Færre skal ryge

Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge, og en femtedel af befolkningen er faste rygere. Det er desværre tilfældet, fordi rygning er stærkt vanedannende, og beslutningen om at tage den første cigaret fortrydes da også af 3 ud af 4 rygere. 
Venstre vil sikre, at langt færre børn og unge starter med at ryge, at flere rygere helt dropper tobakken – og at færre danskere dermed vil få kræft og andre sygdomme, som rygning kan føre til.

Venstre har i længere tid arbejdet for at mindske rygning i befolkningen.
I 2007 indførte VK-regeringen rygeloven. Den har betydet, at færre danskere ryger.

Sikkerhedsstyrelsen har i denne regeringsperiode fået flere beføjelser til at kontrollere, om detailhandlen bryder loven og sælger tobak til børn og unge.

Vi har indgået et partnerskab med detailhandlens organisationer, hvor de forpligter sig til at sikre håndhævning af den id-kontrol, som i dag er mangelfuld. Vi har fordoblet bødestraffen for butikker, der sælger tobak til børn og unge under 18, og butikkerne kan nu miste retten til at sælge tobak, hvis de bryder loven tre gange. Derudover har vi igangsat en flerårig kampagne målrettet de unge, som vi allerede nu kan se positive resultater af.

Men nu er tiden kommet til at tage de næste store skridt. I vores kamp mod kræft. Og i vores kamp for den første røgfri generation i 2030.

VENSTRES VEJ TIL DEN FØRSTE RØGFRI GENERATION I DANMARK

Venstre foreslår nu en række nye tiltag, der skal sikre, at vi kan indfri målsætningen om Danmarks første røgfri generation i 2030 – en målsætning, der vil betyde, at færre danskere begynder at ryge, bliver syge af rygning og dør af rygning.

Venstre har siden 2001 været den bedste garant for danskernes sundhed og et sundhedssystem i topklasse. Vi har sikret en mere specialiseret behandling, så patienterne kan få den bedst mulige behandling. Vi har indført patientrettigheder, som har medvirket til, at ventetiden er raslet ned. Vi har lavet kræftpakkerne og sikret en række kræftplaner, som betyder, at markant flere nu overlever kræft.

Med vores 9-punktsplan ”Færre skal ryge” er vi klar til at tage de næste skridt, der skal sikre en røgfri generation i 2030.

Ét af de helt centrale elementer i udspillet er at øge tobaksafgifterne på en pakke cigaretter med 20 kr., så en pakke cigaretter kommer til at koste lige over 60 kr.

MINDRE RØG I UDDANNELSESLIVET

Grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser skal ikke bidrage til, at børn og unge starter med eller fastholdes i at ryge. Venstre vil derfor tage flere initiativer, så der i fremtiden er mindre røg i vores undervisnings- og uddannelsesinstitutioner.

Venstre foreslår, at ingen uddannelsesinstitutioner må sælge tobak. Forslaget gælder både egne og udliciterede kantiner og kiosker på såvel ungdomsuddannelser som videregående uddannelser. Venstre mener ikke, at uddannelsesinstitutioner skal underbygge unges rygning og tjene penge på tobakssalg.
Venstre vil indføre røgfri skoletid i grundskolen, på alle ungdomsuddannelser og på efterskoler. Med røgfri skoletid vil det hverken være tilladt at ryge på skolens matrikel eller i skoletiden. Mange unge får deres rygevaner allerede i skoletiden. Forslaget skal derfor bidrage til, at langt færre unge starter med at ryge i deres skoletid.

MINDRE EKSPONERING AF TOBAKSPRODUKTER

Trods stramme love og regler for markedsføring af tobaksprodukter udsættes danskerne stadig i stor grad for markedsføring af tobaksprodukter i deres hverdag. Venstre vil med fire initiativer mindske markedsføringen af tobak.

