontrol i visse muslimske miljøer. Miljøer, hvor ægtemanden, onklen eller sønnen forhindrer moren eller datteren i at deltage i det aktive danske samfund og på arbejdsmarkedet. Det vil vi ikke acceptere.

Derfor foreslår Venstre, at personer, der 
udøver social kontrol mod et familiemedlem for at få dem til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal sanktioneres i lighed med, hvis de ikke selv stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi ønsker desuden at gøre mere for at støtte de kvinder, som af nødvendighed helt vælger at bryde med miljøet.

Venstre prioriterer 5 mio. kr. til en exit-strategi 
for personer udsat for negativ social kontrol. Venstre vil ikke sidde overhørig, at der findes mennesker i det danske samfund, som bliver udsat for negativ social kontrol og derfor forhindres i at blive en del af vores samfund med de muligheder, som det giver.
Lavere integrationsydelse
Vi ønsker at øge tilskyndelsen til, at flere flygtninge og indvandrere kommer i arbejde. Derfor foreslår vi et mere retfærdigt ydelsesniveau for integrationsydelsesmodtagere.

Venstre foreslår at reducere integrationsydelsen 
for forsørgere, så det matcher det, der blev aftalt af den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti.
Der er stadig brug for et nyt udrejsecenter
I forbindelse med finansloven for 2019 besluttede VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti, at der skulle etableres et nyt udrejsecenter for udviste kriminelle og personer på tålt ophold på øen Lindholm i Stege Bugt. Regeringen udmøntede den afsatte reserve til et nyt udrejsecenter i forbindelse med politiforliget, og regeringens eget forslag om at placere gruppen af kriminelle udviste på et center på Langeland blev droppet efter pres fra blandt andet Venstre. Regeringen har endnu ikke foreslået nogen erstatning, og pengene er væk.

Det var og er uholdbart, at dybt kriminelle 
udlændinge, som ikke har ret til at være i Danmark, skaber utryghed og ufred. I den perfekte verden skulle de slet ikke være i Danmark. Men så længe de er her, bliver vi nødt til at finde den mest trygge løsning. Derfor ønsker Venstre fortsat, at vi etablerer et nyt udrejsecenter. Vi mener, at udrejsecenter Lindholm er den bedst mulige løsning på et svært problem.

Derfor foreslår Venstre, at der afsættes 250
mio. kr. til at igangsætte etableringen af udrejsecenter Lindholm.
Deltagerbetaling for danskuddannelse
Udlændinge, som bor og lever i Danmark, skal tage det danske sprog til sig. Det er vigtigt at kunne dansk for at begå sig på arbejdspladsen, studiet og i et helt almindeligt hverdagsliv i Danmark. For når der er tale om netop udenlandske arbejdstagere og studerende mv., så er det helt rimeligt at forlange, at de også gør en indsats og bidrager til, at deres ophold i Danmark bliver vellykket.

Venstre foreslår at genindføre deltager
betalingen for udenlandske arbejdstagere og studerende mv., der kommer til Danmark og ønsker at lære dansk. Det giver et større incitament til at følge med i undervisningen, hvis man selv har betalt for en del af uddannelsen.
Opholdskrav for dagpenge
Venstre stod i sidste regeringsperiode i spidsen for at indføre et opholdskrav for ret til dagpenge, så man som udlænding ikke skal kunne komme til Danmark og hæve dagpenge uden at have bidraget til det danske samfund først. Det opholdskrav har regeringen desværre valgt at afskaffe.
 
Venstre foreslår at genindføre opholdskravet, så man skal have bidraget til det danske samfund, før man kan få dagpenge. Det er kun rimeligt, og det handler om at passe på vores velfærdssamfund.
Venstre går ind for en stram og konsekvent udlændingepolitik.