venstres resultater

Venstre-regeringen trådte til den 28. juni 2015 i en svær parlamentarisk situation. Den 28. november 2016 udvidede vi regeringen til også at omfatte Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Både Venstre-regeringen og den nye trekløverregering har leveret konkrete resultater til gavn for hele Danmark. Vi har indfriet valgløfter, og vi har fremlagt forslag på en lang række forskellige områder. Og flere er på vej. Danskerne kan regne med Venstre.  

Skatte- og byrdestop

Vi har indført et skatte- og byrdestop, der betyder, at regeringen ikke vil hæve nogen skat eller afgift i denne valgperiode. 

Markante stramninger af udlændinge- og asylpolitikken

Der er indført en ny integrationsydelse på SU-niveau og genindført optjeningsprincipper på børnecheck og folkepension for nytilkomne udlændinge. Der stilles højere krav til statsborgerskab, og det er blevet sværere at få familiesammenføring. Vi har desuden indført en nødbremse på asylområdet, så vi kan afvise asylansøgere ved grænsen, hvis vi Danmark igen oplever en ukontrolleret strøm af flygtninge og migranter, som vi oplevede i efteråret 2015. De mange stramninger har medvirket til, at Danmark lige nu oplever det laveste antal asylansøgere i 5 år.  

Moderne kontanthjælpsloft

Det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Vi har indført et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligsikring og særlig ydelse. Overskuddet vil blive brugt til Jobreform II, der skal lette skatten på arbejde. 

BoligJob-ordningen genindført

BoligJob-ordningen er som lovet genindført med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015 sammen med et bredt flertal i Folketinget. I både 2016 og 2017 får BoligJob-ordningen en grøn profil, samtidig med at fradraget pr. person stiger til 18.000 kr. pr. år. 

Stop for overimplementering af EU-regler

Overimplementering af EU-regler skader danske virksomheders konkurrenceevne og sender arbejdspladser ud af landet. Derfor har vi nedsat et udvalg, der skal overvåge EU-regler og lave nabotjek af lovgivningen, så danske virksomheder som udgangspunkt ikke stilles ringere end deres udenlandske konkurrenter. 

Ambitiøs landbrugs- og fødevarepakke

Venstre har indgået en aftale om en ambitiøs fødevare- og landbrugspakke med et flertal i Folketinget. Fremtidens miljøregulering bliver intelligent og målrettet, undergødskningen fjernes, råvaregrundlaget øges, og de tvungne randzoner afskaffes. Det giver fødevare- og landbrugserhvervet bedre rammer for at drive virksomhed.  

Flere penge til sundhed og ældre

Venstre prioriterer sundhed og ældre højt. Finansloven for 2016 styrker området med i alt 3,4 mia. kr. Og med finansloven for 2017 løfter vi igen sundheds- og ældreområdet. Med finanslovsaftalen for 2017 styrker vi samlet set sundheds- og ældreområdet med 4,3 mia. kr. over de næste fire år.  

Udflytning af statslige arbejdspladser

Statslige arbejdspladser skal komme hele Danmark til gode. Derfor fremlagde Venstre-regeringen i efteråret 2015 en ambitiøs plan for udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser, der skal sikre et Danmark i bedre balance. Det er den største flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme. 

Styrket politi

Politiet har efter terrorangrebet i februar 2015 været hårdt presset. Derfor har vi aftalt at styrke politiet med 480 mio. kr. mere årligt til politiet de kommende år. 

Rabat til Storebæltspendlere

Det er blevet billigere at pendle over Storebælt, da det skaber vækst og arbejdspladser. Prisen på et pendlerkort er sænket til 3.000 kroner. 

Aftaler med alle Folketingets partier

Venstre ønsker et bredt samarbejde om sin politik. Venstre-regeringen har indgået aftaler med alle partier. 

Aftale om et nyt og tryggere dagpengesystem

Venstre-regeringen indgik i efteråret 2015 sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne en aftale, der bevarer den toårige dagpengeperiode, men gør reglerne for genoptjening af dagpengeretten mere dynamiske. Det har skabt ro om dagpengesystemet. 

Skattelettelser til gavn for væksten og almindelige danskere

Vi har sikret skattelettelser til gavn for danske virksomheder og dermed vækst og arbejdspladser. NOx-afgiften er nedsat, reklameafgiften fjernet, og vilkårene for familieejede virksomheder forbedret Samtidig har vi sænket registreringsafgiften på biler, og grundskylden for ejerboliger er blevet fastfrosset.  

