VENSTRES SKATTESTOP

Venstre går til valg på at fortsætte skattestoppet, der siden 2001 har været omdrejningspunktet i Venstres skattepolitik og den førte økonomiske politik under borgerlige regeringer i knap 20 år.

Skattestoppet betyder, at ingen skat eller afgift bliver sat op, uden at andre skatter eller afgifter bliver sat tilsvarende ned. Venstre vil ikke træffe nye beslutninger om at hæve hverken skatter eller afgifter, udover det som allerede er fastsat.

SKATTESTOPPETS PRINCIPPER

Venstres skattestop hviler på følgende principper:

 • INGEN SKATTE- OG AFGIFTSSTIGNINGER 
  Opkræves skatten eller afgiften med en procentsats, bliver procenten ikke sat op. Opkræves skatten eller afgiften med et kronebeløb pr. enhed, bliver kronebeløbet ikke sat op. Det indebærer, at der som udgangspunkt ikke kan gennemføres skatteomlægninger.
 • SKATTESTOP MED RESPEKT FOR DET KOMMUNALE OG LOKALE SELVSTYRE 
  Kommunerne er omfattet af skattestoppet under ét. Skattestoppet respekterer det kommunale og lokale selvstyre. Kommuner kan med skattestoppet fortsat selv fastsætte deres skat under hensyntagen til de samlede kommunale skatter.
 • EU-REGULERING OG LUKNING AF SKATTEHULLER 
  Hvis det af tvingende grunde, eksempelvis hensyn til EU-regulering, bliver nødvendigt at indføre eller forhøje en skat eller afgift, skal merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift. Med skattestoppet er det også muligt at lukke skattehuller.
 • HENSYN TIL MILJØ OG KLIMA 
  Skattestoppet udelukker ikke, at det af miljø- eller klimamæssige grunde kan være hensigtsmæssigt at ændre en skat eller afgift. I så fald betyder skattestoppet, at hver eneste krone, der kommer ind ved at sætte en skat eller afgift op, skal bruges til at sætte andre skatter eller afgifter ned. Det muliggør fx, at afgiftssystemet kan indrettes til bedre at fremme den grønne omstilling af persontransporten gennem udbredelsen af eksempelvis elbiler. En sådan omlægning skal være provenuneutral.
 • TOBAKSAFGIFTER ER IKKE OMFATTET AF SKATTESTOPPET