Henrik Christiansen

Kommunalbestyrelsesmedlem

Storkreds:

Ikast

Kreds:

Ikast

Telefon:

20714748