Bedre udstyr på erhvervsskolerne

Flere unge skal fremover gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor har vi sammen med et bredt flertal i Folketinget afsat en pulje på 150 mio. kr. til mere moderne og tidssvarende udstyr og maskiner på erhvervsskolerne, så det bliver mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse. 

Vækstpakke for hele Danmark

Væksten skal komme hele landet til gode. Derfor har vi gennemført en vækstpakke, der skal skabe vækst og flere arbejdspladser i hele Danmark med bl.a. lempelser af planloven, så kommunerne og borgerne har fået mere frihed. 

SKAT ud af danskernes haver

Under den tidligere SR-regering fik SKAT adgang til at gennemføre kontrol på privat grund uden dommerkendelse. Det er nu afskaffet. For almindelige danskere er haven et privat sted – ikke et sted, hvor SKAT skal befinde sig. 

Eftersyn af inklusion i folkeskolen

Inklusionen er nogle steder gået for hurtigt, og lærerne har ikke været tilstrækkeligt rustet til at løse opgaven. Det har skabt utryghed. Derfor har vi gjort op med den rigide målsætning.  

Trepartsaftale om kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser

Venstre-regeringen har indgået en ambitiøs trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, der sikrer kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked. Trepartsaftalen rummer 81 initiativer på tre hovedområder: flere faglærte, forebyggelse af rekrutteringsproblemer og styrkede voksen- og efteruddannelser.  

Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften

Venstre-regeringen har indgået en bred aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist i perioden 2017-2022. Det gør elregningen mindre for husholdningerne og virksomhederne, og aftalen er med til at sikre, at vi kan fortsætte den grønne omstilling. En typisk LO-familie med to børn i ejerbolig vil få 2.500 kr. mere i hånden i 2025 samlet set.  

Bredbåndspulje

Vi har indført en bredbåndspulje. Over 3.700 hustande får tilskud til lynhurtigt bredbånd.  

Servicetjek af veteranindsatsen 

Vi ønsker at styrke veteranindsatsen. Derfor giver en jobpræmie på 50.000 kr. til virksomheder, der ansætter sårbare veteraner. Vi ønsker også en ny regionsfunktion, så veteraner med PTSD i modsætning til i dag kan få et individuelt behandlingstilbud i alle regioner.  

Syrienskrigere kan straffes for landsforræderi

Vi har gjort det muligt at straffe personer, der kæmper for fx Islamisk Stat, for landsforræderi.  

Indrejse- og opholdsforbud i Syrien

Vi skal passe på Danmark. Og vi skal bekæmpe ekstremistiske miljøer, der aktivt modarbejder grundlæggende demokratiske værdier som frihed og folkestyre. Derfor har vi indført regler om forbud mod indrejse i visse områder i Syrien, så det bliver lettere at straffe personer, der har opholdt sig i områderne uden myndighedernes tilladelse. 

Skærpede straffe for voldtægt og pædofili

Vi har skærpet den normale straf for voldtægt fra 2½ år til 3½ år,. Samtidig har vi skærpet straffen for seksuelle overgreb mod børn.  

Ny knivlov

Vi har vedtaget en ny liberal knivlov, der forenkler og præciserer lovgivningen om knive. Dermed fremstår reglerne klare og er ikke med til at skabe unødig tvivl om, hvorvidt besiddelse af en kniv er lovlig eller ej.  

Skærpet straf for besiddelse af skydevåben

Vi ønsker et mere trygt Danmark. Vi har derfor fremlagt et lovforslag om at fordoble minimumsstraffene fra 1 til 2 år og øge strafferammen fra 6 til 8 år for ulovlig besiddelse af skydevåben.  

Bedre beskyttelse mod stalking med straksforbud

Vi mener, at stalking er et uacceptabelt indgreb i den enkeltes frihed og ret til at bestemme over eget liv. Vi har derfor skærpet indsatsen mod stalking ved bl.a. at sikre, at der kan sættes hurtigt ind mod fredskrænkelser, forfølgelse og chikane.  

