Kim Lilliendahl Tygesen

Hovedbestyrelsesmedlem

Karl Lausten

Hovedbestyrelsesmedlem
40269588 98622837

Kenneth Enggrob

Hovedbestyrelsesmedlem
51226577 97534160

Toke Fredlev

Hovedbestyrelsesmedlem

Frank Wichmann

Hovedbestyrelsesmedlem
60220232

Jette Hansen

Hovedbestyrelsesmedlem
53369045

Kristian Nielsen

Hovedbestyrelsesmedlem

Lars Kimer Mortensen

Hovedbestyrelsesmedlem
40886468 59441696

Michael Jensen

Hovedbestyrelsesmedlem

Kate Jacquerot

Hovedbestyrelsesmedlem
22578704 44999936

Pia Loft

Hovedbestyrelsesmedlem

Bjarne Pedersen

Hovedbestyrelsesmedlem
21818454 49211554

Mogens Krogh Jensen

Hovedbestyrelsesmedlem

Karsten Skov

Hovedbestyrelsesmedlem
61627776 56267557

Mette Marie Thomsen

Hovedbestyrelsesmedlem

Jan Lagoni jacobsen

Hovedbestyrelsesmedlem

Lennart Qvist

Hovedbestyrelsesmedlem

Søren Meldgaard

Hovedbestyrelsesmedlem

Hans Christian Tylvad

Hovedbestyrelsesmedlem
40792424 97362424

Anders Jessen

Hovedbestyrelsesmedlem
23441666 74688150
Vis flere