En fornyet offentlig sektor med mennesket i centrum

Velfærden er helt central for danskerne - med god grund. Det er velfærdssamfundet, der hjælper os, hvis vi bliver syge. Det er velfærdssamfundet, der tilbyder os pasning, uddannelse eller pleje, hvad end vi er børn, unge eller ældre. Og det er velfærdssamfundet, der griber os, hvis behovet opstår. Derfor er det også afgørende, hvordan vi lykkes med at levere de relevante tilbud, så vi sætter mennesket i centrum.

Og selvom vi har et godt og stærkt velfærdssamfund i Danmark med dygtige medarbejdere, er der udfordringer, som skal løses. Vi har set eksempler på behandling af vores ældre, hvor den ældre bliver reduceret til en opgave i det offentlige system, der bare skal ordnes. Vi har også tidligere set eksempler på, hvordan børn i vuggestuer og børnehaver er blevet overset og glemt i systemet. Det skal ingen være tjent med.

Hvis mennesker bliver reduceret til opgaver, bliver det systemet, der sætter rammen for, hvordan menneskene skal behandles. Det skal vi ikke acceptere.

Nogle partier kæmper for systemet. De kæmper for velfærdsstaten. I velfærdsstaten er det vigtigere, hvem der leverer velfærden, end hvordan den leveres, og hvilken kvalitet den har.

Venstre kæmper for velfærdssamfundet. I velfærdssamfundet tager man derimod afsæt i den enkelte borgers behov, fordi det i sidste ende er borgerne, der betaler og bruger velfærdsydelserne.

Venstre vil forny vores offentlige sektor, og vi vil sikre, at det altid er mennesket, der er i centrum. Det vil vi gøre, samtidig med at vi leverer på vores Velfærdsløfte, så pengene følger med, i takt med at vi bliver flere børn og ældre.

Derfor foreslår Venstre: 

Venstre vil sætte mennesket før systemet

Vi vil skabe friere rammer til dem, der leverer velfærden. Det gælder både offentlige og private leverandører, ledere og medarbejdere. De mennesker, der hver dag arbejder for at yde en god service til mennesker, der har brug for den, skal ikke underlægges unødvendige registrerings- og dokumentationskrav. De skal i langt højere grad have tid og rum til at gøre det, de er bedst til – nemlig at yde en god og omsorgsfuld service.

Vi vil sikre, at danskerne har et reelt frit valg, når de skal vælge mellem leverandører af den service, de har brug for. For Venstre er det ikke afgørende, om det er en offentlig eller en privat leverandør, der yder en god service. For os er det vigtigste, at alle danskere modtager netop det tilbud, der passer dem bedst.

Og vi vil bane vej for ny teknologi og innovative løsninger. Venstre tror på, at teknologien er en medspiller, der skal være med til at forbedre velfærden for alle. Ny teknologi og innovative løsninger kan være med til at frigøre tid og overskud fra de mennesker, der brænder for at yde en god velfærd. Det er kun mennesker, der kan give den nødvendige omsorg, og det skal teknologien være med til at skabe tid.

Vi vil også sikre kommunerne den frihed, der skal til, for at give borgerne den bedst mulige service. Derfor ønsker Venstre at udvide det forslag om frikommuner, som statsministeren fremlagde i sin åbningstale i oktober. Venstre mener, at man sagtens kan være mere ambitiøs og udvide forsøget til fx også at gælde beskæftigelsesområdet eller teknikog miljøområdet. Og vi finder det samtidig relevant at brede forsøgene ud til langt flere kommuner.

Flere friplejehjem og plejehjemsbestyrelser

Alle mennesker i Danmark skal kunne regne med, at de kan få den hjælp, de har behov for, når de bliver ældre. På deres præmisser og ikke på systemets.

Sådan er det desværre ikke alle steder i dag.

Venstre vil give de ældre og deres pårørende et reelt frit valg, når de skal beslutte, hvor den ældre ønsker at bo i plejebolig. Der skal sikres langt flere friplejehjem i Danmark, så alle ældre har en reel mulighed for at vælge frit.

Venstre vil samtidig arbejde for, at der skal indføres bestyrelser på alle landets kommunale plejehjem, hvor beboere, pårørende, lokale ildsjæle og kommunale repræsentanter kan bidrage. På den måde sikrer vi en mulighed for, at lederen kan holdes ansvarlig, ligesom man kender fra andre offentlige institutioner, og at ældre og pårørende har indflydelse på, hvordan man skaber en god og værdig ældrepleje.

Velfærdsløfte

Vi står over for en udfordring i fremtiden: Vi bliver flere ældre og flere børn. Det betyder, at vi bliver flere, der har brug for pleje, omsorg og behandling. Det stiller krav.

Alle danskere skal have adgang til et sundhedsvæsen i verdensklasse, en god og værdig ældrepleje og trygge dagtilbud af høj kvalitet – også i fremtiden.

Derfor har Venstre givet danskerne et løfte: Pengene skal følge med, når vi bliver flere, så vi kan investere i velfærden og sikre omsorg, tid og kvalitet på alle velfærdsområder.

Markant styrkelse af velfærden

Et velfungerende velfærdssamfund, hvor mennesket kommer før systemet, er en hjørnesten i Venstres politik. Selvom flere midler ikke gør det alene, så er der områder med behov. Derfor prioriterer Venstre en markant styrkelse af velfærden på 1,7 mia. kr. i 2021, som blandt andet skal bruges til at skabe mere nærhed, bedre sammenhæng og færre regionale forskelle i vores fælles sundhedsvæsen.