Tobaksreklame er generelt forbudt i Danmark, men bl.a. Kræftens Bekæmpelse har påpeget, at det reelt er muligt at promovere tobak gennem aftaler mellem tobaksproducenter og butikker, serveringssteder og festivaler. Det er fx set på Roskilde Festivalen, hvor tobaksproducenterne har købt sig adgang til at markedsføre sig på festivalen. Venstre foreslår at udvide reklameforbuddet til at omfatte alle typer af aftaler om betaling fra tobaksproducenter mhp. tobakspromovering. Det skal sikre, at danskere – og særligt yngre personer – ikke eksponeres for tobaksreklamer.
Venstre foreslår, at tobak placeres ”under disken”, så børn og unge ikke eksponeres for tobaksprodukter. Flere butikker og kæder placerer allerede tobak, så kunder ikke eksponeres for tobaksprodukter. Det er rigtig positivt, men vi skal have alle salgssteder med. Derfor skal butikker, der sælger tobak, senest i 2021 have tobak ”under disken”. At det først skal ske i senest 2021, skyldes, at butikkerne skal have tid til at omorganisere og indrette deres butikker, så cigaretter ikke er synlige.
Venstre foreslår at indføre standardiserede cigaretpakker i Danmark. Formålet er at minimere muligheden for markedsføring over for rygere og potentielle rygere samt at gøre produktet mindre interessant. I dag er mere end 60 pct. af udseendet på en cigaretpakke bestemt gennem lovgivning. Venstre vil – som flere andre lande – indføre fuldt standardiserede cigaretpakker, så indpakningen ikke indgår i tobaksproducenters markedsføring.

MERE OG BEDRE KONTROL

Flere danske medier har gentagne gange dokumenteret, hvordan ID-kontrol mange steder i detailhandlen er lemfældig eller ikke-eksisterende. Venstre vil bruge ny teknologi til at styrke kontrollen.

ID-kontrollen i detailhandlen er utilstrækkelig. Det skyldes både en manglende kultur for at vise ID i Danmark, men også at der er for mange steder i detailhandlen, hvor ansvaret ikke løftes. Detailhandlen skal tage nye digitale løsninger i brug for at sikre bedre aldersverificering. Detailhandlen og Nets skal indføre aldersverificering af betalingskort, og løsninger som Smart ID skal udbredes.

HØJERE CIGARETPRISER OG MERE TOLDKONTROL

Prisen har en stor betydning for omfanget af rygning. Men Danmark er ikke en øde ø. Vi er også på tobaksområdet påvirket af verden omkring os. Det gælder både ift. indsmugling af cigaretter til Danmark og ift. vores afgiftsniveaus betydning for grænsehandlen.

Færre skal ryge, og vi ved, at prisen på cigaretter har en stor betydning. Venstre vil derfor hæve prisen med 20 kr. for en pakke cigaretter. Det skal bidrage til, at færre ryger, og at særligt unges adgang til cigaretter gøres sværere. En forhøjet tobaksafgift vil isoleret set skabe et merprovenu på 475 mio. kr. om året for den danske stat.
Flere medier har fortalt historier om, at kiosker sælger cigaretter enkeltvist til unge. Det gør tobak lettere tilgængelig, fordi de unge ikke eksponeres mod de advarsler, som fremgår af cigaretpakkerne. Samtidig svækkes myndighedernes kontrol. Det skal vi undgå, og derfor vil vi håndhæve forbuddet mod salg af cigaretter enkeltvist bedre.
Højere tobaksafgift vil gøre det mere interessant at smugle ulovlige cigaretter til Danmark. Derfor vil Venstre styrke toldkontrollen yderligere og afsætte 50 mio. kr. til eksempelvis flere toldbetjente, tjenestehunde, 3D-scannere, et mobilt toldkontor og tjeneste- og hundebiler.

ØKONOMI

De øgede tobaksafgifter vil isoleret set medføre et varigt merprovenu til statskassen på 475 mio. kr. Vi foreslår at finansiere styrkelsen af toldkontrollen, som koster 50 mio. kr. om året, med disse midler. Resten af provenuet anvendes i sundhedsvæsenet.


KILDER:

1) Røgfri Fremtid: ”Børn og tobak er et dårligt match”. 
2) Politiken: ”For første gang i 40 år: Flere danskere ryger”, 2. januar 2019. 
3) Sundhedsstyrelsen: ”For mange danskere ryger stadig”, 4. januar 2018. 
4) Sundheds- og Ældreministeriet: ”Evaluering af loven om røgfri miljøer”, 15. oktober 2009. 
5) Sundheds- og Ældreministeriet: ”Kampagne til forebyggelse af rygestart blandt børn og unge 2017-2020”, 12. marts 2018. 
6) DR: ”Politikere anklager Roskilde Festival for at tage imod ”beskidte penge” fra tobaksindustrien”, 5. juli 2018. 
7) Politiken: ”Australsk kræftforening: Neutrale cigaretpakker er en utrolig succes”, 20. maj 2016. 
8) Politiken: ”Butikker blæser på forbud mod at sælge cigaretter til børn”, 14. april 2017. 
9) Skatteministeriet: ”Stilleskrue for ændringer i tobaksafgifter”.