Udfordring 1: Truet tryghed og sikkerhed

Europa er en af de mest gæstfrie områder på kloden. Åbenheden styrker økonomi, velstand og kulturel mangfoldighed.

Gennem en årrække har det åbne Europa dog stået over for en stigende sikkerhedstrussel. Danmark er derfor dybt afhængigt af et tæt og tillidsfuldt politi- og retssamarbejde med andre lande, ikke mindst inden for EU.

Ligesom terror, er vore dages kriminalitet international, grænseoverskridende og konstant. Det gælder alle former for kriminalitet, men især:

 • Menneskehandel,
 • Våbenhandel,
 • Narkotikasmugling og -salg
 • Samt cyberkriminalitet af enhver art.

Nye teknologier betyder, at den grænseoverskridende kriminalitet bliver stadigt mere sofistikeret og sværere at efterforske for landenes politienheder alene.

I lyset af disse markante udfordringer mener Venstre, at der skal være en selvstændig og handlekraftig europæisk ramme for politisamarbejdet.

NATO er fortsat grundstenen i Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Men - det står også klart, at EU må påtage sig et større ansvar for sikkerhedssituationen i Europa. Migration og grænseoverskridende kriminalitet skyldes ofte konflikt og ustabilitet i nærområdet, og derfor må EU’s udenrigs-, sikkerheds-, og forsvarspolitiske samarbejde udbygges på de områder, hvor NATO ikke træder til.

Hvis vi også fremover ønsker en verden med frihed, demokrati og menneskerettigheder, må Europas stemme i verden styrkes. De grundlæggende frihedsværdier skal også i fremtiden have en fremtrædende plads både i regionale og globale organisationer. EU skal derfor styrke den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og indsatsen som verdens største bistandsdonor.

Venstres svar

Bekæmp terrorisme og kriminalitet

Når terrorister og andre kriminelle finder nye veje, må EU også udvikle sin indsats for at beskytte Europas borgere og værdier. Derfor skal de myndigheder, der står vagt om vores sikkerhed, have de rigtige redskaber.

 • Venstre ønsker på sigt at indgå som fuldgyldig deltager i det europæiske retssamarbejde og dermed afskaffe retsforbeholdet. Indtil da, vil vi arbejde for det bedst mulige samarbejde om den fælles kriminalitetsbekæmpelse. Det drejer sig om den europæiske arrestordre, PNR-registret, Eurojust og det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig.
 • Når den nuværende aftale om Europol skal op til revision, vil Venstre arbejde for en tættere dansk tilknytning til Europol og på sigt fuldt dansk medlemskab.
 • Grænseoverskridende kriminalitet skal bekæmpes på alle niveauer. Venstre vil gøre op med den del af EU’s opholdsdirektiv, som siger, at kun alvorlig kriminalitet kan føre til udsendelse af Danmark.
 • Udenlandske kriminelle skal afsone deres straf i hjemlandets fængsler. Venstre vil presse på, for at EU sikrer hjælp til modtagerlande enten finansielt eller med praktisk byggeri af fængsler.
 • EU skal styrke samarbejdet mellem politi og efterretningstjenester, så der smidigt og hurtigt kan udveksles generelle efterretninger.
 • EU skal sikre endnu bedre samarbejde mellem politi og anklagemyndigheder i Europa, så man ikke kan skjule sig i ét EU- land og derfra begå kriminalitet i et andet.

Mere fælles udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik

 • Venstre mener, at Danmark på sigt skal afskaffe forsvarsforbeholdet og deltage fuldt i det sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde. EU’s forsvarssamarbejde er frivilligt. Det handler om et pragmatisk og realistisk samarbejde mellem medlemslande, der ønsker at udvikle fælles forsknings- og teknologi-projekter i årene fremover.
 • EU’s udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske strategi skal gennemføres hurtigt og effektivt. Det gælder især de forebyggen- de initiativer, der skal styrke svage stater i Europas nærområder i Nordafrika og Mellemøsten.
 • Venstre er tilhænger af, at EU’s udenrigstjeneste (EEAS) fortsat udbygges, bl.a. med den militære planlægningsenhed, PESCO. Enheden vil gøre EU-landene i stand til i fællesskab at forberede, planlægge og gennemføre militære operationer og yde nødvendig humanitær bistand.