Udfordring 3: Klimaforandringer

De færreste er efterhånden i tvivl, når de ser de alarmerende forandringer i vores klima: Opfølgningen på 2030-dagsordenen, Paris-aftalen og de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling på EU-niveau må og skal være ambitiøs.

Klima- og miljøudfordringer er per definition grænseoverskridende. Derfor skal de også adresseres i interna- tionalt regi. I Venstre ser vi EU som et naturligt forum til at skubbe på for et bedre klima og miljø. EU kan også sikre en bedre forhandlingsposition internationalt, så verdens øvrige regioner motiveres til løsninger, som betyder effektive globale miljøforbedringer.

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet. Den position har stor betydning for grøn eksport og tusindvis af danske arbejdspladser. Vores førerposition er skabt gennem mange år, hvor Danmark har haft et højt ambitionsniveau.

Det er Venstres holdning, at EU skal tage globalt lederskab og føre en effektiv klima- og miljøpolitik, der løser grænseoverskridende problemer. Vi vil i EU arbejde aktivt for at få andre medlemslande med store udledninger til også at levere reduktioner og i den forbindelse arbejde for lige konkurrencevilkår på tværs af EU.

Venstres svar

Lad EU lede den grønne omstilling

Det er Venstres holdning, at EU skal tage globalt lederskab og føre en effektiv klima- og miljøpolitik. EU’s opfølgning på 2030-dagsordenen og Paris-aftalen skal sikre, at EU og medlemslandene kan fastholde deres position som globale frontløbere inden for bæredygtig udvikling. Grøn vækst er vejen til et CO2-neutralt Europa.

Venstre vil arbejde for et globalt politisk paradigmeskifte på klima- og miljøområdet, således at vi i fællesskab bedre kan tage hånd om globale klimaforandringer, bekæmpe forurening og tab af biodiversitet, og ikke mindst sikre gode livsbetingelser for vores børn og for kommende generationer. Der skal sættes fart på den grønne omstilling, og der skal investeres massivt i grøn teknologi og i grøn energi.

Venstre ønsker, at Danmark skal inspirere og påvirke andre lande i Europa og globalt gennem politisk lederskab og ved at udbygge vores grønne styrkeposition. Et højt dansk ambitionsniveau og investeringer i grøn omstilling vil fremme innovation og skabe grundlag for øget eksport og flere danske arbejdspladser.

  • Venstre vil arbejde for, at EU’s langsigtede klimastrategi sætter en klar retning med et nyt langsigtet klimamål, bl.a. skal EU’s netto-udledning af CO2 senest i 2050 være nul.
  • De europæiske bygninger står for hele 40 procent af energiforbruget og 36 procent af CO2-udslippet i EU-området. Venstre ønsker, at EU hurtigt får sikret en langt bedre energiudnyttelse i bygningerne.
  • Venstre støtter en hurtig og effektiv EU-plaststrategi, der både skal få os til at bruge mindre plastik i Europa og genbruge mere. Genbrug skal gøres profitabelt for virksomhederne og mindske plastikaffald til lands og til vands. Det kræver fælles europæiske retningslinjer for sporing, indsamling og sortering af plastik. Brug af mikroplast i kosmetiske produkter, tandpasta m.m. skal standses.

Etablér et reelt indre marked for energi

Hvis Venstres holdning til et EU i førertrøjen på klimadagsordenen skal indfris, kræver det, at den Europæiske Energiunion bliver til virkelighed. Denne er også helt central i forhold til at sætte retningen for fremtidens europæiske energi- og klimapolitik.

Men en vigtig faktor er også, at i en usikker verden er der behov for en øget forsyningssikkerhed, hvor vi i EU og medlemslande ikke er energi-afhængige af eksempelvis Rusland eller Saudi Arabien. Derudover skal Energiunionen bidrage til, at EU både når sine 2030-målsætninger og den langsigtede målsætning om en økonomi uden brug af fossile brændstoffer i 2050.

  • Venstre ønsker, at den Europæiske Energiunion bliver en realitet snarest. Energiunionen er en klar forudsætning for fremtidig succes med den danske eksport af grøn energiteknologi. 
  • Venstre vil arbejde for, at alle får lige adgang til de europæiske forsyningsnet. Liberaliseringen af de europæiske el-markeder var en uomtvistelig liberal succes. Men nu mangler implementeringen af et fuldt integreret indre marked for el.
  • Venstre vil sætte yderligere fart på omstillingen til vedvarende energi i hele Europa. Fossil energi til opvarmning af huse skal udfases, og konkurrencen mellem de forskellige former for vedvarende energi skal sikres.
  • Kommissionens udspil til C02-krav for den lette transport er for uambitiøst. Venstre arbejder på at få hævet reduktionskravet for 2030 til mindst 40 procent. Vi ønsker et fælles stop for salg af benzin- og dieselbiler fra 2030. Dette skal bl.a. nås ved at fremme salget af el- og hybridbiler.

Fokus på forskning i klimaløsninger

I en tid, hvor klimaforandringerne presser sig på og Danmark er i front med løsningerne, er det vigtigt, at man fra EU’s side øger fokus på forskning i bæredygtige, klimavenlige og energieffektive løsninger.

Udviklingen af et bæredygtigt landbrug er afgørende for Europas grønne omstilling. Derfor vil Venstre styrke forskningen i lokalt-producerede proteinafgrøder, som kan binde kulstof i jorden og dermed mindske drivhusgasudledningen.

  • Venstre vil arbejde for realiseringen af den politiske målsætning om bæredygtig udvikling og for en global temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader. Det kræver blandt andet, at klima og miljø prioriteres højt i næste og kommende EU-budgetter såvel som i den konkrete udmøntning af EU-programmer og -fonde, herunder Horizon Europe, regional- og strukturfonde mv. Minimum 35 pct. af EU’s forskningsmidler i Horizon Europe skal gå til forskning og innovation med fokus på klima og miljø.
  • Venstre vil støtte den teknologiske udvikling af fodertyper, der kan bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser fra eksempelvis køer. Der er generelt for få fælleseuropæiske klimavirkemidler til at reducere CO2-udledningerne fra landbruget.
  • Venstre vil gennem forskning og støtte sikre udviklingen i den bio-baserede energiproduktion, hvor der er et stort uudnyttet potentiale for udvinding af energi fra bl.a. halm og gylle.