17 INITIATIVER FOR ET STÆRKERE ERHVERVSLIV

Venstre har givet danskerne et Velfærdsløfte. Med Velfærdsløftet vil Venstre samlet investere 69 mia. kr. i mere og bedre velfærd i perioden frem mod 2025. Men forudsætningen for at investere i velfærden er, at vi har velstand. Det kræver stærke danske virksomheder og en høj beskæftigelse. 

Pengene skal tjenes, før de kan bruges

Derfor vil Venstre forbedre forholdene for dansk erhvervsliv og de knap 3 mio. mennesker i Danmark, der står op hver dag og går på arbejde. Med 17 initiativer vil vi styrke dansk erhvervsliv, sikre vækst og udvikling i hele landet, samt at danskerne har gode og velbetalte job.

Vi skal bygge videre på det gode fundament, som Danmark allerede står på. Siden Venstre overtog regeringsmagten i 2015, er der skabt over 170.000 nye private arbejdspladser. Flere flygtninge og ikke-vestlige indvandrere er kommet i arbejde. Og i alle landets 98 kommuner er en større andel af befolkningen i job. Det går godt i Danmark. Men der er ingen garanti for, at det vil fortsætte. Hvem der leder landet, har betydning.

Venstre har fire mål for dansk erhvervsliv og det arbejdende folk i Danmark:

  1. Vi skal være blandt verdens rigeste lande.
  2. Vi skal sikre gode arbejdsforhold med vellønnede job.
  3. Vi skal være blandt verdens bedste lande at starte og drive virksomhed i.
  4. Vi skal sikre, at danske virksomheder og danske arbejdspladser bliver i Danmark.

Som led i at nå de mål vil Venstre gennemføre 17 initiativer.

GODE RAMMEVILKÅR FOR VIRKSOMHEDERNE

Virksomhederne skal have gode og stabile rammevilkår og tryghed for, at det ikke bliver dyrere at drive virksomhed i Danmark. Samtidig skal de knap 3 mio. mennesker i Danmark, der står op hver dag og går på arbejde, have vished for, at skatten holdes i ro, og at der er tryghed om deres økonomi.

Venstre går til valg på et skattestop, så danske virksomheder og det arbejdende folk kan leve trygt uden at frygte for pludselige skatte- og afgiftsstigninger. Uden skattestoppet vil der frem til 2025 i alt blive opkrævet 2,1 mia. kr. ekstra i skatter og afgifter.
Venstre vil videreføre byrdestoppet, så virksomhederne ikke pålægges nye byrder, der kan forringe konkurrenceevnen. Derudover vil vi sætte ekstra skub på byrdeopgøret, så
vi samlet set får lettet byrderne med 8 mia. kr. frem mod 2025 i stedet for det nuværende mål på 6 mia. kr.
Venstre vil fortsætte arbejdet mod overimplementering af EU- regler, der kan skabe byrder for virksomhederne og hæmme deres konkurrenceevne til skade for vækst og arbejdspladser i Danmark.
Vi foreslår at afsætte en pulje på 300 mio. kr. om året til at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at sænke eller fjerne skatter og afgifter.

MERE OG BEDRE ARBEJDSKRAFT TIL DANSKE VIRKSOMHEDER

Vi skal uddanne mennesker, der er fagligt dygtige og har de rette kompetencer til fremtidens arbejdspladser. Det kræver gode uddannelser og livslang læring. Samtidig skal vi gøre det nemmere for virksomhederne at rekruttere udenlandsk arbejdskraft på rimelige løn- og arbejdsvilkår.

Beløbsordningen skal forbedres med en ny landespecifik ordning, hvor beløbsgrænsen sænkes fra de nuværende ca. 427.000 kr./året til 350.000 kr./året for arbejdstagere fra top-30 lande med det største investeringsflow til og fra Danmark. Positivlisten udvides både på nationalt og regionalt plan for bedre at imødekomme arbejdsmarkedets aktuelle kompetencebehov. Kravet om dansk bankkonto afskaffes. Der
skal indføres en særlig talentordning med inspiration i forskerskatteordningen målrettet virksomheder, der er under fem år gamle, og som har under 50 ansatte.
Venstre vil fra næste år afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelse og undervisning og frigøre millioner af kroner til bedre uddannelse.
Vi vil invitere til nye trepartsforhandlinger for at sikre et yderligere løft i danske medarbejderes viden og kvalifikationer.
Ordningen for medarbejderaktier skal styrkes, så grænsen for andelen af medarbejderens løn, der kan udbetales som medarbejderaktier
til aktieindkomstbeskatning, hæves fra 20 pct. til 25 pct. af årslønnen for alle virksomheder, under forudsætning af at 80 pct. af virksomhedens ansatte tilbydes aktieløn under ordningen. Nye mindre virksomheder skal fortsat kunne tilbyde, hvad der svarer til op til 50 pct. af årslønnen i medarbejderaktier.