580 mio. kr. til bedre dagtilbud

Vi ønsker at styrke daginstitutionerne. Derfor har vi med finansloven 2017 afsat 580 mio. kr. over de næste fire år til at forbedre forholdene i daginstitutionerne. Dermed kan børn mellem nul og fem år få en mere tryg hverdag, og dermed kan vi sikre, at der sættes bedre ind for at bryde den negative sociale arv.  

Forøgelse af tilskudsprocent for frie grundskoler

Vi har gjort det billigere at vælge en privatskole og dermed skabt et mere reelt frit valg på skoleområdet. Med finanslovsaftalen for 2017 hæves den såkaldte koblingsprocent (med 2 procentpoint fra 73 til 75 pct.), det udgør det offentlige tilskud til de frie grundskoler.  

Erhvervsskolerne får særlig kompetencepulje i 2016 og 2017

Med finansloven for 2017 afsætter vi igen en kompetencepulje til erhvervsuddannelserne. Vi afsætter 150 mio. kr. til at styrke kvaliteten på erhvervsuddannelserne. Erhvervslivet har brug for flere smede, industriteknikere, elektrikere og andre faglærte, der kan sikre vækst og indtjening i virksomhederne. Derfor er det afgørende, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse.  

Aftale om nyt ejendomsvurderingssystem

Der skal være tryghed om boligejernes økonomi. Det forudsætter et godt og præcist ejendomsvurderingssystem. Derfor har vi med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om et nyt vurderingssystem, som skal skabe mere retvisende vurderinger på en retfærdig måde.  

Færre skal betale høj registreringsafgift

Regeringsafgiften på biler og motorcykler nedsættes med finanslovsaftalen for 2017. Vi forhøjer det såkaldte skalaknæk i registreringsafgiften, som betyder, at man ved køb af en mellemstor familiebil vil slippe ca. 8-10.000 kr. billigere i registreringsafgift.  

Grundskylden fastfryses i kroner og øre i 2017

Med finansloven for 2017 har vi fastfrosset grundskylden i kroner og øre i 2017. Det gjorde vi også med finansloven for 2016, og derfor betaler danske husejere det samme i grundskyld i 2017, som de gjorde i både 2016 og 2015.  

Kræftplan IV

Danmark skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Og det skal også afspejle sig i vores kræftbehandling. Derfor har vi præsenteret en Kræftplan IV, der er et historisk løft af den danske kræftbehandling med 2,2 mia. kr.  

Demenshandlingsplan

Regeringen har sammen med alle partier på nær Enhedslisten indgået en ny national demenshandlingsplan. Det skal være med til at gøre Danmark til et mere demensvenligt lang i 2025. Til det formål er der afsat 470 mio. kr. frem mod 2019.  

2 mia. kr. til bedre mad og klippekortsordning

Med finansloven for 2017 styrker vi kernevelfærden. Vi afsætter 1,5 mia. kr. til mere selvbestemmelse for den enkelte ældre, og vi afsætter 450 mio. kr. til etablering af køkkener på plejehjemmene.  

Handlingsplan for den ældre medicinske patient

Det er afgørende, at vi tager os bedre af vores syge ældre. De borgerlige partier har derfor indgået en aftale om en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Til det formål afsætter vi 1,2 mia. kr. fra 2016-2019 til bl.a. at styrke kvaliteten i det borgernære sundhedsvæsen.  

Forbedre fremkommeligheden på E45

Vi har afsat ½ mia. kr. med FL17 til at udvide E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S.  

Trepartsaftale om integrationsområdet, herunder en ny integrationsuddannelse

Venstre-regeringen indgik i foråret 2016 en trepartsaftale på integrationsområdet, der rummer 32 initiativer, der skal sikre en bedre integrationsindsats. Aftalen betyder bl.a., at der er indført en ny uddannelsesordning (IGU), hvor flygtninge kan komme hurtigt i job.  

2.375 mio. kr. i 2017 til humanitær bistand

Vi styrker den humanitære bistand – herunder indsatsen til nærområderne. Det er en forøgelse på 475 mio. kr., som finansieres via mindreudgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark. Der er et historisk højt niveau. 

Skærpede regler mod radikalisering

Vi har sat ind over for radikalisering. Vi har bl.a. ændret folkeoplysningsloven, så ekstreme foreninger, der modvirker demokrati og ligestilling, ikke længere kan få tilskud og låne lokaler af kommuner. Samtidig har vi strammet reglerne for indrejse i Danmark for religiøse forkyndere.