Udlændinge

Vi skal sikre en realistisk udlændingepolitik

I Danmark kan vi være stolte af, at vi altid hjælper mennesker på flugt fra krig og ødelæggelse. Det gør vi også i den helt ekstraordinære flygtninge- og migrantkrise, vi står i nu.

Men vi skal også være realistiske. Vi kan ikke åbne Danmarks grænser for enhver. Det kan vi hverken rumme økonomisk eller kulturelt. 

Der er derfor behov for en fælles løsning, der både kan samle bred opbakning i Danmark og i Europa. Men det er ikke nemt – for der er ikke nogen nemme løsninger.

I dag har jeg orienteret Folketingets partier om, hvilke tre tiltag regeringen ønsker at tage for at sikre de bedst mulige løsninger i denne ekstraordinære krise. 

For det første skal vi sikre, at Europa kommer videre end til blot en diskussion om fordeling af asylansøgere. Det nytter ikke noget blot at fordele asylansøgere, hvis man ikke samtidig har fokus på at levere tilstrækkeligt robuste svar på, hvordan man får presset på EU’s grænser til at tage af.

Det sker ikke, før der er kommet en afklaring af fordelingen. Derfor vil regeringen i lyset af den helt ekstraordinære situation, som Europa står i, tilbyde frivilligt at tage imod 1.000 personer i de kommende år betinget af, at der kan opnås enighed om en fælles europæisk løsning.

Tilbuddet fra Danmark er et frivilligt tilbud, vi selv kommer med. Danmark skal ikke deltage i en obligatorisk EU-flygtningekvote, og den danske asyl- og udlændingepolitik skal fortsat besluttes i Danmark – ikke i Bruxelles.

For det andet skal vi blive bedre til at hjælpe i nærområderne og til at sikre mere ordnede forhold for modtagelse af flygtninge i Europa. Derfor vil regeringen afsætte en ekstraordinær ramme på ¾ mia. kr. Størstedelen af midlerne skal understøtte fælles europæiske løsninger med bl.a. en stærkere indsats ved grænsen, mens ¼ mia. kr. skal anvendes til en stærkere humanitær indsats i nærområderne.

For det tredje skal vi have fokus på, hvordan vi integrerer de flygtninge, som er kommet til Danmark i de seneste år, og som med stor sandsynlighed kommer til at blive her i længere tid. De skal have muligheden for at blive integreret i det danske samfund, så vi sikrer, at de ikke ender i parallelsamfund eller på passiv forsørgelse. Derfor vil regeringen invitere en række frivillige organisationer, virksomheder, kommuner mv. til et civilsamfunds-topmøde for bedre integration.

Samlet set er det målet, at initiativerne på langt sigt fører til, at Danmark får færre asylansøgere, så vi til gengæld får bedre luft til at integrere dem, der allerede er her. Og samtidig vil vi sikre, at flere flygtninge kan hjælpes i nærområderne.