MERE KAPITAL SÅ VIRKSOMHEDERNE KAN VOKSE I DANMARK

Vi skal gøre det nemmere for iværksættere at tiltrække kapital, så drømmene og ideerne har mulighed for at blive til virkelighed. Vi skal sørge for, at det er attraktivt at investere i nye danske virksomheder. Vi skal skabe et iværksættermiljø i Danmark, hvor man ikke behøver at sælge sin virksomhed eller flytte til udlandet for at få sin virksomhed til at vokse ind i den globale top.

For at styrke iværksætterkulturen i Danmark og forbedre iværksætternes adgang til risikovillig kapital i startfasen skal investorfradraget forhøjes fra 400.000 kr. i 2019 til 800.000 kr. fra 2020 for direkte investeringer og 250.000 kr. for indirekte investeringer.
Aktiesparekontoen skal forhøjes gradvist fra 50.000 kr. i 2019 til 200.000 kr. i 2022, så vi gør den danske børskultur stærkere og får flere virksomheder til at notere sig i Danmark.
Familieejede virksomheder beskæftiger 6 ud af 10 privatansatte. Det er virksomheder og arbejdspladser, som vi skal værne om. Derfor skal bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder holdes på 5 pct. fra næste år. Dermed sikrer vi tryghed for de omkring 300.000 arbejdspladser, som bliver berørt af de kommende generationsskifter.

NY IVÆRKSÆTTERKULTUR I DANMARK

Iværksætteri handler ikke kun om at skabe bedre økonomiske rammevilkår. Det handler også om at skabe en kultur, hvor det er lige så naturligt at overveje at starte egen virksomhed, som det er at tage et lønmodtagerjob. Hvor det er i orden at fejle. Og hvor vi hylder det personlige initiativ og dem, som skaber noget nyt og bedre.

Entreprenørskabsundervisning skal være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser på hele området fra erhvervsuddannelserne til STX, ligesom vi skal åbne for at øge kendskabet til iværksætteri og økonomi i grundskolen.
Studerende skal have mulighed for at tage iværksætterorlov i en
periode på op til et år i løbet af en videregående uddannelse. Betingelsen for orloven er,
at man hverken modtager SU eller dagpenge i perioden. Orloven skal gives decentralt af uddannelsesinstitutionen og skal gælde alle videregående uddannelser. Fra politisk side skal der opstilles klare dokumentationskrav, eksempelvis krav om CVR-nummer, størrelse på omsætning og indtjening mm.

DANMARK SKAL VÆRE FØRENDE PÅ FREMTIDENS LØSNINGER

I Danmark har vi gennem historien været dygtige til at bruge nye muligheder. Vi har forandret vores land og forbedret vores liv. Det skal vi også gøre i fremtiden. Vi skal turde omfavne nye teknologier og investere i fremtidens grønne løsninger.

Danmark indgik som det første land i verden en samarbejdsaftale med Airbnb, som sikrer, at de betaler den rette skat. Venstre vil arbejde for, at Danmark indgår lignende aftaler med andre deleøkonomiske tjenester. Derudover skal deleøkonomiske tjenester have endnu bedre vilkår i Danmark. Der skal nedsættes et vækstteam, som skal komme med anbefalinger til at forbedre vilkårene for deleøkonomi i Danmark.
Den grønne omstilling er vigtig. For klimaforandringerne kræver handling. Det åbner samtidig for at skabe nye forretningsidéer og nye grønne løsninger. Derfor vil Venstre øremærke 2/3 af væksten i forskningsreserven til grøn forskning, så Danmark kan fortsætte med at være en af de førende lande inden for grønne løsninger og skabe nye grønne arbejdspladser. Det betyder, at vi i 2025 øger den grønne forskning med 1 mia. kr. og i 2030 vil bruge over 2 mia. kr. mere på grøn forskning, end vi gør i dag.
Danmark skal være et af de steder, der driver udviklingen, og hvor innovationen sker. Derfor skal vi udbygge test-mulighederne for grøn teknologi og sørge for, at det offentlige er med til at drive udviklingen. Her kan vi bruge vores udbudsregler i endnu højere grad. Venstre vil derfor undersøge, hvordan vi kan lave mere fleksible udbud, som kan rumme de nyeste teknologiske løsninger, og så mindre virksomheder får bedre muligheder for at byde på offentlige opgaver.
192 lande har forpligtet sig på FN’s 17 verdensmål om bl.a. afskaffelse af sult, fremme af lighed mellem kønnene og bæredygtig energi. Venstre ønsker at hjælpe danske virksomheder med at arbejde strategisk med verdensmålene, så
det også kan blive et konkurrenceparameter. Venstre ønsker at samle staten, erhvervslivets organisationer og relevante civilsamfundsorganisationer til en trepartsdrøftelse om, hvordan vi fremmer verdensmålene og danske virksomheders mulighed for at skabe bæredygtig vækst via verdensmålene.