Ægte grønne løsninger

Danmark er bredt anerkendt som et globalt foregangsland, når det kommer til grøn omstilling. Navnlig omstillingen af energi- og varmesektoren fra fossile brændsler til
vedvarende energikilder er til stor inspiration verden over.

En af hovedårsagerne bag denne succes er, at de politiske rammevilkår for omstillingen af vores energi- og varmesektor er funderet i brede og langsigtede politiske forlig, hvor der er sat målsætninger samt afsat virkemidler og finansiering til at indfri disse. Sådan skal det også være i fremtiden.

Med Energiaftalen 2018 tog vi store skridt imod en grønnere fremtid med bl.a. flere havvindmølleparker, teknologineutrale udbud til bl.a. solceller og landvind og styrket energi- og klimaforskning. Nu vil Venstre fortsætte investeringen i den grønne omstilling.

De grønne initiativer, regeringen har i sit finanslovsudspil, vil vi matche. Men der er brug for mere. Der er brug for ægte grønne løsninger og handling, og at der hurtigst muligt bliver indgået en bred politisk klimaaftale med konkrete initiativer og finansiering.

Venstre er klar til at bruge råderumsfinansiering til den grønne omstilling

Venstre har sagt helt klart, at vi gerne vil støtte op om et ambitiøst klimamål, og at vi støtter ambitionen om en reduktion af udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Vi siger også klart, at det i fremtiden kan være nødvendigt at bruge en del af det økonomiske råderum til at sikre en mere ambitiøs grøn omstilling. Det er vi klar til at gøre.

Desværre har regeringen endnu ikke indkaldt til forhandlinger om konkrete initiativer i en klimahandlingsplan, som kræver finansiering i næste års finanslov. Men Venstre møder
konstruktive og forhandlingsvillige op, når vi bliver indbudt.

En halv milliard til yderligere grønne initiativer

Venstre vil ikke bare vente på, at regeringen engang i det nye år begynder på forhandlingerne om nye grønne initiativer. Derfor foreslår Venstre også at afsætte 500 mio. kr. til yderligere initiativer i 2020, der ligger ud over øget grøn forskning, mere grøn udviklingsbistand mv.

Venstre vil bl.a. prioritere initiativer, der kan nedbringe drivhusgasudledningen inden for eksempelvis transport- og landbrugssektoren - eller mere klimaforskning, der kan føre til nye grønne løsninger inden for disse sektorer. Samtidig vil Venstre prioritere miljø- og naturinitiativer, der kan sikre mere biodiversitet og bedre vilkår for vores planter og dyr.

Sidste benzin- og dieselbil skal være solgt i 2030

Vores transportsystem står over for en gennemgribende omstilling, hvor der skal langt flere grønne biler, busser og anden tung transport på vejene. I forrige regeringsperiode nedsatte vi en transportkommission, som skal komme med anbefalinger til den grønne omstilling af personbiler. Mens vi venter på den, vil Venstre igangsætte initiativer, der skubber på udviklingen.

Venstre har samtidig et mål om, at den sidste nye traditionelle benzin- og dieselpersonbil er indregistreret i 2030. Samtidig vil vi stoppe salget af nye plug-in hybridbiler fra 2035. Det er et ambitiøst mål, som kræver, at vi får både EU og bilproducenterne til at arbejde sammen. Det betyder, at der i 2030 kan være 1 mio. grønne biler i Danmark.

Grønne busser og taxier i 2025

Venstre vil have renere luft i de store byer i Danmark, og vi ser gerne, at den kollektive bustrafik og taxierne går foran. Venstres mål er, at senest fra 2025 skal alle nye busser og taxier i byerne være nulemissionskøretøjer, og fra 2030 skal hverken rutebusser eller taxier forurene i byerne.

En grøn forskningsreserve

Venstre ønsker at øge investeringerne i klima. Hvis Danmark skal spille en afgørende hovedrolle i den globale grønne omstilling, kræver det, at vi investerer i grønne løsninger og teknologier, der kan udrulles på verdensplan. Det betyder, at vi skal investere mere i grøn forskning.

Derfor er Venstre også med til at øremærke 1,5 mia. kr. af forskningsreserven for 2020 til forskning i grøn teknologi og grønne løsninger, der skal understøtte, at Danmark fortsat kan vise vejen i den grønne omstilling.

Pulje til grøn transport

Venstre stod sidste år i spidsen for at gennemføre danmarkshistoriens grønneste og bredeste energiaftale med alle daværende partier i Folketinget.

Med Energiaftalen 2018 aftalte vi fremover at afsætte en pulje på 100 mio. kr. årligt, der skal understøtte grønne løsninger i transportsektoren. Vi ønsker at udmønte den pulje, så vi kan sikre en hurtig grøn omstilling af vores transportsektor.

Fortsat afgiftsfritagelse af elbiler i 2021

Vi har sikret en afgiftsfritagelse på elbiler under 400.000 kr. i 2020. Men da bilimportørerne allerede i starten af 2020 skal bestille biler hjem til 2021, skal rammerne for 2021 besluttes allerede nu. Derfor vil Venstre allerede med dette års finanslov forpligte os på en fortsat afgiftsfritagelse på elbiler under 400.000 kr. i 2021.

Danmark skal have en global klimastrategi

Venstre går konstruktivt til forhandlingerne om en ny klimalov med et ambitiøst klimamål om at reducere udledningerne af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990.

Men hvis vi skal løse klimakrisen, skal verdens samlede udledninger af drivhusgasser reduceres markant. Det kræver en lige så ambitiøs indsats ude som hjemme. Derfor vil Venstre have skrevet ind i klimaloven, at Danmark skal have en global klimastrategi for, hvordan Danmark kan hjælpe andre lande med at sænke deres udledninger.

Venstre foreslår følgende principper for en global klimastrategi:

  1. Styrket internationalt myndighedssamarbejde om klima både med fokus på verdens store udledere af drivhusgasser og udviklingslande.
  2. Fokus på øget dansk eksport af energiteknologi bl.a. ved opfyldelse af eksportstrategien frem mod 2030.
  3. Årlig rapport over dansk bidrag til internationale reduktioner af drivhusgasser.

Kilder

[23] Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: ”Sammen om en grønnere fremtid – Klima- og luftudspil”, oktober 2018.