Venstre vil også styrke ældreplejen og sikre, at vores ældre medborgere får mere selvbestemmelse og bedre muligheder for at træffe et reelt frit valg. Derfor foreslår Venstre at styrke de ældres frie valg ved at give de ældre en ældrevejleder, som skal guide og hjælpe den ældre og eventuelt relevante pårørende med at træffe et aktivt og frit valg, når den ældre bliver visiteret til en serviceydelse, der indgår i en fritvalgsordning.

Venstre vil samtidig prioritere en styrkelse af børne- og ungdomsområdet. I Danmark skal alle børn kunne få undervisning af høj kvalitet, uanset hvem man er, og hvor i landet man bor. Derfor vil Venstre bl.a. genindføre den talentindsats for elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne i hele landet, som regeringen afskaffede sidste år.

Vi skal sikre, at vores dygtigste børn og unge også får de udfordringer, som de har krav på. Men det skal ikke bare være lærerigt at gå i skole. Det skal også være trygt og en god oplevelse for det enkelte barn. Derfor ønsker Venstre at styrke og forny indsatsen mod mobning.

Endelig vil vi sikre flere midler til sagsbehandlingen i Familieretshuset, som har haft alt for lange ventetider helt fra begyndelsen. De brudte familier skal have den nødvendige hjælp og den afklaring, de har brug for, så hurtigt som muligt.

Velfærdsprioriteringen på 1,7 mia. kr. kommer ud over midlerne til velfærd i kommuner og regioner i økonomiaftalerne for 2021 og finansieres bl.a. af øget konkurrenceudsættelse i det offentlige, herunder større konkurrence om statens advokatopgaver, hvor forbruget hos Kammeradvokaten i 2019 slog rekord med en samlet regning på over 500 mio. kr. For Venstre er det ikke afgørende, om offentlige ydelser leveres af det offentlige eller af private, så længe vi har et bredt udbud og får bedst mulig velfærd for pengene.

Styrket retssikkerhed i det offentlige

Borgere og virksomheder oplever i dag alt for lange ventetider på at få deres sager afgjort flere steder i det offentlige system. Det er et problem for retssikkerheden, og det står i vejen for væksten, hvis virksomhederne ikke kan få hurtige svar på deres ansøgninger. Derfor vil Venstre afsætte 50 mio. kr. i 2021 til at nedbringe sagspukler og forkorte ventetider der, hvor der er størst behov, herunder i Nævnenes Hus.

Flere nedslidte skal kunne trække sig værdigt fra arbejdsmarkedet

Er man nedslidt, og kan man ikke arbejde, så skal man ikke arbejde. Så skal man have gode muligheder for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Derfor stod Venstre i spidsen for at indføre seniorpensionsordningen, der giver nedslidte en ret til at trække sig op til seks år før folkepensionsalderen, da vi sidst havde regeringsansvaret.

Den socialdemokratiske regering har indgået en aftale om en ny ret til tidlig pension, hvor man hæver skatterne for milliarder og trækker raske mennesker ud af arbejdsmarkedet. Det er Venstre imod.

I stedet vil vi hjælpe de danskere, der reelt er nedslidte. Derfor vil vi styrke seniorpensionsordningen.

Vi vil ændre kravet til en persons arbejdsevne i ordningen fra 15 timer til 18 timer, så flere nedslidte danskere kan få en seniorpension Venstre ønsker, at forbedringerne af seniorpensionsordningen skal træde i kraft fra 1. januar 2021.

Yderligere initiativer på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet

Partierne bag satspuljeforliget skal i år  udmønte godt 90 mio. kr. på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. For Venstre er det en værdipolitisk prioritet, at alle børn og unge har lige muligheder. Derfor har ønsker vi at prioritere midlerne til en række initiativer, der kan give socialt udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap en bedre chance i livet. Venstre vil bl.a. prioriteret at forlænge tilskuddet til Headspace, der yder rådgivning til sårbare unge, og etablere et nyt nationalt videnscenter for anbragte børn og unge. Vi ønsker også, at både anbragte børn og plejefamilier i fremtiden får bedre støtte  og uddannelse.

Derudover vil Venstre prioritere beskæftigelsesindsatser overfor socialt udsatte borgere. Arbejdsmarkedet udgør den bedste katalysator for at løfte socialt udsatte til nyt selvværd og bedre livskvalitet.

Venstre ønsker bl.a. at permanentgøre det sociale frikort, forlænge støtten til Jobbanken og til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (Cabi), der rådgiver og understøtter samarbejdet mellem virksomheder og kommuner med henblik på at inkludere og  fastholde udsatte på arbejdsmarkedet.

Et stærkere kultur- og foreningsliv

Det danske kulturliv står i den måske største krise nogensinde. Restriktionerne har medført aflysninger af festivaler, sportsbegivenheder, teaterforestillinger og meget mere.

Derfor vil Venstre prioritere kulturen og afsætte en reserve på 150 mio. kr. til at styrke kultur- og foreningslivet samt frivilligsektoren i Danmark.

Kulturen, foreninger og frivillige er med til at styrke de bånd, der binder Danmark sammen.

Styrket støtte til det danske mindretal i Sydslesvig

Venstre ønsker at understøtte de tætte bånd til det danske mindretal i Sydslesvig. Det er et historisk nationalt fællesskab, som Venstre gerne vil værne om, og som vi ønsker skal have de bedst mulige rammer for at trives og udvikles i fremtiden.

Derfor vil Venstre øge tilskuddet til aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig med 10 mio. kr. Det skal ske som led i et generelt arbejde med at øge de kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland som et led i en ny Tysklandsstrategi.