Udfordring 2: Bedre styr på migrationen

Klimaforandringer, konflikter og voldsomt voksende befolkninger i Afrika og i Asien vil i mange år frem- over betyde, at flygtninge og flere migranter vil søge mod Europa. Dette kræver en human, ordentlig og realistisk migrationspolitik, som kombinerer en styrket kontrol med EU’s ydre grænser med hjælp i nærområder og med en forebyggende indsats gennem en effektiv og frihedsorienteret udviklingsbistand.

Venstres svar

Styrk EU's ydre grænser - forny asylsystemet - hjælp Afrika og Mellemøsten

EU’s ydre grænse skal beskyttes effektivt for at forhindre ulovlig migration og styrke indsatsen mod terror og anden kriminalitet. Det er en afgørende forudsætning for de åbne indre grænser. Så længe, der ikke er styr på den ydre grænse, skal grænsekontrollen ved den danske grænse opretholdes.

EU’s asylsamarbejde skal reformeres, men Venstre ønsker, at kvoter for omfordeling af flygtninge og migranter opgives. Venstre vil insistere på, at der i stedet arbejdes på en realistisk helhedsplan, der sikrer de ydre grænser, og effektivt sætter en stopper for menneskesmuglernes kyniske forretningsmodel.

 • Venstre ønsker et stærkere europæisk asylsystem, hvor vi har styr på EU’s ydre grænser og dermed bedre kan tage hånd om menneskesmuglere og massive menneskestrømme. Vi skal være bedre til at give flygtninge beskyttelse i nærområderne, så de kan vende hjem til deres hjemlande. Og så kan de europæiske lande tage kvoteflygtninge fra lejrene i nærområderne i Afrika og Mellemøsten.
 • Venstre ønsker, at EU’s grænse- og kystbevogtningsagentur, FRONTEX, styrkes betydeligt og bliver i stand til hurtigt at operere i internationale farvande.
 • Venstre vil arbejde for, at EU-systemet for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS), som svarer til USA’s ESTA-system, gennemføres hurtigst muligt. Systemet kontrollerer ulovlig migration, styrker den ydre grænse, og er et sikkerhedstjek inden indrejse til EU.
 • EU skal koordinere hjælpen i nærområderne og sikre hjemsendelsesaftaler med illegale migranters hjemlande, så der sker en reel og hurtigere hjemsendelse.
 • Venstre vil arbejde for en betydelig og målrettet hjælpe- og udviklingsplan for Afrika. Målet skal være at give tilstrækkeligt håb om et bedre liv i de afrikanske lande, så migration til Europa samtidig bliver mindre attraktivt. Denne plan skal koordineres af EU, men skal finansieres med bidrag fra de europæiske lande.

Giv friheds- og klimaorienteret udviklingsbistand

EU yder i dag mere udviklingsbistand end resten af verden tilsammen. Det giver stor effekt af investeringer og politisk indflydelse. Men - den rekordstore bistand skal udnyttes bedre til også at sikre de grundlæggende frihedsværdier og understøtte EU’s overordnede prioriteter, bl.a. sikkerhed, reguleret migration og klima, respekt for menneskerettigheder og en liberal global handelspolitik, og understøtte FN’s 17 Verdensmål.

 • Venstre mener, at samhandel er vejen til øget selvstændighed og udvikling. Den bedste udviklingsbistand er øget samhandel. EU skal derfor i højere grad åbne sit marked for verdens fattigste lande. Derfor skal EU også bygge bro mellem handel og udvikling, blandt andet ved at inddrage partnerskaber, som kan mobilisere privat finansiering, bedre adgang til innovation og teknologi til at sætte gang i væksten i modtagerlandet.
 • Venstre vil arbejde for, at EU omvendt skal insistere på, at der indføres skrappe kriterier for at modtage udviklingsstøtte, så det f.eks. bliver en forudsætning for bistand, at modtagerlandet uden tøven tager imod udviste statsborgere efter endt asylbehandling og desuden aktivt arbejder for de grundlæggende frihedsrettigheder - her- under kvinders reproduktive rettigheder og den private ejendomsrets ukrænkelighed. 
 • Venstre arbejder for, at EU’s medlemslande - som Danmark - skal leve op til FN-målsætningen om at bidrage med 0,7 pct. af deres bruttonationalindkomst (BNI) til udviklingsbistand. Det gælder kun en håndfuld lande i dag, og det er et selvstændigt politisk mål at få alle med.
 • Venstre vil kæmpe for, at EU’s udviklingsprojekter i højere grad målrettes klima- og miljøindsatser i udviklingslande. Indsatserne skal forhindre, at plastikken flyder frit ud i verdenshavene og skal gøre affald til en ressource. Derudover skal udviklingsprojekterne prioriteres i retning af initiativer, der skal mindske jord-, luft- og vandforurening i udviklingslandene.
 • Venstre vil prioritere, at EU’s udviklingsprojekter i udviklingslandene skal bidrage til grøn omstilling og øget energieffektivitet, så vi kommer i mål med vores klimaambitioner fra Paris-aftalen.
 • EU skal i højere grad målrette udviklingsbistanden mod fattige og uudviklede samfund, hvor svage stater samtidig er truet af borgerkrig og opløsning. Det er for Venstre centralt, at de mest udsatte regioner i Afrika og Mellemøsten er i fokus for EU’s fremtidige indsats.