Udfordring 5: Frihedsværdier under pres

Europa er det sted i verden, hvor demokrati og liberale frihedsværdier står stærkest. Det skal de blive ved med, og derfor må demokrati og retsstatsprincippet ikke tages for givet i Europa. Erfaringer fra de senere år viser dog, at de europæiske kerneværdier flere steder er under pres.

En del af presset er inspireret og støttet af fremmede magter, primært Rusland, som med ny teknologi og via sociale medier forsøger at øve indflydelse på - og manipulerer med - demokratier i Europa. Fake news er blevet en samlet betegnelse for den trussel, som den systematiske misinformation og misbrug af data udgør. Det er også en fælles EU-opgave at dæmme op for denne trussel.

Også inden for EU’s egne grænser ser vi fælles værdier trådt under fode. Det gælder både retsstatsprincippet, demokratiske spilleregler og menneskerettighederne.

Derudover skaber migrationen til Europa, af befolkningsgrupper af ikke-vestlig oprindelse, problemer med demokratiopfattelsen hos mange og en bekymrende støtte til politisk og religiøs ekstremisme. Desuden er der store udfordringer med nogle nye borgeres holdninger til bl.a. ligestilling mellem mænd og kvinder.

Værdierne er med andre ord under pres - og det er særdeles alvorligt, fordi værdierne er en del af vores fælles kontrakt med hinanden. Det truer vores traktatfæstede aftaler og endnu værre - Europas sammenhængskraft.

Derfor er det uhyre vigtigt, at EU-landene står vagt om de centrale fælles værdier. Det vil sige, at EU-landene som helhed lever op til egne demokratiske normer og værdier. Ikke mindst, hvis vi også skal fremme disse værdier over for lande ude i verden.

Venstres svar

Styrk de grundlæggende rettigheder og retsstaten

EU skal prioritere en forstærket fælles indsats for retsstatsprincippet, demokrati og menneskerettigheder, både i medlemslandene og i landene omkring EU.

  • I Venstre støtter vi derfor indførelsen af nye redskaber i værktøjskassen, der gør det lettere for EU at øge presset på medlemsstater, der underminerer retsstaten, som vi har set det i Polen, Ungarn og Malta. Det skal blandt andet være muligt at smække EU-pengekassen i over for de regeringer, som ikke lever op til retsstatsprincippet.

Venstre er i princippet tilhænger af at udvide EU. Men i lyset af erfaringer fra øst-udvidelsen i 2004 skal kravene til ansøgerlande skærpes. Alle skal, ikke bare i ord, men også i handling, leve op til Københavnskriterierne (evnen til at leve op til retsstatsprincippet, administrere og håndhæve EU-lovgivning samt evnen til at bekæmpe korruption).

  • Venstre ønsker, at Kommissionen skaber nye målbare kriterier, der sikrer, at udbetaling fra EU’s fonde gøres afhængig af, at medlemsstaten lever op til anti-korruptionsmål og en uafhængig retsstat.
  • Ansøgerlande skal gennem en årrække have demonstreret, at de lever op til kriterierne, inden de accepteres som EU-land.
  • Venstre anser ikke længere Tyrkiet for at være en egnet ansøger til EU. Derfor skal EU27’s forhold til Tyrkiet i stedet sikres gennem en række nye samarbejdsaftaler i stil med den nyligt indgåede flygtninge- og migrantaftale.

Bekæmp misinformation og angreb på demokratiet

Den udbredte og systematiske brug af misinformation er en trussel mod demokratiet, og det står i dag klart, at både præsidentvalg, parlamentsvalg og folkeafstemninger er blevet påvirket af koordinerede angreb. Truslen er klart grænseoverskridende og veldokumenteret, og den demokratiske krise har været åbenbar i snart et stykke tid. EU bør derfor tage en ledende rolle i arbejdet med at sikre det europæiske demokrati gennem bekæmpelse af undergravende og bevidst misinformation.

  • Venstre vil arbejde for, at borgernes data ikke misbruges. EU skal sikre balancen mellem beskyttelse og gennemsigtighed ved brug af samme data og samtidig sikre erhvervslivet rimelige muligheder på nettet. Det skal gøres ved en revision af EU’s E-handelsdirektiv.
  • Online-tjenester som Facebook og Google skal pålægges at identificere deres brugere på samme måde som banker og teleselskaber, således at den enkelte bruger kan holdes ansvarlig for det indhold, der bliver lagt på deres platforme.
  • Ved at oprette en public-servicepulje skal EU i højere grad understøtte uafhængig og undersøgende journalistik og organisationer, der arbejder for at eksponere misinformation og anden misbrug af grænseoverskridende karakter.
  • Venstre ønsker, at EU skal koordinere og understøtte fælles politikker og erfaringer med digital dannelse, så især unge, men også ældre medborgere, opnår fortrolighed med og kritisk sans over for det info-bombardement, de udsættes for dagligt.
  • Europa skal være bedre til at sikre effektiv identificering af misinformation, som har potentiale til at svække demokratiet. Venstre vil bl.a. styrke EU-Kommissionens strategiske kommunikationsenhed, East StratCom, så den bliver langt bedre udrustet til at imødegå misinformation fra større dele af verden end blot Rusland.